Wijzigingsbesluit Besluit vervoer binnenvaart

(vakbekwaamheidseisen aan de ondernemers in de sleep- en duwvaartsector)

Versie geldig vanaf: 01-01-2000


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1998, nr. DGG/J-98011079, Directoraat-Generaal Goederenvervoer;
Gelet op Richtlijn 87/540/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels (PbEG L 322/20);
Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet vervoer binnenvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 18 februari 1999, nr. W09.98.0612/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 1999, nr. DGG/J-99004625, Directoraat-Generaal Goederenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
[Wijzigt het Besluit vervoer binnenvaart.]

Artikel II
1. Degene die ten genoegen van Onze Minister aantoont op 1 september 1999 reeds werkzaam te zijn of in de daaraan voorafgaande twaalf maanden te zijn geweest als ondernemer in de sleep- of duwvaart, op de wijze, bedoeld in artikel 12 van de Wet vervoer binnenvaart, kan vóór 1 december 1999 een vergunning aanvragen als bedoeld in 11, eerste lid, van die wet. Hij wordt geacht te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 11, tweede lid.
2. Artikel 78 van de Wet vervoer binnenvaart is van toepassing.

Artikel III
Artikel I treedt in werking op 1 januari 2000 en artikel II treedt in werking op 1 september 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 17 juli 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos

Uitgegeven zesentwintigste augustus 1999

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals