binnenvaartwetten  
Titel
25 APRIL 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Bron :
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 12-06-2002
Inwerkingtreding : 22-06-2002
Dossiernummer : 2002-04-25/53
Inhoudstafel
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N1-1N1
Tekst
Artikel 1. De afvalstoffen in de bij dit besluit gevoegde lijst behoren tot de categorieŽn opgesomd in bijlage I van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen.
  Art. 2. De met een * aangeduide afvalstoffen op de in artikel 1 bedoelde lijst zijn gevaarlijke afvalstoffen in de zin van artikel 2, 2. van de voornoemde ordonnantie van 7 maart 1991. Ze worden geacht een of meer in bijlage IV van dezelfde ordonnantie bedoelde eigenschappen te bezitten en, wat de punten H 3 tot H 8, H 10 en H 11 van die bijlage betreft, een of meer van de volgende eigenschappen :
  - vlampunt van 55 įC of minder;
  - een of meer als zeer giftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 0,1 % of meer;
  - een of meer als giftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 3% of meer;
  - een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 25 % of meer;
  - een of meer als R 35 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie van 1 % of meer;
  - een of meer als R 34 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie van 5 % of meer;
  - een of meer als R 41 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie van 10 % of meer;
  - een of meer als R 36, R 37 of R 38 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie van 20 % of meer;
  - een of meer kankerverwekkende stoffen (categorie 1 of 2) met een totale concentratie van 0,1 % of meer;
  - een of meer kankerverwekkende stoffen (categorie 3) met een totale concentratie van 1 % of meer;
  - een als R 60 of R 61 ingedeelde voor de voortplanting vergiftige stof (categorie 1 of 2) met een totale concentratie van 0,5 % of meer;
  - een als R 62 of R 63 ingedeelde voor de voortplanting vergiftige stof (categorie 3) met een totale concentratie van 5 % of meer;
  - een als R 46 ingedeelde mutagene stof (categorie 1 of 2) met een totale concentratie van 0,1 % of meer;
  - een als R 40 ingedeelde mutagene stof (categorie 3) met een totale concentratie van 1 % of meer.
  Art. 3. De Regering kan in uitzonderlijke gevallen op basis van schriftelijk bewijsmateriaal dat op adequate wijze door de houder is verstrekt, beslissen dat een specifieke op de lijst als gevaarlijk aangeduide afvalstof geen van de in bijlage IV van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen vermelde gevaarseigenschappen bezit.
  De aanvraag van de houder wordt bij een aangetekend schrijven aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer gericht.
  De Regering brengt haar beslissing bij een aangetekend schrijven ter kennis van de aanvrager binnen 60 dagen na het verzenden van de aanvraag van de houder. Als er geen beslissing wordt betekend, wordt de aanvraag geacht geweigerd te zijn.
  Art. 4. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 tot vaststelling van een indicatieve lijst van gevaarlijke afvalstoffen wordt opgeheven.
  Art. 5. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 25 april 2002.
  Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-President,
  F.-X. de DONNEA
  De Minister van Leefmilieu,
  D. GOSUIN
  BIJLAGE.
  Art. N1. Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 2, punten 1 en 2, van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen.
  Inleiding
  1. Dit is een geharmoniseerde lijst van afvalstoffen die periodiek zal worden herzien in het licht van nieuwe gegevens en met name nieuwe onderzoeksresultaten, en indien nodig zal worden aangepast overeenkomstig de procedure in artikel 3. Opneming van een materiaal in de lijst betekent echter niet dat dit materiaal ook in alle omstandigheden een afvalstof is. Dit is alleen het geval wanneer aan de definitie van afvalstof in artikel 2, punten 1 en 2, van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen is voldaan.
  2. Voor de afvalstoffen die in de lijst voorkomen, gelden de bepalingen van voornoemde ordonnantie, tenzij artikel 3 van toepassing is.
  3. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers boven de respectieve hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht :
  3.1. Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers (met uitzondering van de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). Op te merken valt dat de activiteiten in een specifieke onderneming of installatie onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings). NB : gescheiden ingezameld verpakkingsafval (met inbegrip van mengsels van verschillende verpakkingsmaterialen) wordt ingedeeld onder 15 01, niet onder 20 01.
  3.2. Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.
  3.3. Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren.
  3.4. Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code "99" (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit.
  4. Een afvalstof die op de lijst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig artikel 2, 2. van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen. Voor deze afvalstoffen gelden de bepalingen van die ordonnantie, tenzij artikel 3, tweede lid, van die ordonnantie van toepassing is.
  5. In de zin van dit besluit wordt onder "gevaarlijke stof' verstaan : elke stof die als gevaarlijk is of zal worden ingedeeld overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, genomen ter uitvoering van artikel 5, ß 1, lid 1, 5į, van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame produktie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid; onder "zwaar metaal" wordt verstaan : elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium en tin, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld.
  6. Als een afvalstof door een algemene of specifieke verwijzing naar gevaarlijke stoffen als gevaarlijk wordt aangeduid, is de afvalstof alleen gevaarlijk als deze stoffen in zodanig hoge concentraties (d.w.z. gewichtspercenten) aanwezig zijn dat de afvalstof een of meer van de in bijlage IV van ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen vermelde eigenschappen bezit. Wat de punten H 3 tot en met H 8, H 10 en H 11 betreft, is artikel 2 van dit besluit van toepassing. Voor de kenmerken H 1, H 2, H 9 en H 12 tot en met H 14 bevat artikel 2 van dit besluit momenteel geen specificaties.
