binnenvaartwetten  
Titel
28 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit betreffende de Commissie Binnenvaart.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 13-01-1999
Inwerkingtreding : 30-11-1998
Dossiernummer : 1998-11-28/30
Inhoudstafel
HOOFDSTUK I. - Oprichting en samenstelling, van de Commissie binnenvaart.
Art. 1-4
HOOFDSTUK II. - Werking van de Commissie binnenvaart.
Art. 5-11
Tekst
HOOFDSTUK I. - Oprichting en samenstelling, van de Commissie binnenvaart.
  Artikel 1. De Commissie binnenvaart, hierna geheten "de Commissie", is samengesteld uit :
  1° twee afvaardigden van het Bestuur van het Vervoer te Land of hun plaatsvervangers;
  2° één afgevaardigde van het Verbond der Belgische Ondernemingen of zijn plaatsvervanger;
  3° één afgevaardigde van de Belgische Syndicale Kamer der Tussenpersonen voor Binnenvaartvervoer of zijn plaatsvervanger;
  4° één afgevaardigde, of zijn plaatsvervanger, van de representatieve organisaties van de ondernemers van binnenvaartvervoer, zijnde :
  a) Ons Recht/Notre Droit;
  b) de Bond van Eigenschippers;
  c) de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart;
  d) het Algemeen Aktiecomité der Belgische Binnenscheepvaartorganisaties;
  e) de Unie der Continentale Vaart;
  f) de Particuliere Tankvaartvereniging;
  5° één afgevaardigde van de Belgische Transportarbeidersbond of zijn plaatsvervanger;
  6° één afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers of zijn plaatsvervanger.
  Art. 2. De afgevaardigden of hun plaatsvervangers bedoeld in artikel 1 en die geen openbaar bestuur vertegenwoordigen, worden aangeduid op voordracht van hun bestuursorgaan.
  Art. 3. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de Commissie wordt waargenomen door een ambtenaar van het Bestuur van het Vervoer te Land van ten minste rang 13.
  Art. 4. Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door de diensten van het Bestuur van het Vervoer te Land.
  HOOFDSTUK II. - Werking van de Commissie binnenvaart.
  Art. 5. De Commissie beraadslaagt op geldige wijze indien minstens de helft der leden, alsook de voorzitter of de ondervoorzitter aanwezig zijn.
  Art. 6. De Commissie kan elke persoon wiens advies zij wenst in te winnen raadplegen, voor haar vergaderingen oproepen of bij haar werkzaamheden betrekken.
  Zij mag zich documenteren bij elke private persoon of elke publiekrechtelijke persoon.
  Art. 7. Gemotiveerde adviezen door de Minister gevraagd worden bij volstrekte meerderheid van stemmen uitgebracht.
  Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van de ondervoorzitter beslissend.
  Minderheidsadviezen worden bij bedoelde adviezen gevoegd en met deze aan de Minister bezorgd.
  Art. 8. De Commissie maakt haar huishoudelijk reglement op en het wordt aan de Minister ter goedkeuring voorgelegd.
  Art. 9. De leden van de Commissie, met uitzondering van de vertegenwoordigers van openbare besturen, evenals de eventueel opgeroepen personen worden vergoed voor de kosten veroorzaakt door de uitvoering van hun opdracht overeenkomstig de voor het rijkspersoneel geldende bepalingen. Voor de toepassing ervan worden de leden en de eventueel opgeroepen personen gelijkgesteld met ambtenaren van rang 13.
  Art. 10. De voorzitter kan beperkte werkgroepen oprichten, die belast zijn met het onderzoek van bepaalde problemen die eigen zijn aan bepaalde takken van het binnenvaartvervoer.
  Elke werkgroep wordt voorgezeten door een ambtenaar van het Bestuur van het Vervoer te Land die door de voorzitter van de Commissie daartoe wordt aangeduid.
  De werkgroepen die op initiatief van de Commissie zijn opgericht rapporteren aan deze laatste. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing op de vergaderingen van de werkgroepen.
  Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 30 november 1998.
  Brussel, 28 november 1998.
  M. DAERDEN
Aanhef
   De Minister van Vervoer,
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren, inzonderheid op artikel 4,
   Besluit :