nl
  fr
 

Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

 

Règlement général des voies navigables du Royaume

 
  TITEL II.
Inschrijven, meten en slopen der vaartuigen scheepvaartrechten
[Koninklijk besluit dd. 31 oktober 1953.]
  TITRE II.
Inscription, jaugeage et déchirage des bateaux – droits de navigation
[Arrêté royal du 31 octobre 1953]
 
  HOOFDSTUK I. Inschrijven, meten en slopen der vaartuigen [Koninklijk besluit dd. 31 oktober 1953]   Chapitre I. Inscription, jaugeage et déchirage des bateaux[Arrêté royal du 31 octobre 1953]  
  Artikel 67. Aanstelling scheepsmeters
1. De vaartuigen worden gemeten door ambtenaren van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart, die tot scheepsmeter zijn aangesteld door de Minister die de Maritieme Zaken en de Scheepvaart in zijn bevoegdheid heeft. De vaartuigen kunnen ook worden gemeten door andere personen of organisaties, die daartoe zijn gemachtigd door dezelfde Minister. Deze kan de scheepsmeters ontheffen van hun functie of de machtiging intrekken van de personen of organisaties die belast zijn met de uitvoering van de scheepsmeting.[Koninklijk besluit dd.21 januari 1998.]
De vaartuigen worden in de regel gemeten op de plaatsen, aangeduid in de bijzondere reglementen. Op aanvraag van de eigenaar of van diens gemachtigde en met de toestemming van de Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen van het gebied of van diens gemachtigde kunnen ze evenwel op andere plaatsen worden gemeten. In dat geval wordt de juiste plaats van meting bepaald door de scheepsmeter die met de meetverrichtingen is belast.[Koninklijk besluit dd. 12 juli 1957.]
2. opgeheven[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.].
3. De Minister die de Maritieme Zaken en de Scheepvaart in zijn bevoegdheid heeft, stelt de regels vast voor de organisatie van de scheepsmeting, bepaalt de plaats en de organisatie van de inschrijvingskantoren en het model van de meetbrief.[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.]
4. Het meten van zeeschepen wordt geregeld bij de wet van 20 juni 1883 en bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1883 en 2 december 1897.
5. Het meten van vlottreinen en vlotten geschiedt kosteloos door de ontvanger van het eerste kantoor der scheepvaartrechten waar ze aankomen. Deze meting wordt nagezien door de ontvanger van het laatste kantoor. Vlottreinen en vlotten zijn niet onderworpen aan de verplichting der inschrijving.
  Article 67. Désignation des experts-jaugeurs
1. Les bateaux sont jaugés par des fonctionnaires de l’Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, désignés comme experts-jaugeurs par le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions. Ils peuvent aussi être jaugés par d’autres personnes ou organismes habilités à cet effet par ce même Ministre. Celui-ci peut relever les experts-jaugeurs de leur fonction ou retirer l’autorisation délivrée aux personnes ou aux organismes chargés de l’exécution du jaugeage.[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
Les bateaux sont jaugés normalement aux endroits qu’indiquent les règlements particuliers.
Ils peuvent, toutefois, être jaugés en d’autres endroits, à la demande du propriétaire ou de son délégué et moyennant l’accord de l’ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées du ressort ou de son délégué. Dans chaque cas, l’emplacement précis où s’effectue le jaugeage est déterminé par l’expert-jaugeur chargé de l’opération.[Arrêté royal du 12 juillet 1957]
2. Abrogé.[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
3. Le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions fixe les règles d’organisation du jaugeage, détermine les emplacements et l’organisation des bureaux d’inscription et le modèle du certificat de jaugeage.[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
4. Le jaugeage des navires de mer est réglé par la loi du 20 juin 1883 et par les arrêtés royaux du 27 août 1883 et du 2 décembre 1897.
5. Le cubage des trains et radeaux se fait gratis par le percepteur du premier bureau des droits de navigation rencontré. Ce cubage est vérifié par le receveur des droits de navigation du dernier bureau. Les trains et radeaux ne sont pas soumis à l’obligation de l’inscription.
 
 

Artikel 68.[Koninklijk besluit dd. 12 juli 1957.] Doel meting – inlichtingen meetbrief en inschrijvingsregister
De meting der binnenvaartuigen heeft ten doel, eensdeels, die vaartuigen te identificeren inzonderheid door het opnemen van hun hoofdkenmerken, en, anderdeels, de progressieve waterverplaatsing er van te bepalen.
Die inlichtingen worden in de meetbrief aangetekend. De meetbrief vermeldt:
het inschrijvingskantoor;
de kenmerkende letters van dat kantoor, het volgnummer en de datum van inschrijving in het register, alsmede het nummer van de meetbrief;
de naam of de kenspreuk van het vaartuig;
de naam, voornamen en woonplaats van de eigenaar, zoals deze voorkomen in de akte of titel van vestiging, overdracht of verklaring van het eigendomsrecht, en, bij gebreke daarvan, in een door de eigenaar ondertekende verklaring die de oorsprong van zijn recht aantoont; akte, titel of verklaring waarvan de handtekeningen eventueel moeten gelegaliseerd zijn en waarvan een afschrift bij het scheepsmetingsregister moeten gevoegd worden;
de wijze van constructie (hout, ijzer of gemengd) en het scheepstype;
de grootste lengte (roer niet inbegrepen) en de grootste breedte van de romp;
dat het een eerste meting betreft, of, in geval van hermeting:
a) de gegevens bedoeld onder 2° en 3° hierboven, zoals ze op de vroegere meetbrieven voorkomen;
b) dat de scheepsmeter de laatste meetbrief, welke ten gevolge van de hermeting is komen te vervallen, ontvangen heeft of dat hem aangifte is gedaan van het verlies van die brief, volgens het geval;
het getal, de plaats en de beschrijving van de ijkschalen, waarvan het nulpunt overeenstemt met het grondvlak van de te meten inhoud, zijnde het vlak van inzinking van het ledige vaartuig;
het gemiddelde van de verticale afstanden tussen enerzijds het vlak ter hoogte van de onderkant van het vaartuig bij het laagste punt in de dwarsdoorsneden over de ijkschalen en anderzijds het vlak van inzinking van het ledige vaartuig, zoals bepaald in artikel 69, 2de alinea, evenals de bemanning, het materieel, de stand van het water op de bodem van het vaartuig, het gewicht van het water dat normaal nodig is voor het functioneren van het voortstuwingswerktuig, welke in aanmerking zijn genomen voor het bepalen van het vlak van inzinking van het ledige vaartuig, alsmede de plaats van de vaste ballast;
10° voor vaartuigen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen, de progressieve waterverplaatsing voor elke centimeter inzinking te beginnen bij het vlak van inzinking van het ledige vaartuig tot het vlak van de grootste diepgang; voor vaartuigen die niet bestemd zijn voor het vervoer van de goederen, de grootste waterverplaatsing te beginnen bij het vlak van inzinking van het ledige vaartuig;
11° opgeheven;[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.]
12° voor sleepboten en alle vaartuigen met eigen beweegkracht, het vermogen van de motor in paardenkracht.
Dat vermogen in paardenkracht wordt verkregen als volgt:
a) voor stoommachines, door het nat verwarmingsoppervlak met de coëfficiënt 2 l/2 te vermenigvuldigen;
b) voor explosiemotoren en bij motoren met inwendige verbranding, door verhoging met 20 t.h. van de rempaardenkracht die is opgegeven in een certificaat van de bouwer of van een classificatiemaatschappij erkend door de Minister die het Bestuur der Waterwegen in zijn bevoegdheid heeft.
Daartoe is de schipper van de sleepboot of van het motorvaartuig gehouden aan de scheepsmeter, naar gelang van het geval, de stukken waaruit het nat verwarmingsoppervlak blijkt, dan wel het in de vorige alinea bedoelde certificaat over te leggen. Zo dit laatste door de bouwer is afgegeven en naar het oordeel van de scheepsmeter onvoldoende is, onderwerpt deze de zaak aan het inschrijvingskantoor van het ressort alvorens enige inschrijving op de meetbrief te doen. De bevoegde Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen kan de schipper verplichten zich te voorzien van een ander certificaat, uitgaande van een classificatiebureau erkend door de Minister die het Bestuur der Waterwegen in zijn bevoegdheid heeft.
Voor in het buitenland gemeten binnenvaartuigen waarvan de meetbrief het vermogen van het voortstuwingswerktuig niet vermeldt, kan een overeenkomstig de voorgaande bepalingen opgemaakt certificaat worden verkregen bij een scheepsmeter.
Geen aanvraag tot wijziging van het vermogen van een motor zal worden in aanmerking genomen, indien ze niet op een definitieve verbouwing van de motor is gegrond. Het aan de scheepsmeter over te leggen nieuw bewijsstuk moet overeenkomstig de voorgaande bepalingen zijn opgemaakt; bovendien moet het echter de aan de motor gebrachte wijzigingen vermelden en aantonen dat deze van definitieve aard zijn.
13° de afmetingen van het vaartuig, d.w.z.:
a) de lengte en breedte (roer ingetrokken);
b) de hoogte van het vaartuig boven de waterspiegel, eensdeels bij afgebroken hut, anderdeels, bij opgebouwde hut;
14° de juiste plaats waar de onuitwisbare tekens, bedoeld in artikel 71, derde lid, aangebracht zijn.
De gegevens bedoeld sub. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 12° en 13°, alsmede de aanduidingen van de gemiddelde inzinking van het ledige vaartuig, van de grootste diepgang en van de maximale tonnenmaat, worden voor elk vaartuig overgeschreven in het inschrijvingsregister, tegenover het volgnummer.