  7. Overeenkomstig de aanhef van richtlijn 99/45/EG, waar wordt gesteld dat voor legeringen een nadere evaluatie noodzakelijk is omdat het misschien niet mogelijk is de precieze eigenschappen daarvan vast te stellen door gebruik te maken van de beschikbare conventionele methoden, is het bepaalde in artikel 2 niet van toepassing op zuivere (niet met gevaarlijke stoffen verontreinigde) metaallegeringen. Dit blijft het geval in afwachting van de uitvoering van de verdere werkzaamheden waartoe de Commissie en de Lidstaten zich met het oog op een specifieke indelingsmethode voor legeringen hebben verbonden. De indeling van de afvalstoffen die in de onderhavige lijst uitdrukkelijk worden genoemd, blijft ongewijzigd.
  8. Voor de nummering van de punten in de lijst zijn de volgende regels gebruikt : voor afvalstoffen die niet zijn gewijzigd, zijn de codenummers van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 gebruikt. De codes van gewijzigde afvalstoffen zijn geschrapt en worden niet opnieuw gebruikt om verwarring na de invoering van de nieuwe lijst te voorkomen. Afvalstoffen die zijn toegevoegd, hebben een code gekregen die niet in het voornoemde besluit van 9 mei 1996 is gebruikt.
  Art. 1N1. Lijst. 01 AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN
  01 01 afval van de winning van mineralen
  01 01 01 afval van de winning van metaalhoudende mineralen
  01 01 02 afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen
  01 03 afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen
  01 03 04* zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts
  01 03 05* andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten
  01 03 06 niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings
  01 03 07* ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
  01 03 08 niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval
  01 03 09 niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie
  01 03 99 niet elders genoemd afval
  01 04 afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen
  01 04 07* afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
  01 04 08 niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
  01 04 09 zand- en kleiafval
  01 04 10 niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval
  01 04 11 niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking
  01 04 12 niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en schoonmaken van mineralen
  01 04 13 niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen
  01 04 99 niet elders genoemd afval
  01 05 boorgruis en overig boorafval
  01 05 04 zoetwaterboorgruis en -afval
  01 05 05* oliehoudend boorgruis en -afval
  01 05 06* boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat
  01 05 07 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval
  01 05 08 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval
  01 05 99 niet elders genoemd afval
  02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING
  02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
  02 01 01 slib van wassen en schoonmaken
  02 01 02 afval van dierlijke weefsels
  02 01 03 afval van plantaardige weefsels
  02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)
  02 01 06 dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt
  02 01 07 afval van de bosbouw
  02 01 08* agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  02 01 09 niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval
  02 01 10 metaalafval
  02 01 99 niet elders genoemd afval
  02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong
  02 02 01 slib van wassen en schoonmaken
  02 02 02 afval van dierlijke weefsels
  02 02 03 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
  02 02 04 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  02 02 99 niet elders genoemd afval
  02 03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse
  02 03 01 slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden
  02 03 02 afval van conserveermiddelen
  02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie
  02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
  02 03 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  02 03 99 niet elders genoemd afval
  02 04 afval van de suikerverwerking
  02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen van bieten
  02 04 02 afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)
  02 04 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  02 04 99 niet elders genoemd afval
  02 05 afval van de zuivelindustrie
  02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
  02 05 02 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  02 05 99 niet elders genoemd afval
  02 06 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie
  02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
  02 06 02 afval van conserveermiddelen
  02 06 03 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  02 06 99 niet elders genoemd afval
  02 07 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)
  02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen
  02 07 02 afval van de destillatie van alcoholische dranken
  02 07 03 afval van chemische behandeling
  02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
  02 07 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  02 07 99 niet elders genoemd afval
  03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE VAN PULP, PAPIER EN KARTON
  03 01 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen
  03 01 01 schors- en kurkafval
  03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten
  03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
  03 01 99 niet elders genoemd afval
  03 02 houtverduurzamingsafval
  03 02 01* niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
  03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen
  03 02 03* organometaal-houtverduurzamingsmiddelen
  03 02 04* anorganische houtverduurzamingsmiddelen
  03 02 05* andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
  03 02 99 niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen
  03 03 afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton
  03 03 01 schors- en houtafval
  03 03 02 " green liquor "-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)
  03 03 05 ontinktingsslib van papierrecycling
  03 03 07 mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval
  03 03 08 afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton
  03 03 09 kalkneerslagafval
  03 03 10 onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstofslib
  03 03 11 niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  03 03 99 niet elders genoemd afval
  04 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE
  04 01 afval van de leer- en bontindustrie
  04 01 01 schraapafval
  04 01 02 loogafval
  04 01 03* ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase
  04 01 04 chroomhoudende looivloeistof
  04 01 05 chroomvrije looivloeistof
  04 01 06 chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  04 01 07 chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  04 01 08 chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijststof)
  04 01 09 afval van bewerking en afwerking
  04 01 99 niet elders genoemd afval
  04 02 afval van de textielindustrie
  04 02 09 afval van composietmaterialen (geÔmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
  04 02 10 organisch afval van natuurlijke producten (bijv. vet en was)
  04 02 14* afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat
  04 02 15 niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking
  04 02 16* kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten
  04 02 17 niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten
  04 02 19* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  04 02 20 niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  04 02 21 afval van onverwerkte textielvezels en coatingslib
  04 02 22 afval van verwerkte textielvezels
  04 02 99 niet elders genoemd afval
  05 AFVAL VAN OLIERAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL
  05 01 afval van olieraffinage
  05 01 02* ontzoutingsslib
  05 01 03* tankbodemslib
  05 01 04* zuur alkylslib
  05 01 05* gemorste olie
