binnenvaartwetten  
Titel
5 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven der retributies voor prestaties betreffende de meting der binnenvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-07-1999 en tekstbijwerking tot 30-08-2000).

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 02-07-1999
Inwerkingtreding : 01-01-1998
Dossiernummer : 1999-03-05/40
Inhoudstafel
Art. 1-6
Bijlage.
Art. N
Tekst
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit en zijn bijlage wordt onder " binnenvaartuig " verstaan elk vaartuig dat wordt gebruikt op de waterwegen.
  Art. 2. 1. Voor de prestaties verricht door ambtenaren van de Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart is een retributie verschuldigd, volgens de tarieven 20 tot en met 33, vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.
   2. Prestaties verricht door personen of organisaties die daartoe krachtens artikel 67 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk gemachtigd zijn door de minister die bevoegd is voor Maritieme Zaken en Scheepvaart, worden betaald volgens de tarieven die genoemd worden in 1 en die gelden voor de prestaties waartoe die personen of organisaties gemachtigd zijn.
  Art. 3. 1. Behoudens het bepaalde in 3 is de betaling van de in artikel 2, 1, bedoelde retributie ten laste van de eigenaar van het binnenvaartuig.
   2. Behoudens het bepaalde in 3 is de betaling voor de in artikel 2, 2, bedoelde prestaties ten laste van de eigenaar van het binnenvaartuig.
   3. De hermeting, in geval van betwisting van de juistheid van een eerder uitgevoerde meting overeenkomstig artikel 73 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, is enkel ten laste van de eigenaar van het binnenvaartuig volgens de tarieven 20 tot en met 24, vastgesteld in de bijlage bij dit besluit, indien deze hermeting is geschied op verzoek van de schipper of de eigenaar van het binnenvaartuig en indien is gebleken dat het verschil niet meer dan n honderdste bedraagt.
  Art. 4. In artikel 76, 3, eerste zin, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk worden de woorden " zonder kosten " geschrapt.
  Art. 5. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
  Art. 6. Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 5 maart 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN
  Bijlage.
  Art. N. Tarieven 20, 21, 23 en 24. Meting of hermeting van een binnenvaartuig.

  [TARIEFCODE  BINNENVAARTUIG              PRESTATIE                 TARIEF
   T 20       binnenvartuig niet bestemd  meting of hermeting        211 EUR
               voor vervoer van goederen
   T 21       binnenvaartuig bestemd voor meting of hermeting        335 EUR
               vervoer van goederen met
               een lengte minder dan
               30 meter
   T 22       binnenvaartuig bestemd voor meting of hermeting        400 EUR
               vervoer van goederen met
               een lengte gelijk aan of
               meer dan 30 meter en
               minder dan 49 meter
   T 23       binnenvaartuig bestemd voor meting of hermeting        460 EUR
               vervoer van goederen met
               een lengte gelijk aan of
               meer dan 49 meter en
               minder dan 69 meter
   T 24       binnenvaartuig bestemd voor meting of hermeting        525 EUR
               vervoer van goederen met
               een lengte gelijk aan of
               meer dan 69 meter                                 ]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 25. Afgifte van een meetbrief (n voorafgaande meting of hermeting overeenkomstig de tarieven 20, 21, 22, 23 of 24 van dit besluit).

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 25              afgifte van een meetbrief                    37,50 EUR]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 26. Onderzoek aan boord van een binnenvaartuig.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 26              onderzoek aan boord                            100 EUR]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 27. Aanbrengen van een wijziging in een meetbrief (al dan niet n onderzoek aan boord overeenkomstig tarief 26 van dit besluit).

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 27              aanbrengen van een wijziging in een           32,50 EUR
                     meetbrief                                             ]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 28. Afleveren van een afschrift van een meetbrief.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 28              afleveren van een afschrift van een           37,50 EUR
                     meetbrief                                             ]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 29. Afleveren van een uittreksel van een meetbrief.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 29              afleveren van een uittreksel van een          32,50 EUR
                     meetbrief                                             ]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 30. Aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten op een binnenvaartuig.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 30              aanbrengen van een ijkmerk of een ijkplaat      30 EUR]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 31. Aanbrengen van ijkschalen op een binnenvaartuig.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 31              aanbrengen van een ijkschaal                    30 EUR]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 32. Vergeefse verplaatsing te wijten aan de schipper of eigenaar van het binnenvaartuig.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 32              uurloon per ambtenaar van een                   50 EUR
                      Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het
                      Bestuur van de Maritieme Zaken en van de
                      Scheepvaart voor vergeefse verplaatsing te
                      wijten aan de schipper of eigenaar van het
                      binnenvaartuig                                      ]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  TARIEF 33. Prestaties buiten de gewone diensturen op aanvraag van de schipper of eigenaar van het binnenvaartuig.

  [TARIEFCODE         PRESTATIE                                      TARIEF
   T 33              bijkomend uurloon per ambtenaar van de           25 EUR
                      Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het
                      Bestuur van de Maritieme Zaken en van de
                      Scheepvaart voor prestaties die op aanvraag
                      van de schipper of eigenaar van het
                      binnenvaartuig plaats vinden tussen 18 uur
                      en 8 uur, op een zaterdag, op een zondag of
                      op een wettelijk erkende feestdag                    ]
  <KB 2000-07-20/53, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 5 maart 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN
Aanhef
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer van de Staat, inzonderheid op artikel 11;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, inzonderheid op artikel 67, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 juli 1957 en 21 januari 1998, op artikel 73, gewijzigd bij de Regentsbesluiten van 27 februari 1946 en 30 april 1946 en bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1953, en op artikel 76, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1953;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op 16 oktober 1997;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 maart 1998;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Wijziging(en)
---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
BEELD :
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  • (GEWIJZIGD ART. : N)