Besluit van 6 juni 2002, houdende wijziging van het Loodsplichtbesluit 1995 en het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet (flexibilisering loodsplichtstelsel)

Wijzigingsbesluit Loodsplichtbesluit 1995 en Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet (flexibilisering loodsplichtstelsel)
Versie geldig vanaf: 01-08-2002


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 januari 2002, nr. DGG/J-01/009048,
Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 4, eerste en derde lid, 10, tweede en derde lid, 12, eerste lid, en 31, elfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2002, nr. W09.02.0017/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 mei 2002, nr. HDJZ/SCH 2002-1129,

Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Loodsplichtbesluit 1995.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.]

Artikel III

Artikel 21 van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, zoals dat artikel komt te luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, vindt geen toepassing ten aanzien van:

a. examens en herexamens, waarvan de datum is bepaald voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen L, M en N, van dit besluit, en,
b. examens en herexamens waarvan de datum wordt bepaald gedurende zes maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen L, M en N, van dit besluit.

Artikel IV

Onverminderd het overigens in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet bepaalde, zoals dat artikel komt te luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijven getuigschriften, bedoeld in dat artikel, behaald op grond van een examen dat is afgenomen op grond van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, hun geldigheid behouden.

Artikel V

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat zendt binnen achttien maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juni 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos

Uitgegeven twintigste juni 2002

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

[Bijlage als bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, en 5 van het Loodsplichtbesluit 1995.]