  05 01 06* olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten
  05 01 07* zuurteer
  05 01 08* overige teer
  05 01 09* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  05 01 10 niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  05 01 11* afval van brandstofzuivering met behulp van basen
  05 01 12* olie die zuren bevat
  05 01 13 ketelvoedingwaterslib
  05 01 14 afval van koeltorens
  05 01 15* afgewerkte bleekaarde
  05 01 16 zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum
  05 01 17 bitumen
  05 01 99 niet elders genoemd afval
  05 06 afval van de pyrolytische behandeling van kool
  05 06 01* zuurteer
  05 06 03* overige teer
  05 06 04 afval van koeltorens
  05 06 99 niet elders genoemd afval
  05 07 afval van aardgaszuivering en -transport
  05 07 01* kwikhoudend afval
  05 07 02 zwavelhoudend afval
  05 07 99 niet elders genoemd afval
  06 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
  06 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van zuren
  06 01 01* zwavelzuur en zwaveligzuur
  06 01 02* zoutzuur
  06 01 03* waterstoffluoride
  06 01 04* fosfor- en fosforigzuur
  06 01 05* salpeter- en salpeterigzuur
  06 01 06* overige zuren
  06 01 99 niet elders genoemd afval
  06 02 afval van BFLG van basen
  06 02 01* calciumhydroxide
  06 02 03* ammoniumhydroxide
  06 02 04* natrium- en kaliumhydroxide
  06 02 05* overige basen
  06 02 99 niet elders genoemd afval
  06 03 afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden
  06 03 11* vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten
  06 03 13* vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten
  06 03 14 niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen
  06 03 15* metaaloxiden die zware metalen bevatten
  06 03 16 niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden
  06 03 99 niet elders genoemd afval
  06 04 niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval
  06 04 03* arseenhoudend afval
  06 04 04* kwikhoudend afval
  06 04 05* afval dat andere zware metalen bevat
  06 04 99 niet elders genoemd afval
  06 05 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  06 05 02* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  06 05 03 niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  06 06 afval van BFLG van zwavelverbindingen, chemische processen met zwavel en ontzwavelingsprocessen
  06 06 02* afval dat gevaarlijke sulfiden bevat
  06 06 03 niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat
  06 06 99 niet elders genoemd afval
  06 07 afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen
  06 07 01* asbesthoudend afval van elektrolyse
  06 07 02* actieve kool van de chloorbereiding
  06 07 03* bariumsulfaatslib dat kwik bevat
  06 07 04* oplossingen en zuren, bijv. contactzuur
  06 07 99 niet elders genoemd afval
  06 08 afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten
  06 08 02* afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat
  06 08 99 niet elders genoemd afval
  06 09 afval van BFLG van fosforverbindingen en chemische processen met fosfor
  06 09 02 fosforhoudende slakken
  06 09 03* calciumhoudend reactie-afval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
  06 09 04 niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactie-afval
  06 09 99 niet elders genoemd afval
  06 10 afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en kunstmestbereiding
  06 10 02* afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  06 10 99 niet elders genoemd afval
  06 11 afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen
  06 11 01 calciumhoudend reactie-afval van de productie van titaandioxide
  06 11 99 niet elders genoemd afval
  06 13 afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen
  06 13 01* anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden
  06 13 02* afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)
  06 13 03 actief kool
  06 13 04* afval van asbestverwerking
  06 13 05* roet
  06 13 99 niet elders genoemd afval
  07 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
  07 01 afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische basischemicaliŽn
  07 01 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 01 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 01 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 01 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 01 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 01 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 01 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 01 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 01 12 niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 01 99 niet elders genoemd afval
  07 02 afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
  07 02 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 02 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 02 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 02 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 02 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 02 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 02 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 02 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 02 12 niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 02 13 kunststofafval
  07 02 14 * afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten
  07 02 15 afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven
  07 02 16* afval dat gevaarlijke siliconen bevat
  07 02 17 afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld onder 07 02 16*
  07 02 99 niet elders genoemd afval
  07 03 afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11)
  07 03 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 03 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 03 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 03 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 03 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 03 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 03 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 03 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 03 12 niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 03 99 niet elders genoemd afval
  07 04 afval van BFLG van organische gewasbeschermingsmiddelen (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden
  07 04 01l* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 04 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 04 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 04 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 04 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 04 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 04 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 04 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 04 12 niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 04 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
  07 04 99 niet elders genoemd afval
  07 05 afval van BFLG van farmaceutische producten
  07 05 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 05 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 05 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 05 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 05 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 05 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 05 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 05 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 05 12 niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 05 13* vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
  07 05 14 niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen
  07 05 99 niet elders genoemd afval
  07 06 afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten
  07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 06 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 06 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 06 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 06 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 06 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 06 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 06 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 06 12 niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 06 99 niet elders genoemd afval
