Rijnvaartpolitiereglement 1995

II. Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde riviergedeelten
hoofdstuk 11 Ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen, duwstellen en andere samenstellen
11.01 Ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen
1. De lengte van een schip mag niet meer bedragen dan 110 m, behoudens bijzondere toestemming verleend door de bevoegde autoriteit van het te bevaren riviergedeelte.
[Red: Abusievelijk wordt door Stb. 1998/559 lid 6 i.p.v. 2 vervangen.]

............
............
6. De breedte van een schip mag niet meer bedragen dan 22,80 m, en op het riviergedeelte tussen Pannerden (km 867,46) en het Lekkanaal (km 949,40) niet meer dan 17,70 m, behoudens bijzondere toestemming van de bevoegde autoriteit voor het te bevaren riviergedeelte.
11.02 Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen
1. Een duwstel mag de hierna genoemde afmetingen niet overschrijden:

Nr. Traject Lengte in m Breedte in m
I Basel (km 166,64) - sluizen te Iffezheim (km 334,00) zowel in op- als in afvaart
a. sluizen te Kembs:
grote sluis ....................................................... 180 22,90
kleine sluis ....................................................... 95 22,90
b. sluizen te Ottmarsheim, Fessenheim, Vogelgrün,
Marckolsheim en Rheinau:
grote sluis ....................................................... 183* 22,80
kleine sluis ....................................................... 183* 11,45
c. sluizen te Gerstheim en Straatsburg:
grote sluis ....................................................... 185 22,90
kleine sluis ....................................................... >185 >11,45
d. sluizen te Gambsheim en Iffezheim ................. 270 22,90
II Sluizen te Iffezheim (km 334,00) - Karlsruhe (km 359,80) zowel in op- als in afvaart ...................... 186,50 22,90
III Karlsruhe (km 359,80) - Lorch (km 540,20)
a. zowel in op- als in afvaart ............................... 186,50 22,90
b. in afvaart bovendien ...................................... 153 34,35***
IV Lorch (km 540,20) - St. Goar (km 556,00)
a. in opvaart .................................................... 186,50 22,90
b. in afvaart ..................................................... 110*** 22,90
V St. Goar (km 556,00) - Gorinchem (km 952,50)
a. zowel in op- als in afvaart ............................... 186,50 22,90
b. in afvaart bovendien ...................................... 153 34,35***
VI Pannerdensch Kanaal (km 867,46) - Lekkanaal (km 949,40)
zowel in op- als afvaart ...................................... 110** 17,70
VII Lekkanaal (km 949,40) - Krimpen (km 989,20)
zowel in de op- als de afvaart hetzij ..................... 116,50 22,90
hetzij .............................................................. 140 17,70
dan wel met een kopbesturing van voldoende
vermogen ........................................................ 186,50 12,00**
* De bevoegde autoriteit kan een lengte tot 185 m toelaten. In dat geval is art. 6.28, zevende lid onder a en e, niet van toepassing.
** De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.
*** De langszij van de duwboot gekoppelde duwbakken mogen niet geladen zijn.

2. De bevoegde autoriteit van het te bevaren gedeelte kan bij wijze van proef en voor een beperkte tijdsduur duwstellen toelaten met grotere afmetingen dan die welke in de tabel van het eerste lid zijn vastgesteld.
3. Benedenstrooms van de sluizen te Iffezheim tot Gorinchem mag de lengte van een duwstel met ten hoogste 6,50 m worden vergroot en mag de breedte van de duwboot op 15 m worden gebracht, mits
-. de duwboot niet langer is dan 40 m,
-. de lengte van het duwstel, dat zich vóór de duwboot bevindt, niet langer is dan 153 m.
4. Een duwstel mag niet breder zijn dan 22,90 m op de navolgende gedeelten:
a. op het gedeelte Karlsruhe (km 359,80) - Lorch (km 540,00) en St. Goar (km 556,00) - Rolandswerth (km 641,80), indien de waterstand aan de peilschaal te Kaub minder bedraagt dan 1,20 m;
b. op het gedeelte Rolandswerth (km 641,80) - Spijksche Veer (km 857,40), indien de waterstand aan de peilschaal te Ruhrort minder bedraagt dan 2,10 m;
c. in de afvaart op het gedeelte Spijksche Veer (km 857,40) - Gorinchem (km 952,50), indien de waterstand aan de peilschaal te Lobith minder bedraagt dan 9,50 m.
De bevoegde autoriteit kan de vaart bij lagere waterstanden toelaten.
11.03 Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen onder bepaalde voorwaarden
1. In afwijking van artikel 11.02 zijn voor een duwstel op het riviergedeelte tussen Bad Salzig (km 564,30) en Gorinchem (km 952,50) de hierna genoemde afmetingen

