Besluit van 24 februari 1998, houdende aanpassing van het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart

(Wijzigingsbesluit Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart)
Versie geldig vanaf: 11-03-1998


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 1997, Directie
Arbeidsverhoudingen, Nr. AV/RV/97/1964, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 1, onderdeel d, en 5, eerste lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;
Gelet op de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 (Trb. 1955, 161 en 1964, 83);
De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 1998, No. W12.97.0806);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 februari 1998, Directie Arbeidsverhoudingen nr. AV/RV/98/179, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel II

1. Een dienstboekje als bedoeld in artikel 24 onder a. van het Besluit van 15 december 1994 (Stb. 1994, 897), dat vóór 1 januari 1998 is afgegeven, behoudt zijn geldigheid.

2. Een dienstboekje als bedoeld in artikel 24 onder a. van het Besluit van 15 december 1994 (Stb. 1994, 897), afgegeven na 1 januari 1998, doch vóór het tijdstip van inwerkingttreding van dit besluit, behoudt zijn geldigheid voor zover het betreft de binnenwateren, waarop het Reglement van onderzoek schepen op de Rijn niet van toepassing is.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven tiende maart 1998

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager