binnenvaartwetten  
Titel
13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 betreffende het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro.

Bron :
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 29-03-2002
Inwerkingtreding : 01-01-2002
Dossiernummer : 2001-12-13/60
Inhoudstafel
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N
Tekst
Artikel 1. Onderhavig besluit betreft de stof bedoeld onder artikel 39 van de Grondwet.
  Art. 2. De woorden " tien centiem per ton " vermeld in artikel 79, 2 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement van de waterwegen, worden vervangen door de woorden " vijfentwintig tienduizendsten Euro per ton ".
  Art. 3. De scheepvaarttarieven waarvan sprake in het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 betreffende het reglement van het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, worden aangepast overeenkomstig bijgesloten bijlage.
  Art. 4. Onderhavig besluit wordt van kracht op 1 januari 2002.
  Art. 5. De Minister onder wiens bevoegdheden de Haven van Brussel ressorteert, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 13 december 2001.
  Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter,
  F.-X. de DONNEA
  De Minister van Openbare Werken en Vervoer,
  J. CHABERT
  De Minister van Begroting,
  G. VANHENGEL
  BIJLAGE.
  Art. N. (Scheepvaarttarieven.

  ---------------------------------------------------------------------
                                                      Bedrag    Bedrag
                                                      in BEF    in EUR
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 65, 1. Ledige binnenvaartuigen.               90       2,50
                Minder dan 450 ton.                   140       3,50
                Van 450 ton tot 700 ton.              140       3,50
                Meer dan 700 ton.                     200       5,00
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 64, 1. Geladen binnenvaartuig.
                Per ton/km.                             0,01    0,00025
                Minimumrecht.                         150       4,00
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 66, 1. Vervoer reizigers.                    200       5,00
                Minder dan 50 reizigers.              200       5,00
                Tussen 50 en 100 reizigers.           400      10,00
                Boven 100 reizigers.                  600      15,00
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 67, 1. Zeevaart.
                Per bruto ton voor een heen- en        11,65    0,2888
                terugreis.
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 67, 2. Regelmatige dienst.
                Voor elk van de eerste 12 reizen        8,05    0,1996
                (per bruto ton).
                Voor elk van de 13 volgende reizen.     6,35    0,1574
                Voor elk der volgende reizen.           5,40    0,1339
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 63, 1, a) 1 - 2. Aanlegrechten.
                            Oevers, private kades.
                            Binnenvaart (per ton        0,85    0,0211
                            van 1 000 kg).
                            Zeevaart (per bruto         1,00    0,02248
                            ton).
                            Openbare kades.
                            Binnenvaart (per ton        1,45    0,0359
                            van 1 000 kg).
                            Zeevaart (per bruto         1,80    0,0446
                            ton).
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 69, 1. Verblijfrechten.
                Voor goederenvervoer bestemde           1,50    0,0372
                vaartuigen (per maand en per
                metrieke ton).
                Andere vaartuigen (per maand en per     2,00    0,0406
                m2).
  ---------------------------------------------------------------------
  Art. 69, 2. Doorvaarrecht van de sluizen buiten
                de normale diensturen.
                Binnenvaartuigen.
                Tot 420 ton.                          428      10,61
                Van 421 ton tot 700 ton.              533      13,21
                Van 701 ton tot 1 000 ton.            690      17,10
                Meer dan 1 000 ton.                   855      21,15
                Zeeschepen.
                Tot 275 bruto ton.                    562      13,93
                Van 276 tot 500 bruto ton.            727      18,02
                Meer dan 500 bruto ton.               900      22,31
  ---------------------------------------------------------------------]
  <Addendum, B.S. 13-06-2002, p. 27243 - 27244>

Aanhef
   De Brusselse Hoofdstedelijke regering,
   Gelet op de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro en de hieruit volgende wijzigingen;
   Gelet op de ordonnantie van 3 december 92 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en hun aanhorigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en de haven van Brussel en de hieruit volgende wijzigingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en de haven van Brussel en de hieruit volgende wijzigingen;
   Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Haven van Brussel van 31 oktober 2001;
   Overwegende dat de tarieven betreffende de haven- en scheepvaartrechten op de waterwegen die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren zo spoedig mogelijk dienen aangepast te worden aan de beschikkingen inzake de definitieve invoering van de euro op 1 januari 2002 en dat er geen enkel uitstel meer mogelijk is;
   Overwegende dat de aanpassing van de tarieven voor zeevaart en havenrechten bevestigd moet zijn om juridische zekerheid te kunnen waarborgen;
   Overwegende dat de tarieven die momenteel in BEF van toepassing zijn, in het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest precies dezelfde zijn;
   Overwegende dat eenvormigheid in de tarifering de afrekeningverrichtingen tussen de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, enerzijds, en de Haven van Brussel, anderzijds, vereenvoudigt vermits deze laatste de scheepvaartrechten int in de sluis van Molenbeek voor scheepvaart in noordelijke richting en dat een verdeling van de ontvangsten voor het traject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de Haven van Brussel gebeurt en voor het traject in het Vlaamse Gewest door de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen;
   Overwegend dat voor scheepvaart uit het noorden komende in de richting Brussel of zuiden van het land, de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen de inning van de scheepvaartrechten in de sluis van Wintam verricht wat vervolgens aanleiding geeft tot een verdeling tussen de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de Haven van Brussel;
   Overwegende dat er in de tarifering van de euro een eenvormigheid dient behouden te worden;
   Overwegende dat de Vlaamse Regering op 8 mei 2001 een besluit genomen heeft waarin de tarieven in euro uitgedrukt worden en dat dit besluit in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2001 verschenen is,
   Besluit :