  Article 68.[Arrêté royal du 12 juillet 1957] But du jaugeage – renseignements du certificat de jaugeage et du registre d’inscription
Le jaugeage des bâtiments de navigation intérieure a pour but d’une part, leur identification notamment par le relevé de leurs caractéristiques principales et, d’autre part, le calcul de leur déplacement progressif.
Ces renseignements sont consignés dans le certificat de jaugeage. Ce certificat doit indiquer:
le bureau d’inscription;
les lettres distinctives du dit bureau, le numéro d’ordre et la date de l’inscription dans son registre ainsi que le numéro du certificat de jaugeage;
le nom ou la devise du bateau;
les nom, prénoms et domicile du propriétaire, tels qu’ils figurent dans l’acte ou dans le titre consécutif, translatif ou déclaratif du droit de propriété ou à défaut dans une déclaration, signée par le propriétaire et indiquant l’origine de son droit; acte, titre ou déclaration dont les signatures doivent éventuellement être légalisées et dont copie doit être jointe au registre de jaugeage;
le système de construction (bois, métal, ou mixte) et le type auquel appartient le bateau;
la plus grande longueur (gouvernail non compris) et la plus grande largeur de la coque;
le fait qu’il s’agit d’un premier jaugeage, ou en cas de rejaugeage:
a) le rappel des mentions visées au 2° et 3° telles qu’elles figurent aux certificats antérieurs;
b) le fait que l’expert-jaugeur a reçu le dernier certificat annulé par le rejaugeage, ou une déclaration de la perte de ce certificat, selon le cas;
le nombre, l’emplacement et description des échelles dont le zéro correspond au plan limitant inférieurement le volume à mesurer, c’est-à-dire le plan de flottaison à vide;
la moyenne des distances verticales entre le niveau du dessous du bateau au point le plus bas dans les sections correspondant aux échelles et le plan de flottaison à vide, tel qu’il est défini à l’article 69, alinéa 2, ainsi que le personnel, le matériel, la hauteur d’eau dans le fond du bateau et le poids de l’eau utilisée normalement pour le fonctionnement de l’appareil moteur, qui ont été admis pour la détermination de ce plan de flottaison à vide, ainsi que la situation du lest fixe;
10° pour les bâtiments affectés au transport des marchandises, le déplacement progressif par centimètre d’enfoncement depuis le plan de flottaison à vide jusqu’au plan d’enfoncement maximum; pour les bâtiments non affectés au transport de marchandises, le déplacement maximum à partir du plan de flottaison à vide;
11° Abrogé;[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
12° pour les bateaux toueurs, les remorqueurs et tous les bateaux automoteurs, la puissance du moteur en chevaux-vapeur. Cette puissance en chevaux-vapeur est calculée comme suit:
a) pour les moteurs à vapeur, en multipliant la surface de chauffe mouillée par le coefficient 2°;
b) pour les moteurs à explosion et pour ceux à combustion interne, en augmentant de 20 p.c. la puissance au frein en chevaux-vapeur indiquée dans un certificat émanant soit du constructeur du moteur, soit d’une société de classification reconnue par le Ministre qui a l’Administration des Voies hydrauliques dans ses attributions.
A cette fin, le patron du bateau-toueur, remorqueur ou automoteur est tenu de représenter à l’expert-jaugeur les pièces établissant la surface de chauffe mouillée ou le certificat visé à l’alinéa précédent, selon le cas. Si ce dernier certificat émane du constructeur et n’est pas jugé satisfaisant par l’expert-jaugeur, celui-ci en réfère, avant toute inscription au certificat de jaugeage, au bureau d’inscription du ressort.
L’ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées, compétent pourra obliger le patron à se procurer un autre certificat émanant d’une société de classification reconnue par le ministre qui a l’Administration des Voies hydrauliques dans ses attributions.
Pour les bâtiments de navigation intérieure jaugés à l’étranger et dont le carnet de jaugeage ne mentionne pas la puissance de l’appareil moteur, un certificat établi, conformément aux dispositions ci-dessus, peut être obtenu près d’un expertjaugeur.
Aucune demande de changement de puissance d’un moteur ne peut être prise en considération si elle n’est pas justifiée par une modification constructive à caractère définitif. Le nouveau document justificatif à représenter à l’expert-jaugeur est établi conformément aux stipulations précitées mais doit de plus attester, tout en les mentionnant, que les modifications apportées ont un caractère définitif.
13° l’encombrement du bateau, c’est-à-dire:
a) sa largeur et sa longueur (gouvernail replié);
b) son tirant d’air, cabine démontée d’une part, cabine montée d’autre part;
14° l’emplacement précis où sont reproduites les marques indélébiles dont question à l’article 71, alinéa 3.
Les indications reprises sous les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 12° et 13°, ainsi que l’indication de l’enfoncement moyen à vide, de l’enfoncement maximum et du tonnage maximum, sont reproduites, pour chaque bâtiment, sur le registre d’inscription en regard de son numéro d’ordre.
 
  Artikel 69.[Koninklijk besluit dd. 12 juli 1957.] Te meten inhoud
De te meten inhoud is de inhoud buitenwerks van het gedeelte van de romp, begrepen tussen het vlak van inzinking van het ledige vaartuig en het vlak van grootste diepgang, zoals deze hierna zijn omschreven.
Als vlak van inzinking van het ledige vaartuig dat de te meten inhoud aan de onderzijde begrenst, wordt beschouwd het vlak dat overeenstemt met de stand die het vaartuig op het ogenblik van de meting inneemt wanneer het alleen belast is met:
het tuig, de provisies en de bemanning, die onmisbaar zijn voor de navigatie van het vaartuig;
het water dat door de gebruikelijke middelen niet uit het ruim kan worden verwijderd;
bovendien, wanneer het een vaartuig met eigen beweegkracht betreft, het water dat normaal nodig is voor het voortstuwingswerktuig, maar niet de brandstof of de verplaatsbare ballast.
Het vlak van de grootste diepgang wordt omschreven als volgt:
het staat loodrecht op het overlangs symmetrievlak van het vaartuig;
het loopt evenwijdig met de verbindingslijn der laagste punten van de bodem van het vaartuig in de verticale dwarsvlakken door de uiterste ijkschalen vooraan en achteraan (in het bijzonder loopt het evenwijdig met de bodem, indien deze plat en vormvast is);
het moet lopen op een zodanige hoogte, dat het gemiddelde van de aflezingen aan de ijkschalen overeenstemt met het rekenkundig gemiddelde van de hoogten der ijkschalen van hun nulpunt tot hun toppunt.
Voor het bepalen van de waterverplaatsing der vaartuigen die voor het vervoer van goederen zijn bestemd, gelden de volgende regelen:
de metingen worden aan het vaartuig zelf verricht;
het op te meten gedeelte van de romp wordt door horizontale vlakken, te beginnen bij het vlak van inzinking van het ledige vaartuig, verplicht verdeeld in schijven van één decimeter hoogte. De bovenste schijf kan dus een geringere hoogte hebben.
Ingeval het vlak van inzinking van het ledige vaartuig en het vlak van de grootste diepgang niet evenwijdig mochten lopen, wordt het laatstgenoemde vervangen door een vlak dat met het eerstgenoemde evenwijdig loopt en gelegen is op een hoogte gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de hoogte der ijkschalen van hun nulpunt tot hun toppunt;
de horizontale vlakken die elke schijf begrenzen, worden door ordinaten loodrecht op de lengteas in delen verdeeld; middendeel, vóór- en achterdeel (voor- en achterschip), en eventueel uiteinden van vóór- en achterdeel;
bij het berekenen van de oppervlakten in het middendeel en in vóór- en achterdeel is het gebruik van de regel van Simpson verplicht.
Die oppervlakten moeten met behulp van minstens 5 ordinaten worden berekend.
Daarenboven moet het middendeel in het niet afgerond gedeelte van het vaartuig worden genomen;
de oppervlakten van de uiteinden van vóór- en achterdeel, alsmede de oppervlakte die wegens de aanwezigheid van een tunnel moet worden afgetrokken, mogen afzonderlijk worden berekend. In principe mag de hoogte van die uiteinden niet groter zijn dan de afstand tussen twee opeenvolgende ordinaten van het aangrenzend oppervlak dat volgens de regel van Simpson wordt berekend. Voor de berekening van die oppervlakten is het gebruik van de regel van Simpson niet verplicht.
Naar gelang van hun algemene vorm, kunnen de oppervlakten eventueel met driehoeken, trapeziums, parabolen, halve ellipsen worden gelijkgesteld en rechtstreeks worden berekend in functie van de basissen en de hoogten. Ze kunnen insgelijks volgens de regel van Simpson worden berekend, waarbij de basissen zo nodig op de lengteas van het beschouwde oppervlak van inzinking staan.
de inhoud van een schijf wordt verkregen door de halve som van de oppervlakten der twee horizontale vlakken die de schijf begrenzen, met de hoogte te vermenigvuldigen;
het quotiënt, verkregen door de inhoud van een schijf te delen door haar hoogte, uitgedrukt in centimeter, wordt geacht te zijn de waterverplaatsing van het vaartuig voor iedere centimeter inzinking over de hoogte van die schijf.
Voor het bepalen van de waterverplaatsing van vaartuigen die niet voor het vervoer van goederen zijn bestemd, gelden de volgende regelen:
bij dergelijke vaartuigen, zoals passagiersboten, sleepboten, woonschepen, baggermolens, enz. worden de afmetingen hetzij op het vaartuig zelf, hetzij op de constructietekeningen gemeten;
slechts één paar ijkschalen in het midden is vereist, doch ze moeten de tekens dragen, bedoeld in artikel 71. Voor dat paar ijkschalen moeten de principes van artikel 70, 4de alinea, worden in acht genomen, zodat een vrijboord van 30 centimeter wordt gewaarborgd;
bij vaartuigen met een eenvoudige geometrische vorm, alsmede bij vaartuigen die behoren tot een type waarvan de blokcoëfficiënt welbekend is, wordt de maximale waterverplaatsing te beginnen bij het vlak van ledige inzinking van het vaartuig, rechtstreeks volgens de geometrische gegevens berekend, rekening gehouden met de blokcoëfficiënt die voor dat scheepstype algemeen wordt aangenomen:
bij vaartuigen die aan bijzondere nautische eisen moeten voldoen en uit dien hoofde bijzonder fijne lijnen hebben, en waarvan de blokcoëfficiënt a-priori onbekend is, wordt conventioneel aangenomen dat hun verplaatsing bij een gegeven vlak van inzinking wordt verkregen door te nemen zeventig honderdste van het product der drie volgende buitenwerks genomen afmetingen van de romp, zonder rekening te houden met enig uitspringend gedeelte:
a) de lengte, bepaald door de afstand tussen de twee verticale vlakken loodrecht op de lengteas van het vaartuig en buitenwerks rakende aan de kromme lijn die het gegeven vlak van inzinking begrenst;
b) de maximumbreedte ter hoogte van dit vlak van inzinking;
c) de gemiddelde inzinking, gemeten door de verticale afstand tussen dit vlak van inzinking en het laagste gedeelte van de romp in de dwarsdoorsnede, genomen op het midden van de lengte als aangegeven sub a).
De te berekenen inhoud is derhalve het verschil tussen de verplaatsing bij het vlak van inzinking van het ledige vaartuig en de verplaatsing bij het daarmede evenwijdig lopend vlak door de toppunten van de twee middenijkschalen.
 

Article 69.[Arrêté royal du 12 juillet 1957]Volume à déterminer
Le volume à déterminer est le volume extérieur de la portion de la coque comprise entre le plan de flottaison à vide et le plan d’enfoncement maximum définis ci-après.
Est considéré comme plan de flottaison à vide limitant inférieurement le volume à mesurer, le plan qui correspond à la position que prend le bâtiment au moment du jaugeage lorsqu’il porte seulement:
Les agrès, les provisions et l’équipage indispensables pour lui permettre de naviguer;
l’eau qu’il est impossible d’enlever de la cale par les moyens ordinaires d’épuisement;
en outre, s’il s’agit d’un bateau automoteur, l’eau utilisée normalement pour son fonctionnement mais non le combustible ni le lest mobile.
Le plan d’enfoncement maximum est défini comme suit:
il est perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du bateau;
il est parallèle à la ligne joignant les points les plus bas du fond du bateau dans les plans transversaux verticaux des échelles extrêmes avant et arrière (en particulier, il est parallèle au fond, si celui-ci est plat et indéformable);
il doit passer à une hauteur telle que la moyenne es lectures qu’il détermine aux échelles, corresponde à la moyenne arithmétique des hauteurs des échelles depuis leur zéro jusqu’à leur sommet.
La détermination du déplacement des bâtiments affectés au transport des marchandises est soumise aux règles suivantes:
les mesures sont prises sur le bâtiment lui-même;
la portion de la coque à mesurer est obligatoirement divisée par des plans horizontaux en tranches de 1 décimètre de hauteur, en partant du plan de flottaison à vide. La tranche supérieure peut donc avoir une hauteur moindre.
Dans le cas où le plan de flottaison à vide et le plan d’enfoncement maximum ne sont pas parallèles, ce dernier est remplacé par un plan parallèle au premier, situé à une hauteur égale à la moyenne arithmétique des hauteurs des échelles depuis leur zéro jusqu’à leur sommet.
les surfaces horizontales délimitant chaque tranche sont divisées par des ordonnées tracées normalement à leur axe longitudinal, en plusieurs éléments: partie centrale, élancements avant et arrière (proue et poupe) et éventuellement extrémités des élancements avant et arrière;
dans le calcul des aires de la partie centrale et des élancements avant et arrière, l’emploi de la formule de Simpson est obligatoire;
Les aires de ces surfaces doivent être calculées à l’aide de 5 ordonnées au moins. De plus, la partie centrale doit être déterminée dans la partie non façonnée du bâtiment.
les aires des extrémités des élancements avant et arrière ainsi que l’aire à déduire du fait de l’existence d’un tunnel peuvent être calculées séparément. En principe, la hauteur de ces extrémités ne peut pas dépasser la distance entre deux ordonnées consécutives de la surface adjacente calculée par la formule de Simpson. Pour le calcul de ces surfaces, l’emploi de la formule de Simpson n’est pas obligatoire.
D’après leur forme générale, ces surfaces peuvent être éventuellement assimilées à des triangles, des trapèzes, des paraboles, des demi-ellipses et calculées directement en fonction des bases et hauteurs. Elles peuvent également être calculées par la formule de Simpson, leurs bases étant à la rigueur perpendiculaires à l’axe longitudinal de la surface de flottaison considérée;
6° on obtient le volume d’une tranche en multipliant par sa hauteur, la demi-somme des aires des deux surfaces horizontales la délimitant;
le quotient du volume d’une tranche par le nombre de centimètres qui exprime sa hauteur, est considéré comme donnant le déplacement du bâtiment pour chaque centimètre d’enfoncement dans cette tranche.
La détermination du déplacement des bâtiments non affectés au transport des marchandises est soumise aux règles suivantes:
pour ces bâtiments tels que: bateaux à passagers, remorqueurs, bateaux-logements, dragues, etc., les dimensions peuvent être relevées soit sur le bateau lui-même, soit sur ses dessins d’exécution;
seule une paire d’échelles centrales est requise, mais elle doit porter les marques dont question à l’article 71. Cette paire doit respecter les principes de l’article 70, alinéa 4, en garantissant un franc-bord de 30 centimètres;
pour les bâtiments de formes géométriques simples, ainsi que pour les bâtiments d’un type dont le coefficient d’acuité est bien connu, le déplacement maximum, à partir du plan de flottaison à vide, est directement calculé d’après les données géométriques, compte tenu du coefficient d’acuité généralement admis pour ce type de bâtiment;
pour des bâtiments requérant des qualités nautiques et donc des finesses de lignes et dont le coefficient d’acuité est à priori inconnu, on admet conventionnellement que leur déplacement correspondant à un plan de flottaison donné est représenté par les soixantedix centièmes du produit des trois dimensions suivantes, relatives à la surface extérieure de la coque, sans tenir compte d’aucune saillie:
a) la longueur déterminée par la distance entre les deux plans verticaux normaux à l’axe longitudinal du bateau et tangents extérieurement à la ligne correspondante au plan de flottaison donné;
b) la largeur maximum à ce plan de flottaison;
c) l’enfoncement moyen, mesuré par la distance verticale entre ledit plan de flottaison et la partie la plus basse de la coque dans la section transversale correspondant au milieu de la longueur définie au littéra a) ci-dessus.
Dès lors, le volume à calculer est la différence entre le déplacement correspondant au plan de flottaison à vide et celui correspondant au plan parallèle passant par les sommets des deux échelles centrales.

 
 

Artikel 70.[Koninklijk besluit dd. 12 juli 1957.] Gemiddelde inzinking - ijkschalen
De gemiddelde inzinking wordt geacht gelijk te zijn aan het rekenkundig gemiddelde van de inzinkingen die aan de ijkschalen worden gemeten.
De ijkschalen worden twee aan twee op de zijden van het vaartuig aangebracht, in verticale vlakken die even ver uit elkaar en loodrecht op het overlangs symmetrievlak van het vaartuig staan. De afstand tussen die vlakken mag niet groter zijn dan 15 meter. Daarenboven zijn de vlakken sterk symmetrisch ten opzichte van het zwaartepunt van het vlak van inzinking, gelegen op ¾ van de grootste toegelaten diepgang. De twee uiterste paren ijkschalen, die zo ver mogelijk uit elkaar staan, moeten zich nochtans in het niet afgerond deel van het vaartuig bevinden. Wanneer het vaartuig een merkelijke langsscheepse vormverandering kan ondergaan moet een groter aantal ijkschalen worden aangebracht.
Het nulpunt der ijkschalen moet overeenkomen met het vlak van inzinking van het ledige vaartuig.
Het toppunt der ijkschalen wordt overeenkomstig de volgende regelen bepaald:
de toppunten van de verschillende ijkschalen moeten zich bevinden op gelijke hoogte boven het laagste punt der dwarsdoorsnede van de scheepsromp ter plaatse van het vlak door ieder per ijkschalen;
de hoogte moet zo groot mogelijk zijn, met dien verstande dat aan de navolgende eisen moet zijn voldaan;
ongeacht het aantal ijkschalen mag de omtreklijn die aan weerszijden van het schip de toppunten verbindt, zich niet bevinden op minder dan 30 cm onder enige opening waardoor water in het vaartuig kan binnendringen; die omtreklijn mag eventueel op geen enkel punt hoger dan het gangboord komen te liggen. Alleen de vaste, goed waterdichte patrijspoorten mogen als wezenlijk deel van de scheepsromp worden beschouwd, op voorwaarde dat ze zich boven die omtreklijn bevinden.
De ijkschalen moeten duidelijk zichtbaar zijn en aangebracht zijn op vaste plaatsen.
De ijkschalen worden op het vaartuig aangeduid door de scheepsmeter, door middel van platen van grootste diepgang, van 30 cm lengte en 4 cm hoogte.
De as van die platen moet samenvallen met de as van de ijkschalen en de onderkant er van duidt het toppunt der ijkschalen aan. Voor houten schepen wordt gebruik gemaakt van zinken platen, die er op worden vastgespijkerd. Op stalen schepen worden de platen aangeduid door insnijding of inbeiteling in de huid, en de schipper moet ze met verf van heldere kleur duidelijk zichtbaar maken, waarbij hij er evenwel dient op te letten dat de onderkant (toppunt van de ijkschaal) scherp afgetekend blijft.

  Article 70.[Arrêté royal du 12 juillet 1957] Enfoncement moyen – échelles de jauge
L’enfoncement moyen est estimé égal à la moyenne arithmétique des enfoncements relevés au droit des échelles.
Ces échelles sont disposées par paires sur les flancs du bâtiment, dans les plans verticaux également distants les uns des autres et perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du bateau. La distance entre ces plans ne peut excéder 15 mètres. Ces plans sont, de plus, rigoureusement symétriques par rapport au centre de gravité de la surface de flottaison située aux 3/4 du tirant d’eau maximum autorisé. es deux paires d’échelles extrêmes, tout en étant écartées au maximum, doivent cependant rester dans la partie non façonnée du bâtiment.
Lorsque celui-ci est susceptible de subir une déformation longitudinale appréciable, il y a lieu de prévoir un plus grand nombre d’échelles.
Le zéro des échelles correspond au plan de flottaison à vide.
Le sommet des échelles est déterminé conformément aux règles suivantes:
pour les diverses échelles, le sommet de celles-ci doit se trouver à une même hauteur du point le plus bas de la coupe transversale déterminée dans la coque du bateau par le plan de chaque paire d’échelles;
cette hauteur doit être la plus grande possible compatible avec les conditions qui suivent;
quel que soit le nombre d’échelles, la ligne périphérique joignant de chaque côté du bateau leur sommet, ne peut se trouver à moins de 30 cm en-dessous de toute ouverture permettant une rentrée d’eau à l’intérieur du bâtiment; cette ligne périphérique ne peut, toutefois, en aucun point, dépasser le plat-bord. Seuls les hublots fixes, bien étanches, peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de la coque, à condition d’être situés au-dessus de la dite ligne périphérique.
Les échelles doivent être très apparentes et rattachées à des repères fixes.
Sur le bâtiment, les échelles sont indiquées par les soins de l’expert-jaugeur à l’aide de plaques d’enfoncement maximum de 30 cm de longueur et de 4 cm de hauteur.
L’axe de ces plaques doit coïncider avec celui des échelles, et leur bord inférieur détermine le sommet des échelles. Ces plaques sont en zinc pour les bâtiments en bois et y sont clouées.
Elles sont poinçonnées ou burinées dans la coque des bâtiments en fer. De plus, sur ces bâtiments, le batelier est tenu de rendre les plaques bien apparentes, à l’aide de peinture claire, en veillant cependant à en garder bien net le bord inférieur (sommet de l’échelle).
 
 

Artikel 71.[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.] Metingsmerk

§1. Aan weerszijden van het vaartuig en op elk ijkmerk wordt door de scheepsmeter, in duidelijk leesbare en onuitwisbare tekens van 2,5 à 3 cm hoogte, het metingsmerk aangebracht. Het metingsmerk is samengesteld uit:
a) de kenmerkende letters van het inschrijvingskantoor;
b) het nummer van de inschrijving in het inschrijvingsregister;
c) de onderscheidingsletter van het land (B voor België).
Het metingsmerk moet minstens tweemaal in onuitwisbare tekens op de meest duurzame delen van het vaartuig door de scheepsmeter worden aangebracht.
§2. Het metingsmerk wordt door de schipper op de achtersteven aan het vaartuig geschilderd.

 

Article 71.[Arrêté royal du 21 janvier 1998] Signe de jaugeage

§1er. L’expert-jaugeur apporte le signe de jaugeage en caractères apparents et indélébiles de 2,5 à 3 cm de hauteur de chaque côté du bateau et sur chaque marque de jauge. Le signe de jaugeage comporte :
a) les lettres caractéristiques du bureau d’inscription;
b) le numéro d’inscription dans le registre d’inscription;
c) la lettre distinctive du pays (B pour la Belgique).
Le signe de jaugeage doit être au moins deux fois apporté en caractères indélébiles sur les parties les plus durables du bateau par l’expert-jaugeur.
§2. Le signe de jaugeage est peint par le patron sur la poupe du bateau.

 
  Artikel 72. Opgeheven[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.]   Article72 Abrogé [Arrêté royal du 21 janvier 1998]  
  Artikel 73.[Koninklijk besluit dd. 31 oktober 1953.] Betwiste meetbrief
Wanneer een van beide partijen de juistheid der meting betwist, wordt de bestreden verrichting geverifieerd door de scheepsmeter in wiens dienst het vaartuig bij het ontstaan der betwisting stilligt.
De verificatie heeft plaats ten overstaan van de scheepsmetingsinspecteur.
Zo het gebleken verschil niet meer dan 1/100 bedraagt, wordt van de verificatie eenvoudig melding gemaakt in het register; zo het verschil meer dan 1/100 bedraagt wordt de onjuist bevonden meetbrief vernietigd en wordt een nieuwe opgemaakt.
De gebruiker van de waterweg kan de meting slechts binnen twaalf maanden na haar datum
betwisten.
  Article 73.[Arrêté royal du 31 octobre 1953] Certificat de jaugeage contesté
Si l’une ou l’autre des parties intéressées conteste l’exactitude du jaugeage, l’opération critiquée est vérifiée par l’expert-jaugeur dans le service duquel le bateau se trouve en stationnement au moment où la contestation s’élève.
La vérification a lieu en présence de l’inspecteur de jaugeage.
Si la différence révélée ne dépasse pas 1/100, la vérification est simplement mentionnée au registre; si la différence dépasse 1/100, le certificat reconnu inexact est annulé et il en est dressé un nouveau.
La jaugeage ne peut être
 
