Besluit van 23 maart 1998, houdende wijziging van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978

(Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978)
Versie geldig vanaf: 01-05-1998


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 juni 1997, nr. DGG/J 97004903, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de op 15 februari 1966 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen, met Bijlage en Protocol van Ondertekening (Trb. 1967, 43), en op artikel 89 van de Grondwet;
De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 1997, nr. W09.97.0349)
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 maart 1998, nr. DGG/J 98002907, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978.]

Artikel II

Ten aanzien van een binnenvaartuig waarvan het vlak van de grootste toegelaten diepgang bij de laatste meting is vastgesteld

volgens artikel 5 van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978 zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, kan bij hermeting het vlak van de grootste toegelaten diepgang op verzoek van de belanghebbende worden vastgesteld met toepassing van dat vervallen artikel 5, mits het vaartuig sinds de laatste meting geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed kan zijn op de vaststelling van dat vlak.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven negende april 1998

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager