U L T R A M A R I N
online
Wet- en regelgeving binnenvaart
wetten.overheid.nl
   
  Binnenvaartpolitiereglement (BPR) (2012) (pdf)
Binnenvaartpolitiereglement (2009) (html)
  Rijnvaartpolitiereglement
  Binnenvaartwet
  Binnenvaartbesluit
  Binnenvaartregeling
  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
  Zevende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
  Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)
  Richtlijn Nr. 16 ROSR: Emissie van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes - Testprocedure
  Besluit aanwijzing ambtenaren Herziene Rijnvaartakte
  Wet structurele sanering binnenvaart
  Vakbekwaamheidseisen aan de ondernemers in de sleep- en duwvaartsector
  Wet bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot zeerecht en binnenvaartrecht
  Besluit vervoer binnenvaart
  Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers
  Besluit radar- en bochtaanwijzerapparatuur Rijnvaart 1989
    Bijlage 1
    Bijlage 2
    Bijlage 3
  Wet berekening kosten meting binnenvaartuigen
  Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991
  Wet vervoer binnenvaart
  Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
  Besluit typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990
  Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart 1990
    Bijlage 1: Model
    Bijlage 2: Goedkeurings- en toelatingseisen der navigatielantaarns voor de Rijnvaart 1990
  Besluit tot verlenging van de vrijstelling accijns voor de binnenvaart
  Besluit van 15 december 1994 houdende regeling inzake de rusttijden van bemanningsleden, de samenstelling van de bemanning en de vaartijden van schepen op binnenwateren
    Bijlage IV. bij het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, bedoeld in artikel 30, onderdeel a, van dit besluit
  Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de binnenscheepvaart
  Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Binnenscheepvaart 2000-2002
  Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
  Wijzigingsbesluit Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
  Goedkeuringswet Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI)
  Besluit vaarbewijzen binnenvaart
  Besluit beperking aansprakelijkheid binnenvaart ex artikel 944 Wetboek van Koophandel
  Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
  Uitvoeringswet der bepalingen van de artikelen 33, 36, 37 en 38 der herziene akte omtrent de Rijnvaart
  Besluit wijze van oproeping door de griffier van de wederpartij bij een vervoerovereenkomst
  Besluit ademanalyse binnenvaart
  Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
  Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
  Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement
  Scheepvaartverkeerswet
  Loodsenwet
  Meetbrievenwet
  Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet
  Wijzigingswet Loodsenwet
  Wijzigingsbesluit Loodsplichtbesluit 1995 en Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet
  Protocol 2006-I-21 (Standardisering van het volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart - VTT-standaard 2006)
  Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart