binnenvaartwetten  
Titel
18 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.

Bron :
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 04-12-1999
Inwerkingtreding : 01-01-2000
Dossiernummer : 1999-11-18/37
Inhoudstafel
Art. 1-3
Tekst
Artikel 1. Aan het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, wordt er een titel VI toegevoegd die als volgt luidt:
  "Titel VI. Aanvullende regeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Artikel 111. Het artikel 79 § 1 en 2, 1e alinea, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 wordt vervangen door het volgende:
  "Artikel 79 § 1. Scheepvaartrechten die zijn verschuldigd op de scheepvaartweg beheerd door de Haven van Brussel.
  § 2. Voor het goederenvervoer worden de rechten vastgesteld op een centiem per ton kilometer (product van de vermenigvuldiging van de lading, uitgedrukt in metrieke tonnen, met de af te leggen afstand in kilometers)."
  Art. 2. Onderhavig besluit is van kracht met ingang van 1 januari 2000.
  Art. 3. De Minister, bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer, wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit.
  Brussel, 18 november 1999.
  De Minister-Voorzitter belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
  J. SIMONET
  De Minister belast met Openbare Werken en Vervoer,
  J. CHABERT
Aanhef
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het artikel 39 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;
   Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten;
   Gelet op de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op waterwegen onder beheer van de Staat;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 augustus 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, meer bepaald titel II, hoofdstuk II, gewijzigigd door het besluit van de Regent op 16 september 1946 en door de koninklijke besluiten van 7 september 1950, 13 juli 1951, 17 juni 1952, 11 december 1952, 31 oktober 1953, 30 januari 1957, 12 juli 1957, 22 oktober 1958, 5 mei 1975, 28 april 1981, 26 mei 1983, 3 oktober 1986, 19 december 1986, 28 maart 1988 en 25 mei 1992;
   Gelet op de wetten over de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, meer bepaald het artikel 3, § 1, gewijzigd door de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
   Gelet op de hoogdringendheid;
   Overwegende dat de markt van de Binnenvaart vrij gemaakt is sinds 30 november 1998 en dat er derhalve onverwijld een gevoelige daling van de navigatierechten ingevoerd moet worden teneinde de competitiviteit van dit vervoermiddel ten aanzien van de andere middelen te waarborgen;
   Overwegende dat het Vlaamse Gewest reeds een besluit van die strekking genomen heeft en dat het niet aanpassen aan de tarieven geldig in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2000, nadelig zou zijn voor de trafiek in het algemeen en voor deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder;
   Gelet op de goedkeuring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, in zitting bijeen op 14 oktober 1999, gegeven aan het besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende reglement van politie en van scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel, met de bedoeling de navigatierechten op het noordelijk vlak van het kanaal, van de Brusselse ring tot aan het Saincteletteplein, te verminderen;
   Vermits de tariefwijziging toegepast moet worden voor de waterweg in haar geheel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel van 29 oktober 1999;
   Op voorstel van de Minister belast met Openbare Werken en Vervoer,
   Besluit: