Rijnvaartpolitiereglement 1995

II. Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde riviergedeelten
hoofdstuk 10 Beperking van de scheepvaart bij hoogwater en laagwater
10.01 Beperking van de scheepvaart bij hoogwater bovenstrooms van het Spijksche Veer
1. Tussen de Mittlere Rheinbrücke te Basel (km 166,64) en de sluis te Kembs (km 179,10), alsmede tussen de sluizen bij Iffezheim (km 334,00) en het Spijksche Veer (km 857,40), gelden bij hoogwater, indien de waterstand zich tussen hoogwaterpeil I en II bevindt, voor de scheepvaart de volgende beperkingen:
a. een schip, met uitzondering van een klein schip niet zijnde een motorschip, moet in afvaart zoveel mogelijk het midden van de rivier en in opvaart zoveel mogelijk het middelste derde gedeelte van de breedte van de rivier houden; als breedte van de rivier geldt de afstand tussen de oeverlijnen. Tijdens het varen, met inbegrip van het voorbijlopen, mogen zich ten hoogste twee eenheden naast elkaar bevinden;
b. daar waar de plaatselijke omstandigheden het noodzakelijk maken dichter bij de oever te varen dan onder a is aangegeven moeten de in dat onderdeel bedoelde schepen desalniettemin zo ver mogelijk uit de oevers blijven en hun snelheid verminderen;
c. artikel 9.04 is van toepassing. Tussen Lorch (km 540,20) en St. Goar (km 556,00) moet een opvarend schip in het middelste derde gedeelte van de rivier zó dicht de linkeroever aanhouden, dat het ontmoeten met een afvarend schip zonder gevaar bakboord op bakboord kan geschieden;
d. onverminderd artikel 6.20 mag een schip ten opzichte van de oever niet sneller varen dan 20 km per uur;
e. na het overschrijden van het hoogwaterpeil I mag een schip slechts op de betreffende riviervakken varen, indien het is uitgerust met een marifooninstallatie. De marifooninstallatie moet voor ontvangst zijn ingeschakeld op de voor de nautische informatie aangewezen kanalen. Dit geldt niet voor kleine schepen die door middel van spierkracht worden voortbewogen.
2. Een schip mag in het bij het derde lid genoemde vak niet varen, indien de waterstand het hoogwaterpeil II voor dat vak bereikt heeft of overschrijdt. Dit is niet van toepassing op het oversteken van de vaarweg.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde hoogwaterpeilen die gelden voor de op- en afvaart en de bij dat peil genoemde vakken zijn:

Traject Op- en afvaart Hoogwaterpeil
  I II
Basel (km 166,64) ______________________________________________________
  Rheinfelden  
Basel-Sluizen Kembs 3,50 4,50
     
Kembs (km 179,10) _____________________________________________________
     
Sluizen te Iffezheim (km 334,00) __________________________________________
  Maxau
Sluizen te Iffezheim-Germersheim 6,20 7,50
Germersheim (km 384,00) _______________________________________________
  Speyer
Germersheim-Mannheim/Rheinau 6,20 7,30
Mannheim-Rheinau (km 412,00) __________________________________________
  Mannheim
Mannheim/Rheinau-Mannheim/Sandhofen 6,50 7,60
Mannheim-Sandhofen (km 431,50) _______________________________________
  Worms
Mannheim/Sandhofen-Gernsheim 4,40 6,50
     
Gernsheim (km 462,00) _________________________________________________
  Mainz
Gernsheim-Eltville 4,75 6,30
Eltville (km 511,00) _____________________________________________________
  Bingen
Eltville-Lorch 3,50 4,90
Lorch (km 540,00) ______________________________________________________
  Kaub
Lorch-Salzig 4,60 6,40
Salzig (km 566,00) ______________________________________________________
  Koblenz
Salzig-Engers 4,70 6,50
Engers (km 601,00) ____________________________________________________
  Andernach
Engers-Bad Breisig 5,50 7,60
Bad Breisig (km 624,00) _________________________________________________
  Oberwinter  
Bad Breisig-Mondorf 4,90 6,80
Mondorf (km 660,00) ____________________________________________________
  Köln  
Mondorf-Baumberg 6,20 8,30
Baumberg (km 716,00) __________________________________________________
  Düsseldorf  
Baumberg-Krefeld 7,10 8,80
Krefeld (km 763,00) ____________________________________________________
  Duisburg-Ruhrort
Krefeld-Orsoy 9,30 11,30
Orsoy (km 794,00) ______________________________________________________
  Wesel  
Orsoy-Rees 8,70 10,60
Rees (km 837,00) _______________________________________________________
  Emmerich  
Rees-Spijksche Veer 7,00 8,70
Spijksche Veer (km 857,40) ______________________________________________

4. Tussen de sluizen te Kembs van het Grand Canal d'Alsace en de sluizen te Iffezheim (km 334,00) wordt de scheepvaart bij hoogwater als volgt geregeld:
a. tussen de meest bovenstrooms gelegen voorhaven van de sluizen te Kembs en de meest bovenstrooms gelegen voorhaven van de sluizen te Vogelgrün gelden voor de scheepvaart geen beperkingen bij hoogwater. De bevoegde autoriteit kan echter, om concentraties van schepen in de voorhavens van de sluizen te Kembs en Vogelgrün te vermijden, de schepen over de voorhavens van de verschillende sluizen verdelen;
b. wanneer, tussen de sluizen te Vogelgrün en de sluizen te Iffezheim, op de benedenhoofden van de sluizen het hoogwaterpeil II wordt bereikt of overschreden, worden de sluizen van het desbetreffende pand buiten gebruik gesteld;
c. op het riviervak tussen de zuidelijke voorhaven (km 291,30) en de noordelijke voorhaven (km 295,50) van de haven van Straatsburg wordt de scheepvaart, indien de hoogst bevaarbare waterstand wordt bereikt, als volgt gestremd:
-. voor de afvaart door middel van een bij km 291,30 aangebracht rood licht (teken A.1, bijlage 7);
-. voor de opvaart door middel van een bij km 294,50 aangebracht rood licht (teken A.1, bijlage 7).

10.02 Beperking van de scheepvaart bij laagwater tussen Bingen en St. Goar
Tussen St. Goar en Bingen is het stroomopwaarts slepen van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang verboden, zodra de waterstand aan de peilschaal te Kaub minder dan 1,00 m bedraagt. Dit verbod geldt echter niet voor een sleep die uit niet meer dan twee schepen bestaat of voor een gesleept duwstel.
Een sleep die uit niet meer dan twee schepen bestaat mag tussen Bingen (km 529,10) en Trechtinghausen (km 535,40) door nog een ander motorschip worden gesleept.