binnenvaartwetten  
Titel
3 JULI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een oriëntatieraad bij de "Office de promotion des voies navigables" (Dienst voor de bevordering van de bevaarbare waterwegen).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 01-08-2003
Inwerkingtreding : 03-07-2003
Dossiernummer : 2003-07-03/45
Inhoudstafel
Art. 1-9
Tekst
Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een oriëntatieraad bij de "Office de promotion des voies navigables" wordt gewijzigd als volgt :
  " Voor de toepassing van dit besluit wijst de term 'Minister' op de Minister, lid van de Regering, die bevoegd is voor de bevordering van de bevaarbare waterwegen. "
  Art. 2. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :
  " § 1. De Raad bestaat uit :
  1° 11 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de watergebruikers en/of gebruikers benoemd door de Regering op grond van hun bevoegdheid en actieve ervaring in hun respectieve domeinen, met inachtneming van de volgende verdeelsleutel :
  - 4 vertegenwoordigers van de laders, aangewezen door de 'Union wallonne des entreprises';
  - 2 vertegenwoordigers van de Binnenvaart;
  - 2 vertegenwoordigers van de sector van de bevrachting;
  - 2 vertegenwoordigers van de sector van de plezierscheepvaart, van de motowatersport en de watersport;
  - 1 vertegenwoordiger van de sector van de stuwing;
  2° één vertegenwoordiger van elk van de autonome havens van Luik, Namen, Charleroi en van de autonome haven "du Centre et de l'Ouest", aangewezen op de voordracht van hun raad van bestuur;
  3° één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties van de waterwegen, aangewezen op de voordracht van de "Fédération générale du Travail de Belgique";
  4° één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties van de waterwegen, aangewezen op de voordracht van de "Confédération des Syndicats chrétiens";
  5° twee vertegenwoordigers van de Regering, aangewezen op haar voordracht;
  6° de secretaris-generaal van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer;
  7° de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Waterwegen en de inspecteur-generaal van de Afdeling Exploitatie van het Directoraat-generaal Waterwegen;
  8° de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Vervoer;
  9° de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu.
  § 2. De procedure voor de voordracht van de kandidaten wordt bepaald door de Minister die bevoegd is voor de bevordering van de bevaarbare waterwegen. "
  Art. 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " In geval van herhaalde en ongewettigde afwezigheid (driemaal achtereenvolgend) van een lid, stelt de oriëntatieraad de Regering voor om in zijn vervanging te voorzien, na advies van de representatieve organen van bedoelde sector. "
  Art. 4. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " De mandaten van de voorzitter en van de vice-voorzitter kunnen slechts één keer hernieuwd worden. "
  Art. 5. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " Hij bepaalt de agenda in overleg met de vice-voorzitter en de directeur van de "Office". "
  Art. 6. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
  " De oriëntatieraad vergadert na oproeping door de voorzitter om de twee maanden of op verzoek van minstens twee van de leden.
  De raad beraadslaagt op geldige wijze als de meerderheid van de regelmatig opgeroepen leden aanwezig zijn.
  Bij gebreke daarvan wordt binnen acht dagen na de eerste vergadering een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.
  In dat geval wordt het quorum waarvan sprake in het eerste lid niet meer vereist voor een geldige beraadslaging. "
  Art. 7. In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt het zinsdeel "de Minister tot wiens bevoegdheden Openbare Werken behoren" vervangen door het zinsdeel "de Minister die bevoegd is voor de bevordering van de bevaarbare waterwegen".
  Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 3 juli 2003.
  Art. 9. De Minister die bevoegd is voor de bevordering van de waterwegen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 3 juli 2003.
  De Minister-President,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
  J. DARAS.
Aanhef
   De Waalse Regering,
   Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 140;
   Gelet op het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la navigation" (Dienst van de Scheepvaart) en tot oprichting van de "Office de promotion des voies navigables";
   Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
   Besluit :