binnenvaartwetten  
Titel
16 JULI 1987. - Koninklijk besluit betreffende de scheepsattesten voor binnenschepen.

Bron :
OPENBARE WERKEN.VERKEERSWEZEN
Publicatie : 21-08-1987
Inwerkingtreding : 31-08-1987
Dossiernummer : 1987-07-16/32
Inhoudstafel
Art. 1-2
Tekst
Artikel 1. Onverminderd de wet van 30 december 1968 betreffende de transporten onderworpen aan de bepalingen van de besluitwet van 12 december 1944 houdende oprichting van een Dienst voor Regeling der Binnenvaart, zijn erkend als scheepsattesten in de zin van de richtlijn van 20 januari 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen :1 het certificaat van onderzoek, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van het Reglement betreffende het onderzoek van Rijnschepen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 maart 1976;2 het bijzonder certificaat, afgegeven krachtens het bijzonder reglement nopens het vervoer van brandbare vloeistoffen op de binnenwateren, gevoegd bij het besluit van de Regent van 1 augustus 1948;3 het normaal certificaat van goedkeuring en het tijdelijk certificaat van goedkeuring, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 december 1971;4 de klasseringsbewijzen, door erkende instellingen afgegeven met toepassing van het koninklijk besluit van 28 november 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1969, betreffende de erkenning van de instellingen belast met het afgeven van de klasseringsbewijzen bedoeld in artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting;5 de scheepsattesten, afgegeven door andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen.
  Art. 2. Onze Minister van Openbare Werken en Onze Minister van Verkeerswezen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Aanhef
   Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd door de wet van 2 december 1957;
   Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg;
   Gelet op de richtlijn van 20 januari 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen, gewijzigd door de richtlijn van 23 november 1978 van de Raad van de Europese Gemeenschappen;
   Gelet op het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Openbare Werken en van Onze Minister van Verkeerswezen op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   .....