binnenvaartwetten  
Titel
15 OKTOBER 1993. - Koninklijk besluit tot instelling van een radarbrevet en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1988 betreffende het brevet van schipper ter baggervaart en van het brevet van stuurman voor de baggervaart.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 02-12-1993
Inwerkingtreding : 31-01-1994
Dossiernummer : 1993-10-15/32
Inhoudstafel
Art. 1-7
Bijlagen.
Art. N1, N2
Tekst
Artikel 1. Er wordt een radarbrevet ingesteld dat de bekwaamheid aantoont om de navigatie van een schip of een vaartuig op grond van door middel van radar verkregen gegevens veilig uit te voeren.
  Art. 2. 1. Om een radarbrevet te verkrijgen moet de kandiaat :
  1 de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de datum van de aanvraag tot inschrijving voor het examen;
  2 slagen voor het theoretische en practische gedeelte van het examen waarvan het programma opgegeven is in bijlage I bij dit besluit.
   2. Ieder kandidaat tot het verkrijgen van een radarbrevet dient bij aangetekend schrijven zijn aanvraag tot inschrijving voor het examen te richten aan de Directeur-generaal van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart te Brussel.
  Deze aanvraag vermeldt de keuze van de taal, het Nederlands, het Frans of het Duits waarin de kandidaat het examen wenst af te leggen.
  Bij de aanvraag tot inschrijving moet een uittreksel uit de geboorteakte worden gevoegd.
  De kandidaat die de bij deze paragraaf voorgeschreven vormvoorschriften niet in acht neemt, wordt niet op het examen toegelaten.
  Art. 3. 1. De kandidaten leggen het examen tot het verkrijgen van een radarbrevet af voor een examencommissie bestaande uit een voorzitter en vier leden.
   2. De Minister tot wiens bevoegdheid het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart behoort, benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit de ambtenaren van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart.
  Hij benoemt tevens vier leden en vier plaatsvervangende leden uit personen bevoegd inzake maritieme opleiding.
  De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, alsook de leden en plaatsvervangende leden van de examencommissie worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van vier jaar.
   3. De voorzitter organiseert de examenperiodes naargelang het aantal aanvragen, doch ten minste n maal per jaar.
  De datum van het examen moet ten minste tien dagen vr de opening van de examenperiode schriftelijk worden bekendgemaakt aan de kandidaten die een geldige aanvraag tot inschrijving hebben ingediend. De aanvragen tot inschrijving worden maar in overweging genomen als zij vijftien dagen vr de opening van de examenperiode bij het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart te Brussel zijn ingekomen. Te laat ingediende aanvragen worden tot de volgende examenperiode uitgesteld.
   4. Het secretariaat van de examencommissie wordt waargenomen door het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart te Brussel.
  Art. 4. Het radarbrevet wordt namens de Minister uitgereikt door de Directeur-generaal van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart of zijn gemachtigde.
  Het brevet wordt opgemaakt volgens het model in bijlage II.
  Art. 5. In het koninklijk besluit van 22 april 1988 betreffende het brevet van schipper ter baggervaart en van het brevet van stuurman voor de baggervaart worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1 artikel 3, 1, 2 wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " 2 houder zijn van het radarbrevet ingesteld bij het koninklijk besluit van 15 oktober 1993 ";
  2 artikel 3, 2, tweede lid, 2, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " 2 een eensluidend verklaard afschrift van het radarbrevet bedoeld in 1, 2 ";
  3 in de artikelen 3, 2, eerste lid, 4, 2, 5, 2, tweede lid, en 3, 6, 3, en 7, eerste lid, worden de woorden " het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart " vervangen door de woorden " het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart ".
  Art. 6. Dit besluit treedt in werking zestig dagen na de datum waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
  Art. 7. Onze Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Bijlagen.
  Art. N1. Bijlage 1. Examenprogramma voor het verkrijgen van het radarbrevet. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 02/12/1993, p. 25800>
  Art. N2. Bijlage 2. RADARBREVET. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 02/12/1993, p. 25801>
Aanhef
   Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, 1, f;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1988 betreffende het brevet van schipper ter baggervaart en van het brevet van stuurman voor de baggervaart, inzonderheid op de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven,
   .....