Samenstelling Grootste afmeting
  Lengte in m Breedte in m
Brede formatie 193 34,35
Lange formatie 269,50 22,90

onder de volgende voorwaarden toegelaten:

a. De in dit lid genoemde ten hoogste toegelaten afmetingen moeten zijn vermeld in het certificaat van onderzoek van de duwboot.
b. De duwboot mag niet langer zijn dan 40 m.
c. Het duwstel mag niet meer dan zes duwbakken en geen zeeschipbakken bevatten.
d. In afvaart mag slechts in brede formatie worden gevaren. Daarbij dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
-. ten minste twee aan de kop van het duwstel geplaatste duwbakken moeten zijn uitgerust met een vanuit de stuurhut van de duwboot bedienbare passieve kopbesturing. De koproeren van ieder van deze duwbakken moeten een effectieve oppervlakte van ten minste 2 m2 hebben. De bevoegde autoriteit kan kopbesturingen met een overeenkomstig effect toelaten;
-. ten hoogste vier duwbakken mogen een diepgang van 1,50 m of meer hebben.
2. Ter aanvulling op het eerste lid moet op het riviergedeelte Bad Salzig (km 564,30) - Spijkse Veer (km 857,40) het volgende in acht worden genomen:
a. De vaart mag slechts worden aangevangen bij een waterstand aan de peilschaal te Ruhrort tussen 2,75 m en 6,00 m. De bevoegde autoriteit kan de vaart bij andere waterstanden toelaten.
b. Er mag niet worden gevaren op riviervakken waar de waterstand het hoogwaterpeil I heeft bereikt.
c. In afvaart in brede formatie mag ook zonder koproeren worden gevaren indien ten minste twee en ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 1,50 m of meer hebben.
3. Ter aanvulling op het eerste lid moet op het riviergedeelte Spijksche Veer (km 857,40) - Gorinchem (km 952,50) het volgende in acht worden genomen:
a. De vaart mag slechts worden aangevangen bij een waterstand aan de pelschaal te Lobith tussen 9,50 m en 13,50 m. De bevoegde autoriteit kan de vaart bij andere waterstanden toelaten.
b. Het maximale vermogen van de duwboot mag niet groter zijn dan 4500 kW.
c. In opvaart mag slechts in lange formatie worden gevaren.
d. In lange formatie moeten ten minste vier duwbakken een diepgang van 2,50 m of meer hebben. De bevoegde autoriteit kan andere samenstellingen en een geringere diepgang toelaten.
e. In afvaart in brede formatie mag ook zonder koproeren worden gevaren indien ten minste twee en ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 2,50 m of meer hebben en ten minste twee daarvan in de as van het duwstel zijn geplaatst.
f. Gevaarlijke stoffen, voor het vervoer waarvan een certificaat van goedkeuring als bedoeld in het ADNR vereist is, mogen niet worden vervoerd.
11.04 Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen op de kruising van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede
In afwijking van artikel 11.02, eerste lid, bedragen de ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen varend op het Amsterdam-Rijnkanaal die de Lek bij Wijk bij Duurstede oversteken 193 m (lengte) en 22,90 m (breedte).
11.05 Ten hoogste toegelaten afmetingen van andere samenstellen
De afmetingen van een hecht samenstel van schepen dat geen duwstel is mag de ten hoogste toegelaten afmetingen van een duwstel voorgeschreven bij artikel 11.02, eerste en tweede lid, niet overschrijden.