binnenvaartwetten  
Titel
16 FEBRUARI 1996. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 01-04-1996
Inwerkingtreding : 01-04-1996
Dossiernummer : 1996-02-16/31
Inhoudstafel
Art. 1-2
Tekst
Artikel 1. In artikel 8 van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen, gewijzigd door de ministeriŽle besluiten van 29 juni 1982, 27 juni 1983, 11 juli 1984, 11 december 1984, 24 september 1987, 24 maart 1988, 7 april 1989, 30 maart 1990, 12 maart 1991, 30 maart 1992, 1 september 1993, 31 maart 1994 en 27 december 1994 wordt de vermelding "31 maart 1996" vervangen door de vermelding "31 maart 1997".
  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1996.
  Brussel, 16 februari 1996.
  M. DAERDEN
Aanhef
   De Minister van Vervoer,
   Gelet op het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 1968, houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, geÔnterpreteerd en gewijzigd bij de wet van 7 september 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 173 van 30 december 1982, inzonderheid op artikel 2bis van dit statuut;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 29 juni 1982, 27 juni 1983, 11 juli 1984, 11 december 1984, 24 september 1987, 24 maart 1988, 7 april 1989, 30 maart 1990, 12 maart 1991, 30 maart 1992, 1 september 1993, 31 maart 1994 en 27 december 1994;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de reglementering ingevoerd bij ministerieel besluit van 30 juli 1981 ophoudt van kracht te zijn op 31 maart 1996 en de toepassing ervan in de huidige vorm dringend moet worden verlengd, om een minimumrendabiliteitsdrempel te waarborgen voor de uitbaters van tankschepen gebruikt voor het vervoer van ruwe aardoliŽn, vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn,
   Besluit :