  07 07 afval van BFLG van fijnchemicaliŽn en niet elders genoemde chemische producten
  07 07 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
  07 07 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 07 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
  07 07 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 07 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
  07 07 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 07 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
  07 07 11* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  07 07 12 niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  07 07 99 niet elders genoemd afval
  08 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT
  08 01 afval van BFLG en verwijdering van verf en lak
  08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
  08 01 13* slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 01 14 niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
  08 01 15* waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 01 16 niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat
  08 01 17* afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 01 18 niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering
  08 01 19* waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten
  08 01 20 niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten
  08 01 21* afval van verf- of lakverwijderaar
  08 01 99 niet elders genoemd afval
  08 02 afval van BFLG van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)
  08 02 01 afval-coatingpoeder
  08 02 02 waterig slib dat keramisch materiaal bevat
  08 02 03 waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten
  08 02 99 niet elders genoemd afval
  08 03 afval van BFLG van drukinkt
  08 03 07 waterig slib dat inkt bevat
  08 03 08 waterig vloeibaar afval dat inkt bevat
  08 03 12* inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
  08 0313 niet onder 08 03 12 vallend inktafval
  08 03 14* inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat
  08 03 15 niet onder 08 03 14 vallend inktslib
  08 03 16* afval van etsoplossingen
  08 03 17* tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat
  08 03 18 niet onder 08 03 17 vallend tonerafval
  08 03 19* dispersieolie
  08 03 99 niet elders genoemd afval
  08 04 afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)
  08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 04 10 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
  08 04 11* slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 04 12 niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit
  08 04 13* waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 04 14 niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat
  08 04 15* waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
  08 04 16 niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat
  08 04 17* harsolie
  08 04 99 niet elders genoemd afval
  08 05 niet elders in 08 genoemd afval
  08 05 01* isocyanaatafval
  09 AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE
  09 01 afval van de fotografische industrie
  09 01 01* ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water
  09 01 02* ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water
  09 01 03* ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen
  09 01 04* fixeervloeistof
  09 01 05* bleek- en bleekfixeervloeistof
  09 01 06* zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval
  09 01 07 fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten
  09 01 08 fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen
  09 01 10 wegwerpcamera's zonder batterijen
  09 01 11* wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen
  09 01 12 niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen
  09 01 13* niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terugwinning van zilver
  09 01 99 niet elders genoemd afval
  10 AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN
  10 01 afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)
  10 01 01 bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof )
  10 01 02 koolvliegas
  10 01 03 vliegas van turf en onbehandeld hout
  10 01 04* olievliegas en -ketelstof
  10 01 05 calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm
  10 01 07 calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in slibvorm
  10 01 09* zwavelzuur
  10 01 13* vliegas van als brandstof gebruikte geŽmulgeerde koolwaterstoffen
  10 01 14* bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 01 15 niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof
  10 01 16* bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
  10 01 17 niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas
  10 01 18* afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 01 19 niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging
  10 01 20* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 01 21 niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  10 01 22* waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 01 23 niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging
  10 01 24 wervelbedzand
  10 01 25 afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales
  10 01 26 afval van koelwaterzuivering
  10 01 99 niet elders genoemd afval
  10 02 afval van de ijzer- en staalindustrie
  10 02 01 afval van de verwerking van slakken
  10 02 02 onverwerkte slakken
  10 02 07* vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 02 08 niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gaszuivering
  10 02 10 walshuid
  10 02 11* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 02 12 niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 02 13* bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 02 14 niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek
  10 02 15 overig(e) slib en filterkoek
  10 02 99 niet elders genoemd afval
  10 03 afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie
  10 03 02 anodeafval
  10 03 04* slakken van primaire productie
  10 03 05 aluminiumoxide afval
  10 03 08* zoutslakken van secundaire productie
  10 03 09* black drosses van secundaire productie
  10 03 15* skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
  10 03 16 niet onder 10 03 15 vallende skimmings
  10 03 17* teerhoudend afval van de anodefabricage
  10 03 18 niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage
  10 03 19* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 03 20 niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof
  10 03 21* overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 03 22 overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)
  10 03 23* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 03 24 niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging
  10 03 25* bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 03 26 niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek
  10 03 27* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 03 28 niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 03 29* afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 03 30 niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses
  10 03 99 niet elders genoemd afval
  10 04 afval van thermische processen in de loodmetallurgie
  10 04 01* slakken van primaire en secundaire productie
  10 04 02* dross en skimmings van primaire en secundaire productie
  10 04 03* calciumarsenaat
  10 04 04* rookgasstof
  10 04 05* overige deeltjes en stof
  10 04 06* vast afval van gasreiniging
  10 04 07* slib en filterkoek van gasreiniging
  10 04 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 04 10 niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 04 99 niet elders genoemd afval
  10 05 afval van thermische processen in de zinkmetallurgie
  10 05 01 slakken van primaire en secundaire productie
  10 05 03* rookgasstof
  10 05 04 overige deeltjes en stof
  10 05 05* vast afval van gasreiniging
  10 05 06* slib en filterkoek van gasreiniging
  10 05 08* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 05 09 niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 05 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
  10 05 11 niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings
  10 05 99 niet elders genoemd afval
  10 06 afval van thermische processen in de kopermetallurgie
  10 06 01 slakken van primaire en secundaire productie
  10 06 02 dross en skimmings van primaire en secundaire productie
  10 06 03* rookgasstof
  10 06 04 overige deeltjes en stof
  10 06 06* vast afval van gasreiniging
  10 06 07* slib en filterkoek van gasreiniging
  10 06 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 06 10 niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 06 99 niet elders genoemd afval
  10 07 afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie
  10 07 01 slakken van primaire en secundaire productie
  10 07 02 dross en skimmings van primaire en secundaire productie
  10 07 03 vast afval van gasreiniging
  10 07 04 overige deeltjes en stof
  10 07 05 slib en filterkoek van gasreiniging
  10 07 07* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 07 08 niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 07 99 niet elders genoemd afval
  10 08 afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie
  10 08 04 deeltjes en stof
  10 08 08* zoutslakken van primaire en secundaire productie
  10 08 09 overige slakken
  10 08 10* dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
  10 08 11 niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings
  10 08 12* teerhoudend afval van de anodefabricage
  10 08 13 niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage
  10 08 14 anodeafval
  10 08 15* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 08 16 niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof
  10 08 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 08 18 niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging
  10 08 19* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
  10 08 20 niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering
  10 08 99 niet elders genoemd afval
  10 09 afval van ijzergieten
  10 09 03 ovenslak
  10 09 05* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt
  10 09 06 niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
  10 09 07* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
  10 09 08 niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
  10 09 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 09 10 niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof
  10 09 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 09 12 niet onder 10 09 11 vallende deeltjes
  10 09 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 09 14 niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval
  10 09 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 09 16 niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen
  10 09 99 niet elders genoemd afval
  10 10 afval van het gieten van non-ferro metalen
  10 10 03 ovenslak
  10 10 05* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt
  10 10 06 niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
  10 10 07* gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
  10 10 08 niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
  10 10 09* rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 10 10 niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof
  10 10 11* andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 10 12 niet onder 10 10 11 vallende deeltjes
  10 10 13* bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 10 14 niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval
  10 10 15* afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 10 16 niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen
  10 10 99 niet elders genoemd afval
  10 11 afval van de fabricage van glas en glasproducten
  10 11 03 afval van glasvezelmateriaal
  10 11 05 deeltjes en stof
  10 11 09* afval van het mengsel vůůr thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 11 10 niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel voor thermische behandeling
  10 11 11* glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bijv. van kathodestraalbuizen)
  10 11 12 niet onder 10 11 11 vallend glasafval
  10 11 13* slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 11 14 niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas
  10 11 15* vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 11 16 niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging
  10 11 17* slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
  10 11 18 niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging
  10 11 19* vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 11 20 niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  10 11 99 niet elders genoemd afval
  10 12 afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen
  10 12 01 afval van het mengsel vůůr thermische behandeling
  10 12 03 deeltjes en stof
  10 12 05 slib en filterkoek van asreiniging
  10 12 06 afgedankte vormen
  10 12 08 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
  10 12 09* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 12 10 niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging
  10 12 11 glazuurafval dat zware metalen bevat
  10 12 12 niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval
  10 12 13 slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  10 12 99 niet elders genoemd afval
  10 13 afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt
  10 13 01 afval van het mengsel vůůr thermische verwerking
  10 13 04 afval van het branden en blussen van kalk
  10 13 06 deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13)
  10 13 07 slib en filterkoek van gasreiniging
  10 13 09* afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat
  10 13 10 niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement
  10 13 11 niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen
  10 13 12* vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
  10 13 13 niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging
  10 13 14 betonafval en betonslib
  10 13 99 niet elders genoemd afval
  10 14 afval van crematoria
  10 14 01 afval van gasreiniging dat kwik bevat
  11 AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN COATING VAN METALEN EN ANDERE MATERIALEN; NON- FERROHYDROMETALLURGIE
  11 01 afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen (bijvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten, anodisatie)
  11 01 05* beitszuren
  11 01 06* niet elders genoemde zuren
  11 01 07* basen gebruikt voor beitsen
  11 01 08* slib van fosfaatbehandeling
  11 01 09* slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
  11 01 10 niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek
  11 01 11* waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
  11 01 12 niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen
  11 01 13* afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat
  11 01 14 niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting
  11 01 15* eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten
  11 01 16* verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
  11 01 98* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  11 01 99 niet elders genoemd afval
  11 02 afval van non-ferrohydrometallurgische processen
  11 02 01* slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)
  11 02 03 afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen
  11 02 05* afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
  1102 06 niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen
  11 02 07* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  11 02 99 niet elders genoemd afval
  11 03 slib en vaste stoffen van temperingsprocessen
  11 03 01* cyanidehoudend afval
  11 03 02* overig afval
  11 05 afval van thermische galvanisatieprocessen
  11 05 01 hardzink
  11 05 02 zinkas
  11 05 03* vast afval van gasreiniging
  11 05 04* fluxbad afval
  11 05 99 niet elders genoemd afval
  12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN
  12 01 afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
