binnenvaartwetten  
Titel
28 FEBRUARI 1996. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-03-1996 en tekstbijwerking tot 19-01-2002.)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 29-03-1996
Inwerkingtreding : 01-04-1996
Dossiernummer : 1996-02-28/33
Inhoudstafel
Art. 1-8
Bijlage.
Art. N1
Tekst
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° VBS-vergoeding : de verkeersbegeleidingsvergoeding bedoeld in artikel 14 van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende het brevet van havenloods;
  2° tariefgebied : het gebied waarbinnen verkeersbegeleiding verstrekt wordt;
  3° lengte : de lengte over alles zoals vermeld in de meetbrief van het vaartuig.
  Art. 2. De VBS-vergoeding is verschuldigd voor ieder vaartuig dat uit zee komt, met als bestemming een Vlaamse haven die in het verkeersbegeleidingssysteem is ingeschakeld; ze geldt als vergoeding voor in- en uitvaart.
  Als het vaartuig gedurende één kalenderdag meer dan eenmaal het tariefgebied Binnenvaart, is het tarief maar eenmaal verschuldigd.
  De VBS-vergoeding is niet verschuldigd bij scheepvaartverkeer tussen Vlaamse havens.
  Art. 3. Voor de volgende categorieën van vaartuigen is geen vergoeding verschuldigd :
  1° binnenschepen;
  2° schepen tot 46 m lengte;
  3° schepen in eigendom van of in beheer bij het Rijk of een Gewest;
  4° vaartuigen voor het winnen of vervoeren van zand, baggerspecie of grind, maar alleen als ze daartoe worden gebruikt ter uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de vaarweg- of waterbeheerder;
  5° vaartuigen in dienst van het loodswezen van Nederland en Vlaanderen.
  Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor het vervoer, kan aan een vaartuig vrijstelling van VBS-vergoeding verlenen als het deelneemt aan een bijzondere manifestatie of werkzaamheden verricht in het algemeen belang.
  Art. 5. Het bedrag van de verschuldigde VBS-vergoeding wordt overeenkomstig het tarief opgenomen in de bijlage bij dit besluit, vastgesteld op grond van de lengte van het vaartuig.
  In het geval van gesleepte vaart is de VBS-vergoeding verschuldigd voor de sleepboot en het gesleepte vaartuig afzonderlijk, op grond van hun respectieve lengte.
  Art. 6. De VBS-vergoeding is verschuldigd aan de ontvanger van de zeevaartrechten in Oostende voor vaartuigen met bestemming Zeebrugge. Voor vaartuigen met een andere Vlaamse haven als bestemming is de VBS-vergoeding verschuldigd aan de ontvanger van de zeevaartrechten in Antwerpen.
  Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 april 1996.
  Art. 8. De Vlaamse minister bevoegd voor het vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 28 februari 1996.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  L. VAN DEN BRANDE
  De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
  E. BALDEWIJNS
  Bijlage.
  Art. N1. Bijlage 1. <BVR 1997-03-25/31, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-04-1997>

  [          Bedrag van de             Bedrag van de            Bedrag van de
              VBS-vergoe-               VBS-vergoe-              VBS-vergoe-
    Lengte   ding in euro     Lengte   ding in euro    Lengte   ding in euro
  46 t/m 60       35           100          105          140          174
      61          37           101          106          141          176
      62          39           102          108          142          177
      63          40           103          110          143          179
      64          42           104          112          144          181
      65          44           105          113          145          183
      66          46           106          115          146          184
      67          47           107          117          147          186
      68          49           108          118          148          188
      69          51           109          120          149          190
      70          53           110          122          150          191
      71          54           111          124          151          193
      72          56           112          125          152          195
      73          58           113          127          153          197
      74          59           114          129          154          198
      75          61           115          131          155          200
      76          63           116          132          156          202
      77          65           117          134          157          204
      78          66           118          136          158          205
      79          68           119          138          159          207
      80          70           120          139          160          209
      81          72           121          141          161          210
      82          73           122          143          162          212
      83          75           123          145          163          214
      84          77           124          146          164          216
      85          79           125          148          165          217
      86          80           126          150          166          219
      87          82           127          151          167          221
      88          84           128          153          168          223
      89          86           129          155          169          224
      90          87           130          157          170          226
      91          89           131          158          171          228
      92          91           132          160          172          230
      93          92           133          162          173          231
      94          94           134          164          174          233
      95          96           135          165          175          235
      96          98           136          167          176          236
      97          99           137          169          177          238
      98          101          138          171          178          240
      99          103          139          172          179          242
     180          243          220          313          260          382
     181          245          221          315          261          384
     182          247          222          316          262          386
     183          249          223          318          263          387
     184          250          224          320          264          389
     185          252          225          322          265          391
     186          254          226          323          266          393
     187          256          227          325          267          394
     188          257          228          327          268          396
     189          259          229          328          269          398
     190          261          230          330          270          400
     191          263          231          332          271          401
     192          264          232          334          272          403
     193          266          233          335          273          405
     194          268          234          337          274          407
     195          269          235          339          275          408
     196          271          236          341          276          410
     197          273          237          342          277          412
     198          275          238          344          278          413
     199          276          239          346          279          415
     200          278          240          348          280          417
     201          280          241          349          281          419
     202          282          242          351          282          420
     203          283          243          353          283          422
     204          285          244          354          284          424
     205          287          245          356          285          426
     206          289          246          358          286          427
     207          290          247          360          287          429
     208          292          248          361          288          431
     209          294          249          363          289          433
     210          295          250          365          290          434
     211          297          251          367          291          436
     212          299          252          368          292          438
     213          301          253          370          293          440
     214          302          254          372          294          441
     215          304          255          374          295          443
     216          306          256          375          296          445
     217          308          257          377          297          446
     218          309          258          379          298          448
     219          311          259          381          299          450
                                                     300 en meer      452]
  <BVR 2001-12-07/54, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>


  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1996 tot invoering van een vergoeding voor de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  L. VAN DEN BRANDE
  De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
  E. BALDEWIJNS
Aanhef
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organsatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende het brevet van havenloods, inzonderheid op artikel 14, tweede en derde lid;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting, gegeven op 18 december 1995;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
   Na beraadslaging,
   Besluit :
Wijziging(en)
---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
BEELD :
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 07-12-2001 GEPUBL. OP 19-01-2002
  • (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 25-03-1997 GEPUBL. OP 29-03-1997
  • (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)