Besluit van 27 februari 1973, tot aanwijzing van de ambtenaren, belast met de handhaving der bepalingen van de Herziene Rijnvaartakte en van de daarop gegronde reglementen

(Besluit aanwijzing ambtenaren Herziene Rijnvaartakte [Versie geldig vanaf: 01-12-1996])


Geschiedenis: Staatsblad 1996, 167;Staatsblad 1996, 495

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken, van 1 februari 1973, nr. RWV 7907, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;
Gelet op de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Mannheim de 17e oktober 1868, sedert gewijzigd (Trb. 1955, 161 en Trb. 1964, 83 en 169);
De Raad van State gehoord (advies van 14 februari 1973, nr. 16);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken, van 23 februari 1973, nr. RWV 11869, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
Met de handhaving van de bepalingen der Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Mannheim de 17e oktober 1868, zoals deze sindsdien is gewijzigd, en van de daarop gegronde reglementen zijn behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren, belast:

a. de daartoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Justitie aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren;
b. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2
Het Koninklijk besluit van 14 juni 1939 (Stb. 562) houdende aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met de handhaving van de politiebepalingen der herziene akte omtrent de Rijnvaart van 17 oktober 1868, sedert gewijzigd, en van de op die akte gegronde politiereglementen, wordt ingetrokken.
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 27 februari 1973

JULIANA

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
UDINK.

Uitgegeven de derde april 1973.

De Minister van Justitie,
VAN AGT

 
  (C) Copyright 2001 SDU