  12 01 01 ferrometaalvijlsel en -krullen
  12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes
  12 01 03 non-ferrometaalvijlsel en -krullen
  12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes
  12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen
  12 01 06* halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
  12 01 07* halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
  12 01 08* halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
  12 01 09* halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
  12 01 10* synthetische machineolie
  12 01 12* afgewerkte wassen en vetten
  12 01 13 lasafval
  12 01 14* slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat
  12 01 15 niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking
  12 01 16* afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat
  12 01 17 niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen
  12 01 18* oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)
  12 01 19* biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie
  12 01 20* afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten
  12 01 21 niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal
  12 01 99 niet elders genoemd afval
  12 03 afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11)
  12 03 01* waterige wasvloeistoffen
  12 03 02* afval van stoomontvetting
  13 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (exclusief spijsolie en onder de hoofstukken 05, 12 en 19 vallende oliŽn)
  13 01 afval van hydraulische olie
  13 01 01* hydraulische olie die PCB 's (1) bevat
  ( (1) In deze lijst van afvalstoffen worden PCB's gedefinieerd als in richtlijn 96/59/EG. )
  13 01 04* gechloreerde emulsies
  13 01 05* niet-gechloreerde emulsies
  13 01 09* gechloreerde minerale hydraulische olie
  13 01 10* niet-gechloreerde minerale hydraulische olie
  13 01 11* synthetische hydraulische olie
  13 01 12* biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie
  13 01 13* overige hydraulische olie
  13 02 afval van motor-, transmissie- en smeerolie
  13 02 04* gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
  13 02 05* niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
  13 02 06* synthetische motor-, transmissie- en smeerolie
  13 02 07* biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie
  13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie
  13 03 afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht
  13 03 01* olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB 's bevat
  13 03 06* niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
  13 03 07* niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
  13 03 08* synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
  13 03 09* biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht
  13 03 10* overige olie voor isolatie en warmteoverdracht
  13 04 bilge olie
  13 04 01* bilge olie van de Binnenvaart
  13 04 02* bilge olie uit de kade-afvoer
  13 04 03* bilge olie van de overige scheepvaart
  13 05 inhoud van olie/waterscheiders
  13 05 01* vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders
  13 05 02* slib uit olie/waterscheiders
  13 05 03* opvangerslib
  13 05 06* olie uit olie/waterscheiders
  13 05 07* met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders
  13 05 08* afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders
  13 07 afval van vloeibare brandstoffen
  13 07 01* stookolie en dieselolie
  13 07 02* benzine
  13 07 03* overige brandstoffen (inclusief mengsels)
  13 08 niet elders genoemd olieafval
  13 08 01* ontzoutingsslib en -emulsies
  13 08 02* overige emulsies
  13 08 99* niet elders genoemd afval
  14 AFVAL VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, KOELMIDDELEN EN DRIJFGASSEN (exclusief 07 en 08)
  14 06 afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen voor schuim/aŽrosolen
  14 06 01* chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK'S, HFK's
  14 06 02* overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
  14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
  14 06 04* slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat
  14 06 05* slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat
  15 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)
  15 01 verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)
  15 01 01 papieren en kartonnen verpakking
  15 01 02 kunststofverpakking
  15 01 03 houten verpakking
  15 01 04 metalen verpakking
  15 01 05 composietverpakking
  15 01 06 gemengde verpakking
  15 01 07 glazen verpakking
  15 01 09 textielen verpakking
  15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
  15 01 11* metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders
  15 02 absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
  15 02 02* absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
  15 02 03 niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
  16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVA L
  16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)
  16 01 03 afgedankte banden
  16 01 04* sloopauto's
  16 01 06 afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten
  16 01 07* oliefilters
  16 01 08* onderdelen die kwik bevatten
  16 01 09* onderdelen die PCB 's bevatten
  16 01 10* explosieve onderdelen (bijv. airbags)
  16 01 11* remblokken die asbest bevatten
  16 01 12 niet onder 16 01 11 vallende remblokken
  16 01 13* remvloeistoffen
  16 01 14* antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
  16 01 15 niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen
  16 01 16 tanks voor vloeibaar gas
  16 01 17 ferrometalen
  16 01 18 non-ferrometalen
  16 01 19 kunststoffen
  16 01 20 glas
  16 01 21* niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen
  16 01 22 niet elders genoemde onderdelen
  16 01 99 niet elders genoemd afval
  16 02 afval van elektrische en elektronische apparatuur
  16 02 09* transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten
  16 02 10* niet onder 16 02 09 vallend afgedankte apparatuur dat PCB 's bevat of daarmee verontreinigd is
  16 02 11* afgedankte apparatuur dat chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat
  16 02 12* afgedankte apparatuur dat vrije asbestvezels bevat
  16 02 13* niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallend afgedankte apparatuur dat gevaarlijke onderdelen (2) bevat
  ( (2) Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten : onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz. )
  16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallend afgedankte apparatuur
  16 02 15* uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
  16 02 16 niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen
  16 03 afgekeurde charges en ongebruikte producten
  16 03 03* anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  16 03 04 niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval
  16 03 05* organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval
  16 04 afval explosieven
  16 04 01* afvalmunitie
  16 04 02* vuurwerkafval
  16 04 03* overig explosief afval
  16 05 gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliŽn
  16 05 04* gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten
  16 05 05 niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders
  16 05 06* chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliŽn
  16 05 07* afgedankte anorganische chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
  16 05 08* afgedankte organische chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
  16 05 09 niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliŽn
  16 06 batterijen en accu's
  16 06 01* loodaccu's
  16 06 02* NiCd-batterijen
  16 06 03* kwikhoudende batterijen
  16 06 04 alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)
  16 06 05 overige batterijen en accu's
  16 06 06* gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's
  16 07 afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)
  16 07 08* afval dat olie bevat
  16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
  16 07 99 niet elders genoemd afval
  16 08 afgewerkte katalysatoren
  16 08 01 afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)
  16 08 02* afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen van overgangsmetalen (3) bevatten
  ( (3) In deze rubriek wordt onder overgangsmetalen verstaan : scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium, hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ijzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen en tantaal. Deze metalen en de verbindingen daarvan gelden als gevaarlijk als zij als gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld. De indeling als gevaarlijke stoffen bepaalt welke van deze overgangsmetalen en verbindingen van overgangsmetalen gevaarlijk zijn. )
  16 08 03 niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten
  16 08 04 afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)
  16 08 05* afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten
  16 08 06* afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt
  16 08 07* afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
  16 09 oxiderende stoffen
  16 09 01* permanganaten, bijv. kaliumpermanganaat
  16 09 02* chromaten, bijv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat
  16 09 03* peroxiden, bijv. waterstofperoxide
  16 09 04* niet elders genoemde oxiderende stoffen
  16 10 waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt
  16 10 01* waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  16 10 02 niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval
  16 10 03* waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten
  16 10 04 niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten
  16 11 ovenpuin
  1611 01* koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
  16 11 02 niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen
  16 11 03* overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
  16 11 04 overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen
  16 11 05* ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
  16 11 06 niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen
  17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)
  17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten
  17 01 01 beton
  17 01 02 stenen
  17 01 03 tegels en keramische producten
  17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
  17 01 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
  17 02 hout, glas en kunststof
  17 02 01 hout
  17 02 02 glas
  17 02 03 kunststof
  17 02 04* glas, kunststof en hout die gevaarliJke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
  17 03 bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten
  17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
  17 03 02 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
  17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten
  17 04 metaal (inclusief legeringen)
  17 04 01 koper, brons en messing
  17 04 02 aluminium
  17 04 03 lood
  17 04 04 zink
  17 04 05 ijzer en staal
  17 04 06 tin
  17 04 07 gemengde metalen
  17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
  17 04 10* kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
  17 04 11 niet onder 17 04 10 vallende kabels
  17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie
  17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
  17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
  17 05 05* baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat
  17 05 06 niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
  17 05 07* spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
  17 05 08 niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
  17 06 isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal
  17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal
  17 06 03* overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
  17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
  17 06 05* asbesthoudend bouwmateriaal
  17 08 gipshoudend bouwmateriaal
  17 08 01* gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
  17 08 02 niet onder 17 08 02 vallend gipshoudend bouwmateriaal
  17 09 overig bouw- en sloopafval
  17 09 01* bouw- en sloopafval dat kwik bevat
  17 09 02* bouw- en sloopafval dat PCB 's bevat (bijv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)
  17 09 03* overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
  17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
  18 AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)
  18 01 afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens
  18 01 01 scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)
  18 01 02 lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)
  18 01 03* afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
  18 01 04 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bijv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
  18 01 06* chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
  18 01 07 niet onder 18 01 06 vallende chemicaliŽn
  18 01 08* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
  18 01 09 niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
  18 01 10* amalgaam-afval uit de tandheelkunde
  18 02 afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren
  18 02 01 scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)
  18 02 02* afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
  18 02 03 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
  18 02 05* chemicaliŽn die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
  18 02 06 niet onder 18 02 05 vallende chemicaliŽn
  18 02 07* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
  18 02 08 niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen
  19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITEWATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOORMENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOORINDUSTRIEEL GEBRUIK
  19 01 afval van de verbranding of pyrolyse van afval
  19 01 02 uit bodemas verwijderde ferromaterialen
  19 01 05* filterkoek van gasreiniging
  19 01 06* waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval
  19 01 07* vast afval van gasreiniging
  19 01 10* afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging
  19 01 11* bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten
  19 01 12 niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
  19 01 13* vliegas dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 01 14 niet onder 19 01 13 vallende vliegas
  19 01 15* ketelas dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 01 16 niet onder 19 01 15 vallende ketelas
  19 01 17* afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 01 18 niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse
  19 01 19 wervelbedzand
  19 01 99 niet elders genoemd afval
  19 02 afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (inclusief verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)
  19 02 03 voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijke afvalstoffen
  19 02 04* voorgemengd afval dat ten minste ťťn gevaarlijke afvalstof bevat
  19 02 05* slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 02 06 niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling
  19 02 07* door afscheiding verkregen oliŽn en concentraten
  19 02 08* vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 02 09* vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 02 10 niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval
  19 02 11* overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 02 99 niet elders genoemd afval
  19 03 gestabiliseerd/verhard afval (4)
  ( (4) Door stabilisatieprocessen veranderen de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval en wordt gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval omgezet. Door verhardingsprocessen verandert onder invloed van additieven alleen de fysische toestand van het afval (bijv. van vloeibaar in vast) zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen. )
  19 03 04* als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk (5) gestabiliseerd is
  ( (5) Afval wordt als gedeeltelijk gestabiliseerd beschouwd als gevaarlijke bestanddelen die niet volledig in ongevaarlijke bestanddelen zijn omgezet na het stabilisatieproces op korte, middellange of lange termijn in het milieu terecht kunnen komen. )
  19 03 05 niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval
  19 03 06* als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is
  19 03 07 niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
  19 04 verglaasd afval en afval van verglazen
  19 04 01 verglaasd afval
  19 04 02* vliegas en ander rookgasreinigingsafval
  19 04 03* niet-verglaasde vaste fase
  19 04 04 waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval
  19 05 afval van de aŽrobe behandeling van vast afval
  19 05 01 niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval
  19 05 02 niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
  19 05 03 afgekeurde compost
  19 05 99 niet elders genoemd afval
  19 06 afval van de anaŽrobe behandeling van afval
  19 06 03 vloeistof verkregen bij de anaŽrobe behandeling van stedelijk afval
  19 06 04 digestaat van de anaŽrobe behandeling van stedelijk afval
  19 06 05 vloeistof verkregen bij de anaŽrobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
  19 06 06 digestaat van de anaŽrobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
  19 06 99 niet elders genoemd afval
  19 07 percolatiewater van stortplaatsen
  19 07 02* percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 07 03 niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen
  19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering
  19 08 01 roostergoed
  19 08 02 afval van zandvang
  19 08 05 slib van de behandeling van stedelijk afvalwater
  19 08 06* verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
  19 08 07* oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
  19 08 08* afval van membraansystemen dat zware metalen bevat
  19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten
  19 08 10* niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders
  19 08 11* slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 08 12 niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater
  19 08 13* slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 08 14 niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater
  19 08 99 niet elders genoemd afval
  19 09 afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik
  19 09 01 vast afval van primaire filtratie en roostergoed
  19 09 02 waterzuiveringsslib
  19 09 03 onthardingsslib
  19 09 04 afgewerkte actieve kool
  19 09 05 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
  19 09 06 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
  19 09 99 niet elders genoemd afval
  19 10 afval van de shredding van metaalhoudend afval
  19 10 01 ijzer- en staalafval
  19 10 02 non-ferroafval
  19 10 03* lichte fractie en stof dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 10 04 niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof
  19 10 05* andere fracties die gevaarlijk stoffen bevatten
  19 10 06 andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties
  19 11 afval van de regeneratie van olie
  19 11 01* afgewerkte bleekaarde
  19 11 02* zuurteer
  19 11 03* waterig vloeibaar afval
  19 11 04* afval van brandstofzuivering met behulp van basen
  19 11 05* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 11 06 niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
  19 11 07* afval van rookgasreiniging
  19 11 99 niet elders genoemd afval
  19 12 afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (sorteren, breken, verdichten, palletiseren)
  19 12 01 papier en karton
  19 12 02 ferrometalen
  19 12 03 non-ferrometalen
  19 12 04 kunststoffen en rubber
  19 12 05 glas
  19 12 06* hout dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout
  19 12 08 textiel
  19 12 09 minerale stoffen (bijv. zand, steen)
  19 12 10 brandbaar afval (RDF)
  19 12 11 overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 12 12 overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
  19 13 afval van bodem- en grondwatersanering
  19 13 01 vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 13 02 niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
  19 13 03* slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 13 04 niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering
  19 13 05* slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat
  19 13 06 niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering
  19 13 07* waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten
  19 13 08 niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering
  20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VANINSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES
  20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)
  20 01 01 papier en karton
  20 01 02 glas
  20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
  20 01 10 kleding
  20 01 11 textiel
  20 01 13* oplosmiddelen
  20 01 14* zuren
  20 01 15* basisch afval
  20 01 17* fotochemicaliŽn
  20 01 19* pesticiden
  20 01 21* tl-buizen en ander kwikhoudend afval
  20 01 23* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat
  20 01 25 spijsolie en -vetten
  20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende oliŽn en vetten
  20 01 27* verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten
  20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars
  20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
  20 01 30 niet onder 20 01 29 vallende detergenten
  20 01 31* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
  20 01 32 niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen
  20 01 33* onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten
  20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's
  20 01 35* niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (6) bevat
  ( (6) Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten : onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestaalbuizen en ander geactiveerd glas, enz. )
  20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
  20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat
  20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout
  20 01 39 kunststoffen
  20 01 40 metalen
  20 01 41 afval van het vegen van schoorstenen
  20 01 99 niet elders genoemde fracties
  20 02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)
  20 02 01 biologisch afbreekbaar afval
  20 02 02 grond en stenen
  20 02 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval
  20 03 overig stedelijk afval
  20 03 01 gemengd stedelijk afval
  20 03 02 marktafval
  20 03 03 veegvuil
  20 03 04 slib van septic tanks
  20 03 06 afval van het reinigen van riolen
  20 03 07 grofvuil
  20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval
  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van beschikking 2000/532/EG van de Commissie gewijzigd bij de beschikkingen 2001/118/EG en 2001/119/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
  De Minister-President,
  F.-X. de DONNEA
  De Minister van Leefmilieu,
  D. GOSUIN.
Aanhef
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op richtlijn 75/442/EG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op artikel 1, a) , gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991;
   Gelet op richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen, inzonderheid op artikel 1, lid 4;
   Gelet op beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a) , van richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen, gewijzigd bij de beschikkingen 2001/118/EG van 16 januari 2001, 2001/119/EG van 22 januari 2001 en 2001/573/EG van 23 juli 2001;
   Gelet op de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 2, 1 en 2, vervangen bij de ordonnantie van 18 mei 2000, en op artikel 18, 1į;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 tot vaststelling van een indicatieve lijst van gevaarlijke afvalstoffen;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van 18 september 2001;
   Gelet op advies 32.418/3 van de Raad van State gegeven op 5 maart 2002 en overgezonden op 26 maart 2002;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu,
   Na erover te hebben beraadslaagd,
   Besluit :