binnenvaartwetten  
Titel
6 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 1987 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het vervoer van containers.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 30-11-1995
Inwerkingtreding : 01-11-1995
Dossiernummer : 1995-10-06/34
Inhoudstafel
Art. 1-2
Tekst
Artikel 1. In artikel 11 van het ministerieel besluit van 11 mei 1987 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, voor het vervoer van containers, wordt de vermelding : "31 oktober 1995" vervangen door de vermelding : "31 oktober 1996".
  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 november 1995.
  Brussel, 6 oktober 1995.
  M. DAERDEN
Aanhef
   De Minister van Vervoer,
   Gelet op de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, inzonderheid op artikel 1;
   Gelet op het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 1968 houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, ge´nterpreteerd en gewijzigd bij de wet van 7 september 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 173 van 30 december 1992, inzonderheid op de artikelen 2, 5 en 6;
   Gelet op het ministerieel besluit van 11 mei 1987 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het vervoer van containers, gewijzigd bij de ministeriŰle besluiten van 24 april 1989, 29 april 1991, 22 oktober 1992, 5 oktober 1993 en 23 september 1994;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ž 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het ministerieel besluit van 11 mei 1987 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het vervoer van containers, ophoudt uitwerking te hebben op 31 oktober 1995 en dat het past de toepassing ervan te verlengen teneinde de continu´teit van de werking van dit regime ingevoerd voor het afsluiten van deze bevrachtingen te verzekeren,
   Besluit :