  Artikel 74.[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.] Verlies meetbrief
§1. In geval van geheel of gedeeltelijk verlies of in geval van beschadiging van de meetbrief moet de schipper hetzij het vaartuig laten hermeten, hetzij een afschrift van de meetbrief aanvragen bij de Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart.
§2. In geval van geheel verlies van de meetbrief dient de schipper, bij zijn aanvraag tot het bekomen van een afschrift van de meetbrief, een door hem ondertekende en gedagtekende verklaring van verlies te voegen, waarin hij verklaart de meetbrief niet meer te bezitten en dit document aan de in §1 bedoelde dienst terug te bezorgen wanneer hij het terugvindt.
§3. In geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging van de meetbrief, dient de schipper, bij zijn aanvraag tot het bekomen van een afschrift van de meetbrief, de gedeeltelijke of beschadigde meetbrief te voegen.
§4. Indien een afschrift van de meetbrief wordt afgeleverd dient dit document te vermelden:
a) dat dit afschrift de meetbrief vervangt;
b) de datum van aflevering.
In het inschrijvingsregister en in het metingregister dient daarenboven vermeld te worden dat er een afschrift werd afgeleverd, evenals de datum van aflevering.
§5. Naast de in vorige paragrafen vermelde afschriften kunnen uittreksels van meetbrieven, op losse bladen, bekomen worden bij de in §1 bedoelde dienst. Deze uittreksels kunnen noch de meetbrief noch een afschrift ervan vervangen.
  Article 74.[Arrêté royal du 31 octobre 1953]Perte du certificat de jaugeage
§1er. En cas de perte totale ou partielle du certificat de jaugeage ou en cas de détérioration de celui-ci, le patron doit soit faire rejauger le bateau soit demander une copie du certificat de jaugeage au Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l’Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.
§2. En cas de perte totale du certificat de jaugeage, le patron doit joindre à sa demande d’obtention d’une copie du certificat de jaugeage, une déclaration de perte signée et datée par laquelle il certifie ne plus avoir le certificat de jaugeage en sa possession et retourner ce document au service visé au §1er lorsqu’il le retrouve.
§3. En cas de perte partielle ou de détérioration du certificat de jaugeage, le patron doit joindre à sa demande d’obtention d’une copie du certificat de jaugeage soit la partie encore en sa possession du certificat partiellement perdu soit le certificat détérioré.
§4. Si une copie du certificat de jaugeage est délivrée, ce document doit mentionner:
a) que cette copie remplace le certificat de jaugeage;
b) la date de délivrance.
En outre, il sera également fait mention dans le registre d’inscription et dans le registre de jaugeage de la délivrance de la copie et de la date à laquelle elle a été délivrée.
§5. En dehors des copies mentionnées aux paragraphes précédents, des extraits des certificats de jaugeage peuvent être obtenus sur feuilles volantes auprès du service visé au §1er. Ces extraits ne peuvent remplacer ni le certificat de jaugeage ni sa copie.
 
  Artikel 75.[Koninklijk besluit dd. 27 februari 1946..] Hermeting
In geval het vaartuig een verbouwing ondergaat, die van invloed is op de in de meetbrief vermelde gegevens, moet de schipper het vaartuig laten hermeten[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.]. Deze nieuwe meting geschiedt overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen, zoals zij door het tegenwoordige artikel worden gewijzigd en aangevuld.
Zo het vaartuig niet oorspronkelijk in Frankrijk is gemeten, worden de oude merken, opschriften, ijkplaten en, eventueel, de ijkschalen afgenomen en vervangen door nieuwe, welke betrekking hebben op de nieuwe meting en op het kantoor waar het ingeschreven is.
Zo het vaartuig oorspronkelijk in Frankrijk is gemeten, worden de onuitwisbare tekens betreffende het hermetingskantoor op de voorsteven van het vaartuig aangebracht ter vervanging van die welke er reeds op staan en aan de onuitwisbare Franse tekens, welke op de achtersteven blijven, wordt een onuitwisbaar Grieks kruis toegevoegd. Bij gebrek van Franse tekens op de achtersteven van het vaartuig worden die op de voorsteven bewaard doch aangevuld met een Grieks kruis. Het Frans opschrift dat op de achtersteven van het vaartuig is geschilderd, wordt aan een kant van het roer behouden en met een Grieks kruis in dezelfde kleur aangevuld. Het nieuw opschrift wordt aan de andere kant van het roer geschilderd.
Nieuwe ijkplaten en schalen worden aangebracht; de oude ijkplaten worden met een kruis gemerkt en op gelijke hoogte, naast de nieuwe geplaatst.
De schipper is gehouden de vorige meetbrief aan de scheepsmeter af te geven. Is dit document zoek geraakt, dan moet hij, in een gedateerde en ondertekende verklaring bevestigen dat hij het niet meer bezit, en zich verbinden het aan het Bestuur te bezorgen ingeval hij het terugvindt; van die verklaring wordt hem een afschrift ter hand gesteld[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998.].
  Article 75.[Arrêté royal du 27 février 1946] Rejaugeage
Lorsque le bateau subit des transformations de nature à influencer les données reprises dans le certificat de jaugeage, le patron doit faire rejauger le bateau.[Arrêté royal du 21 janvier 1998] Celui-ci s’opère conformément aux dispositions qui précèdent, modifiées et complétées par celles du présent article.
Si le bateau n’a pas été jaugé originairement en France, les anciennes marques, inscriptions, plaques de jauge et, le cas échéant, les échelles sont enlevées et remplacées par d’autres se rapportant au nouveau jaugeage et au bureau qui l’a enregistré.
Si le bateau a été jaugé originairement en France, les marques indélébiles relatives au bureau de rejaugeage sont apposées à la proue du bateau en remplacement de celles qui se trouvent et une croix grecque indélébile est ajoutée aux marques indélébiles françaises conservées à la poupe du bateau, celles de la proue sont maintenues, mais complétées par l’addition de la croix grecque. L’inscription française peinte à la poupe du bateau est conservée d’un côté du gouvernail et complétée par une croix grecque de même couleur. L’inscription nouvelle est peinte de l’autre côté du gouvernail. De nouvelles plaques de jauge et de nouvelles échelles sont posées; les anciennes plaques de jauge sont marquées d’une croix et placées au même niveau que les nouvelles et près de celles-ci.
Le patron est tenu de remettre à l’expert-jaugeur le certificat de jaugeage précédent. S’il a égaré ce document, il doit, par déclaration, datée et signée, certifier qu’il ne le possède plus et s’engager à le remettre à l’Administration s’il le retrouve; copie de cette déclaration lui est remise.[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
 
 

Artikel 76.[Koninklijk besluit dd. 31 oktober 1953.] Nieuwe eigenaar – nieuwe naam
§1. Hij die de eigendom van een gemeten vaartuig verkrijgt moet, binnen een termijn van tien dagen, zijn naam, voornamen en woonplaats op twee originelen van de meetbrief doen aanbrengen ter vervanging van die van de vorige eigenaar.
Daartoe moet hij de akte of titel van vestiging, overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht en bij ontstentenis, een door hem ondertekende verklaring waarin hij de oorsprong van zijn recht aantoont, overleggen. De handtekeningen op de akte, de titel of de verklaring moeten eventueel gelegaliseerd worden. Van het document moet de eigenaar een afschrift bezorgen dat bij het scheepsmetingsregister wordt gevoegd.
§2. Om de naam of kenspreuk van een vaartuig te veranderen, moet de eigenaar zich bij de Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998] aanmelden, voorzien van zijn identiteitskaart en van een schriftelijke aanvraag vermeldende zijn naam, voornamen en woonplaats.
§3. De vermeldingen in verband met in §§ 1 en 2 bedoelde veranderingen worden op de twee originelen van de meetbrief en op het inschrijvingsregister aangebracht [Koninklijk besluit dd 5 maart 1999]. Zij worden door beambten die de inschrijving doen, gedateerd en ondertekend.

 

Article 76.[Arrêté royal du 31 octobre 1953] Nouveau propriétaire – nouveau nom

§1. Celui qui acquiert la propriété d’un bateau jaugé est tenu de faire inscrire, dans le délai de dix jours, sur les deux originaux du certificat de jaugeage ses nom, prénoms et domicile, en lieu et place de ceux du propriétaire précédent.
A cet effet, il est tenu de présenter l’acte ou le titre constitutif, translatif ou déclaratif du droit de propriété ou à défaut, une déclaration signée par lui et indiquant l’origine de son droit. Les signatures de l’acte, des titres ou de la déclaration doivent, éventuellement être légalisées. Copie du document doit être fournie par le propriétaire pour être jointe au registre de jaugeage.
§2. Pour changer le nom ou la devise d’un bateau, le propriétaire est tenu de se présenter, muni de sa carte d’identité et d’une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms et domicile chez le Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l’Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
§3. Les mentions relatives aux changements visés aux §§ 1er et 2 sont portées sur les deux originaux du certificat et sur le registre d’inscription.[Arrêté royal du 5 mars 1999] Elles sont signées et datées par les agents qui les y inscrivent.

 
  Artikel 77. Toestand ijkschalen – maximum inzinking
1. De ijknagels, ijkschalen en ijkplaten moeten ongeschonden, duidelijk en onveranderd blijven. Ze worden vastgemaakt zoals in de meetbrief aangeduid is.
2. De inzinking van een vaartuig mag in geen punt de onderkant der ijkplaat overschrijden, noch de grootste diepgang vastgesteld door het bijzonder reglement van de waterweg waarop het vaart.
 

Article 77. Etat des échelles – tirant d’eau maximal
1. Les clous de repère, échelles et plaques de jauge doivent être maintenus intacts et patents, sans altération. Ils sont fixés de la manière indiquée au certificat de jaugeage.
2. L’immersion d’un bateau ne peut en aucun point dépasser la ligne inférieure de la plaque de jauge, ni le maximum du tirant d’eau fixé par le règlement particulier de la voie navigable sur laquelle il se trouve.

 
 

Artikel 77bis. Sloping[Koninklijk besluit dd 31 oktober 1953]

§1. Vóór de sloping van een vaartuig aangevat wordt, zijn de eigenaar en de werf gehouden de Scheepsmetingsdienst Binnenvaart van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart te verwittigen om deze in gelegenheid te stellen om de sloping vast te stellen en er akte van op te maken.
De eigenaar dient de meetbrief in te leveren bij deze dienst. In geval van geheel verlies van de meetbrief, dient de eigenaar een door hem ondertekende en gedagtekende verklaring van verlies aan deze dienst voor te leggen, waarin hij verklaart de meetbrief niet meer te bezitten en dit document aan deze dienst terug te bezorgen wanneer hij het terugvindt.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte tot vaststelling van sloping kan bekomen worden op schriftelijke aanvraag, gericht aan deze dienst.[Koninklijk besluit dd. 21 januari 1998]
§2. Op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden mogen de vaartuigen niet gesloopt worden dan krachtens speciale vergunning afgegeven door de Hoofdingenieur-directeur van het ressort, die de plaats bepaalt waar de verrichting moet plaats hebben.
Op de aanhorigheden van de scheepvaartweg wordt het slopen der vaartuigen begonnen dadelijk nadat zij op het droge zijn gebracht en ononderbroken voortgezet. De afbraakmaterialen worden naarmate het werk vordert, derwijze opgeruimd dat geen ongevallen noch hinder worden veroorzaakt.

 

Article 77bis.[Arrêté royal du 31 octobre 1953]Déchirage

§1er. Avant de commencer le déchirage d’un bateau, le propriétaire et le chantier sont tenus d’en avertir le Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l’Administration des Affaires maritimes et de la Navigation pour lui permettre de constater le déchirage et d’en dresser acte.
Le propriétaire doit remettre le certificat de jaugeage à ce service. En cas de perte totale du certificat de jaugeage, le propriétaire doit produire auprès de ce service une déclaration de perte signée et datée par laquelle il certifie ne plus avoir le certificat de jaugeage en sa possession et retourner ce document à ce service lorsqu’il le retrouve.
Une copie certifiée conforme de l’acte constatant le déchirage peut être obtenue, sur demande écrite adressée à ce service.[Arrêté royal du 21 janvier 1998]
§2. Les bateaux ne peuvent être déchirés sur les voies navigables ou leurs dépendances qu’en vertu d’une autorisation spéciale délivrée par l’ingénieur en chef directeur du ressort, qui spécifie l’endroit où l’opération doit s’effectuer.
Sur les dépendances de la voie, le déchirage des bateaux s’effectue immédiatement après leur mise à terre et est continué sans interruption. Les matériaux qui en proviennent sont enlevés au fur et à mesure, de manière à n’occasionner ni accidents, ni embarras.

 
  Artikel 78. Overladen vaartuig
1. Onverminderd de straffen, gesteld bij artikel 100 van dit reglement en op hem toepasselijk, betaalt de schipper wiens vaartuig overladen is, de bijrechten verschuldigd voor de overvracht en voor de reeds afgelegde weg.
2. Hij is, daarenboven, verplicht onmiddellijk de overvracht der lading van het vaartuig te lossen, bij gebreke waarvan dit ambtshalve en op zijn kosten geschiedt.
3. Dergelijke maatregelen worden eveneens getroffen tegenover vlottreinen of vlotten die een te grote diepgang hebben.
  Article 78. Excès de charge
1. Indépendamment des peines comminées par l’article 100 du présent règlement, et qui lui seraient applicables, le patron dont le bateau a un excès de charge paie un droit supplémentaire, à raison de la surcharge et du parcours déjà effectué.
2. Il est tenu, en outre, de débarquer immédiatement l’excédent de charge de son bateau, faute de quoi il y est procédé d’office et à ses frais.
3. Des mesures analogues sont prises à l’égard des trains ou radeaux ayant un excès de tirant d’eau.
 
  Artikel 78bis. Vervalsing meetbrief
Elke vervalsing van de meetbrief welke door de scheepsmeter aan de schipper of zijn gemachtigde wordt afgeleverd onder de voorwaarden aangegeven in artikel 72 van dit reglement heeft, onafhankelijk van de straffen voorzien bij artikel 196 van het strafwetboek (valsheid in openbare geschriften) voor gevolg ten laste van de overtreder:
a) de onmiddellijke inbeslagneming van het vervalste stuk;
b) de verplichting om het schip op kosten van de schipper te hermeten.
  Article 78bis. Falsification du certificat de jaugeage
Toute falsification du certificat de jaugeage remis par l’expert-jaugeur au patron ou à son délégué dans les conditions énumérées à l’article 72 du présent règlement, provoque, indépendamment des peines comminées par l’article 196 du code pénal (faux en écritures publiques), à charge du délinquant:
a) la confiscation immédiate du document falsifié;
b) l’obligation de rejauger le bateau aux frais du patron.
 
  Hoofdstuk II. Scheepvaartrechten[Koninklijk besluit dd. 5 mei 1975 gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 april 1981.]   Chapitre II. Droits de navigation[Arrêté royal du 5 mai 1975 modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1981]  
 

Artikel 79. Toepassing

§1. Scheepvaartrechten zijn verschuldigd op alle waterwegen onder beheer van de Staat, met uitzondering van die welke aan het getij onderhevig zijn, alsmede van de niet aan het getij onderhevige welke bij het desbetreffende bijzonder reglement van rechten zijn vrijgesteld.
§2. Voor het goederenvervoer worden de rechten vastgesteld op tien centimes per tonkilometer (product van de vermenigvuldiging van de lading, uitgedrukt in metrieke tonnen, met de af te leggen afstand in kilometers.[Koninklijk besluit dd. 26 mei 1983.]
Onderdelen van een metrieke ton worden, wanneer zij meer dan 50/100 bedragen voor een metrieke ton genomen; anders worden zij verwaarloosd.
§3. Voor het berekenen van de af te leggen afstand worden de waterwegen ingedeeld in vakken, "havens" genaamd. Deze havens, met hun grenzen en hun samengevoegde afstanden vanaf het beginpunt van de waterweg, worden bepaald door de Minister van Openbare Werken, en door deze zo nodig gewijzigd.
Gaat de reis van een vaartuig over verschillende havens dan wordt de af te leggen afstand forfaitair van haven tot haven bepaald. In de aldus bepaalde totale afstand worden onderdelen van een kilometer, wanneer zij meer dan 500 m bedragen, voor een kilometer genomen; anders worden zij verwaarloosd.
Geschiedt de reis geheel binnen een en dezelfde haven, dan zijn de rechten verschuldigd in verhouding tot de werkelijk af te leggen afstand, bepaald volgens afstandstafels die vastgesteld en eventueel gewijzigd worden op dezelfde wijze als de havens.
De Minister van Openbare Werken is ertoe gemachtigd de bij dit reglement behorende afstandstafels te wijzigingen en aan te vullen.

 

Article 79. Application

§1er. Des droits de navigation sont dus sur toutes les voies navigables administrées par l’Etat, à l’exception de celles qui sont soumises à l’influence de la marée et de celles qui, non soumises à cette influence, en sont exonérées par leur règlement particulier.
§2. Pour le transport de marchandises, les droits sont fixés à dix centimes par tonne kilométrique (produit de la multiplication du chargement, exprimé en tonnes kilométriques, par la distance à parcourir, en kilomètres).[Arrêté royal du 26 mai 1983]
Les fractions de tonne métrique supérieures à 50/100 sont comptées pour une tonne métrique; les autres fractions sont négligées. § 3. Pour le calcul des distances à parcourir, les voies navigables sont divisées en tronçons dénommés “ports”. Le Ministre des Travaux publics détermine ceux-ci avec leurs limites et leurs distances cumulées moyennes à partir de l’origine de la voie navigable et les modifie quand il y a lieu.
Lorsque le voyage d’un bateau s’effectue dans plusieurs ports, la distance à parcourir est calculée forfaitairement de port à port. Dans la distance totale ainsi obtenue, les fractions de kilomètre supérieures à 500 mètres sont comptées pour un kilomètre; les autres fractions sont négligées.
Lorsque le voyage s’effectue entièrement à l’intérieur d’un seul port, les droits sont dus en raison de la distance réelle à parcourir, d’après les tableaux de distances établis et éventuellement modifiés de la même manière que les ports.
Le Ministre des Travaux publics est autorisé à modifier et à compléter les tableaux de distances annexés au présent règlement.

 
 

Artikel 79. Toepassing - vorm geldig voor het Vlaamse Gewest:[Besluit van de Vlaamse Regering dd 7 december 2001]

§ 1. Scheepvaartrechten zijn verschuldigd op alle waterwegen onder beheer van het Vlaamse Gewest, met uitzondering van die welke aan het getij onderhevig zijn, alsmede van de niet aan het getij onderhevige welke bij het desbetreffende bijzonder reglement van rechten zijn vrijgesteld.
§ 2. Voor het goederenvervoer wordt het recht vastgesteld op 0,00025 EUR per tonkilometer (product van de vermenigvuldiging van de lading, uitgedrukt in metrieke tonnen, met de af te leggen afstand in kilometers). Onderdelen van een metriek ton worden, wanneer zij meer dan 50/100 bedragen voor een metrieke ton genomen; anders worden zij verwaarloosd.
§ 3. Voor het berekenen van de af te leggen afstand worden de waterwegen ingedeeld in vakken, " havens " genaamd. Deze havens, met hun grenzen en hun samengevoegde afstanden vanaf het beginpunt van de waterweg, worden bepaald door de Minister van Openbare Werken, en door deze zo nodig gewijzigd. Gaat de reis van een vaartuig over verschillende havens dan wordt de af te leggen afstand forfaitair van haven tot haven bepaald. In de aldus bepaalde totale afstand worden onderdelen van een kilometer, wanneer zij meer dan 500 m bedragen, voor een kilometer genomen; anders worden zij verwaarloosd. Geschiedt de reis geheel binnen een en dezelfde haven, dan zijn de rechten verschuldigd in verhouding tot de werkelijk af te leggen afstand, bepaald volgens afstandstafels die vastgesteld en eventueel gewijzigd worden op dezelfde wijze als de havens. De Minister van Openbare Werken is ertoe gemachtigd de bij dit reglement behorende afstandstafels te wijzigen en aan te vullen.)

 

Article 79. Application - forme valable pour la Région flamande[Arrêté du gouvernement flamande du 7 décembre 2001]

§ 1. Les droits de navigation sont dus sur toutes les voies navigables gérées par la Région flamande, à l'exception de celles soumises à la marée ainsi que celles qui ne sont pas soumises à la marée, lesquelles sont exemptées de ces droits par le règlement concerné.
§ 2. En ce qui concerne le transport des marchandises, le droit est fixé à (0,00025 EUR) par kilomètre/tonne (produit de la multiplication de la cargaison, exprimée en tonnes métriques, par la distance à parcourir en kilomètres).
Les fractions de tonne métrique supérieures à 50/100 sont comptées pour une tonne métrique; les autres fractions sont négligées.
§ 3. Pour le calcul des distances à parcourir, les voies navigables sont divisées en tronçons dénommés "ports". Le Ministre des Travaux publics détermine ceux-ci avec leurs limites et leurs distances cumulées moyennes à partir de l'origine de la voie navigable et les modifie quand il y a lieu. Lorsque le voyage d'un bateau s'effectue dans plusieurs ports, la distance à parcourir est calculée forfaitairement de port à port. Dans la distance totale ainsi obtenue, les fractions de kilomètre supérieures à 500 m sont comptées pour un kilomètre; les autres fractions sont négligées. Lorsque le voyage s'effectue entièrement à l'intérieur d'un seul port, les droits sont dus en raison de la distance réelle à parcourir d'après les tableaux de distances établis et éventuellement modifiés de la même manière que les ports. Le Ministre des Travaux publics est autorisé à modifier et à compléter les tableaux de distances annexés au présent règlement.

 
 

Artikel 79. Toepassing - vorm geldig voor het Brusselse Gewest:[Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd 13 december 2001]

§ 1. Scheepvaartrechten die zijn verschuldigd op de scheepvaartweg beheerd door de Haven van Brussel.
§ 2. Voor het goederenvervoer worden de rechten vastgesteld op vijfentwintig tienduizendsten Euro per ton per ton kilometer (product van de vermenigvuldiging van de lading, uitgedrukt in metrieke tonnen, met de af te leggen afstand in kilometers). Onderdelen van een metriek ton worden, wanneer zij meer dan 50/100 bedragen voor een metrieke ton genomen; anders worden zij verwaarloosd.
§ 3. Voor het berekenen van de af te leggen afstand worden de waterwegen ingedeeld in vakken, " havens " genaamd. Deze havens, met hun grenzen en hun samengevoegde afstanden vanaf het beginpunt van de waterweg, worden bepaald door de Minister van Openbare Werken, en door deze zo nodig gewijzigd. Gaat de reis van een vaartuig over verschillende havens dan wordt de af te leggen afstand forfaitair van haven tot haven bepaald. In de aldus bepaalde totale afstand worden onderdelen van een kilometer, wanneer zij meer dan 500 m bedragen, voor een kilometer genomen; anders worden zij verwaarloosd. Geschiedt de reis geheel binnen een en dezelfde haven, dan zijn de rechten verschuldigd in verhouding tot de werkelijk af te leggen afstand, bepaald volgens afstandstafels die vastgesteld en eventueel gewijzigd worden op dezelfde wijze als de havens. De Minister van Openbare Werken is ertoe gemachtigd de bij dit reglement behorende afstandstafels te wijzigen en aan te vullen.

  Article 79. Application - forme valable pour la Région bruxelloise[Arrêté du gouvernement de Bruxelles capital du 13 décembre 2001]
§ 1. Des droits de navigation sont dus sur la voie navigable administrée par le Port de Bruxelles.
§ 2. Pour le transport des marchandises, les droits sont fixés à vingt-cinq dix millièmes d'euro par tonne kilométrique (produit de la multiplication du chargement, exprimé en tonnes kilométriques, par la distance à parcourir, en kilomètres).
Les fractions de tonne métrique supérieures à 50/100 sont comptées pour une tonne métrique; les autres fractions sont négligées. § 3. Pour le calcul des distances à parcourir, les voies navigables sont divisées en tronçons dénommés ports ". Le Ministre des Travaux publics détermine ceux-ci avec leurs limites et leurs distances cumulées moyennes à partir de l'origine de la voie navigable et les modifie quand il y a lieu. Lorsque le voyage d'un bateau s'effectue dans plusieurs ports, la distance à parcourir est calculée forfaitairement de port à port. Dans la distance totale ainsi obtenue, les fractions de kilomètre supérieures à 500 m sont comptées pour un kilomètre; les autres fractions sont négligées. Lorsque le voyage s'effectue entièrement à l'intérieur d'un seul port, les droits sont dus en raison de la distance réelle à parcourir d'après les tableaux de distances établis et éventuellement modifiés de la même manière que les ports. Le Ministre des Travaux publics est autorisé à modifier et à compléter les tableaux de distances annexés au présent règlement.
 
 

Artikel 80. Ledig varende vaartuigen

§1. De schippers van ledig varende vaartuigen voorzien zich van een vaarvergunning die hun door de ontvangers der scheepvaartrechten wordt afgegeven tegen betaling van een recht waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld:
a) bij reizen van minder dan 20 kilometers: 20 frank voor vaartuigen met een laadvermogen tot 400 ton of minder; 40 frank voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 400 ton;
b) bij reizen van 20 kilometers of meer: 35 frank voor vaartuigen met een laadvermogen van 400 ton of minder; 70 frank voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 400 ton.
Die vergunning is geldig voor de heenreis tot de laadhaven; er is een nieuwe vergunning vereist voor de terugreis, zo deze ook ledig gebeurt.
§2. Als ledig varende worden aangemerkt:
a) de vaartuigen met een lading van ten hoogste een halve ton, evenals die waarvan de inzinking volgens de ijkschalen ten hoogste 1/4 decimeter bedraagt;
b) de pleziervaartuigen van tenminste drie ton;
c) de motorvaartuigen die geballast moeten worden om de nodige indompeling van de schroef te verkrijgen, voor zover het vlak van diepgang niet meer dan 5 centimeter hoger reikt dan het tweede vlak van ledige diepgang van het vaartuig (met ballast), zoals dit vlak overeenkomstig art. 68, 11°, in de meetbrief is bepaald;
d) de vaartuigen die enkel de nodige waterballast meevoeren om onder de kunstwerken te kunnen doorvaren, voor zover de hoogte van het ledige vaartuig boven de waterspiegel, met afgelegde stuurhut, groter is dan de vastgestelde doorvaarthoogte van die kunstwerken.

 

Article 80. Bateaux naviguant à vide

§1er. Les patrons des bateaux naviguant à vide se munissent d’un permis de circulation qui leur est délivré par les receveurs des droits de navigation moyennant le paiement d’un droit fixé comme suit:
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 20 kilomètres: 20 francs pour les bateaux d’un tonnage égal ou inférieur à 40 tonnes; 40 francs pour les bateaux d’un tonnage supérieur à 400 tonnes;
b) en ce qui concerne les parcours de 20 kilomètres et plus: 35 francs pour les bateaux d’un tonnage égal ou inférieur à 400 tonnes; 70 francs pour les bateaux d’un tonnage supérieur à 400 tonnes.
Ce permis est valable pour l’aller jusqu’au port de chargement; un nouveau permis est nécessaire pour le retour quand il s’effectue également à vide.
§2. Sont considérés comme bateaux vides:
a) les bateaux dont le chargement ne dépasse pas une demi-tonne, ainsi que ceux dont l’immersion à l’échelle de jauge n’est pas supérieure à 1/4 de décimètre;
b) les embarcations de plaisance jaugeant au moins trois tonnes;
c) les bateaux à moteur qui doivent être ballastés pour permettre l’immersion utile de l’hélice, pour autant que leur plan de flottaison ne dépasse pas de plus de 5 centimètre le second plan de flottaison à vide (avec ballast) tel qu’il est défini, conformément aux dispositions de l’article 68, 11°, dans le certificat de jaugeage;
d) les bateaux qui ne transportent que l’eau de ballastage nécessaire pour permettre le passage sous les ouvrages d’art, pour autant que leur tirant d’air à vide, cabine démontée, soit supérieur à la hauteur libre admise sous ces ouvrages.

 
 

Artikel 80. Ledigvarende vaartuigen – vorm geldig voor de Vlaamse Gemeenschap:[Besluit van de Vlaamse Regering dd 7 december 2001]

§ 1. De schippers van ledigvarende vaartuigen voorzien zich van een vaarvergunning, die hun door de ontvangers der scheepvaartrechten wordt afgegeven tegen betaling van een recht waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld :
a) bij reizen van minder dan 20 kilometer: 0,50 EUR voor vaartuigen met een laadvermogen van 400 ton of minder; 1,00 EUR voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 400 ton;
b) bij reizen van 20 kilometer of meer: 1,00 EUR voor vaartuigen met een laadvermogen van 400 ton of minder; 2,00 EUR voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 400 ton.
Die vergunning is geldig voor de heenreis tot de laadhaven; er is een nieuwe vergunning vereist voor de terugreis, zo deze ook ledig gebeurt.
§ 2. Als ledigvarend worden aangemerkt:
a) de vaartuigen met een lading van ten hoogste een halve ton, evenals die waarvan de inzinking volgens de ijkschaal ten hoogste 1/4 decimeter bedraagt;
b) de pleziervaartuigen van ten minste drie ton;
c) de motorvaartuigen die geballast moeten worden om de nodige indompeling van de schroef te verkrijgen, voor zover het vlak van diepgang niet meer dan 5 centimeter hoger reikt dan het tweede vlak van ledige diepgang van het vaartuig (met ballast), zoals dit vlak overeenkomstig artikel 68, 11°, in de meetbrief is bepaald;
d) de vaartuigen die enkel de nodige waterballast meevoeren om onder de kunstwerken te kunnen doorvaren, voor zover de hoogte van het ledige vaartuig boven de waterspiegel, met afgelegde stuurhut, groter is dan de vastgestelde doorvaarthoogte van.

 

Article 80. Bateaux naviguant à vide - forme valable pour la Communauté
flamande
[Arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2001]

§1. Les patrons des bateaux naviguant à vide se munissent d'un permis de circulation qui leur est délivré par les receveurs des droits de navigation, moyennant le paiement d'un droit fixé comme suit:
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 20 kilomètres: 0,50 EUR pour les bateaux d'un tonnage égal ou inférieur à 400 tonnes; 1,00 EUR pour les bateaux d'un tonnage supérieur à 400 tonnes;
b) en ce qui concerne les parcours de 20 kilomètres et plus: 1,00 EUR pour les bateaux d'un tonnage égal ou inférieur à 400 tonnes; 2,00 EUR pour les bateaux d'un tonnage supérieur à 400 tonnes.
Ce permis est valable pour l'aller jusqu'au port de chargement; un nouveau permis est nécessaire pour le retour, quand il s'effectue également à vide.
§ 2. Sont considérés comme bateaux vides :
1. les bateaux dont le chargement ne dépasse pas une demi-tonne ainsi que ceux dont l'immersion à l'échelle de jauge n'est pas supérieure à 1/4 de décimètre;
2. les embarcations de plaisance jaugeant au moins trois tonnes;
3. les bateaux à moteur qui doivent être ballastés pour permettre l'immersion utile de l'hélice, pour autant que leur plan de flottaison (ne dépasse pas plus de 5 centimètres le second plan de flottaison) à vide (avec ballast) tel qu'il est défini, conformément aux dispositions de l'article 68, 11°, dans le certificat de jaugeage;
4. les bateaux qui ne transportent que l'eau de ballastage nécessaire pour permettre le passage sous les ouvrages d'art pour autant que leur tirant d'air à vide, cabine démontée soit supérieur à la hauteur libre admise sous ces ouvrages.

 
  Artikel 81. Tonnage voor de berekening van de rechten
1. De tonnage, te weten de werkelijke lading, die voor de berekening van de scheepvaartrechten in aanmerking wordt genomen, wordt volgens de gegevens van de meetbrief bepaald.
2. Een volgens dezelfde principes opgemaakt connossement mag als grondslag voor de berekening van de rechten worden gebruikt.
3. Bestaat er evenwel twijfel omtrent de in het connossement vermelde cijfers, dan is de in aanmerking te nemen tonnage die welke overeenkomt met het gemiddelde van de aan de ijkschalen opgenomen inzinkingen. Deze tonnage wordt rechtstreeks van de meetbrief afgelezen, waarbij de inzinking van het ledige vaartuig geacht wordt gelijk te zijn aan die ten tijde van de meting.
4. Kan de schipper de meetbrief niet overleggen, of is de meetbrief vervallen, dan worden, onverminderd de op de overtreding van artikel 8, eerste lid, 2°, gestelde straffen, de rechten voor een forfaitaire tonnage, gelijk aan het product van de vermenigvuldiging van de grootste lengte van de scheepsromp met de grootste breedte ervan en met de gemiddelde diepgang van het vaartuig, verminderd met 25 centimeter, door de ontvanger ambtshalve, bij wijze van voorschot, geheven.
Bij overlegging van de meetbrief wordt de tonnage overeenkomstig 3. hierboven berekend.
Het te veel betaalde wordt dan teruggegeven onder de in artikel 87, § 3, bepaalde voorwaarden.
 

Article 81. Tonnage intervenant dans le calcul des droits de navigation
1. Le tonnage, chargement réel, intervenant dans le calcul des droits de navigation est établi d’après les indications figurant dans le certificat de jaugeage.
2. Un connaissement établi d’après ces mêmes principes peut servir au base de calcul des droits.
3. Toutefois, s’il y a doute au sujet des chiffres mentionnés au connaissement, le tonnage à prendre en considération sera celui correspondant à la moyenne des enfoncements relevés aux échelles de jauge. Il sera lu directement dans le certificat de jaugeage, l’enfoncement à vide étant considéré identique à celui existant lors du jaugeage.
4. Si le patron ne peut exhiber le certificat de jaugeage ou si le certificat est périmé, le receveur perçoit d’office, à titre de provision, les droits pour un tonnage forfaitaire égal au produit de la longueur maximum de la coque par sa largeur maximum et par le tirant d’eau moyen du bateau, diminué de 25 centimètres, sans préjudice des sanctions prévues pour les infractions à l’article 8, alinéa 1er, 2°.
Lors de la production du certificat de jaugeage, le tonnage sera calculé conformément au 3 ci-dessus. L’excédent payé sera alors remboursé dans les conditions reprises à l’article 87, §3.

 
 

Artikel 82. Vlotten
1. Voor vlotten zijn dezelfde rechten verschuldigd als voor geladen varende vaartuigen; het aantal tonnen is gelijk aan het aantal kubieke meter, verkregen door de lengte met de breedte en met de gemiddelde ingedompelde hoogte van elk vlot te vermenigvuldigen.
2. De kubieke inhoud wordt kosteloos gemeten door de ontvanger der scheepvaartrechten van het eerste kantoor dat wordt ontmoet, in bijzijn van de schipper van het vlot. Hij wordt gecontroleerd door de ontvanger der scheepvaartrechten van het laatste kantoor.
In geval van betwisting wordt het vlot gemeten door een scheepsmeter, aan wie de schipper een vergoeding van 1,25 EUR betaalt[Koninklijk besluit dd. 20 juli 2000]. Van deze meting wordt melding gemaakt op de door de ontvanger afgegeven kwitantie van de betaalde rechten.

  Article 82. Radeaux
1. Les radeaux sont soumis aux mêmes droits que les bateaux naviguant à charge; le nombre de tonnes est égal au nombre de mètres cubes obtenu en multipliant la longueur par la largeur et par la hauteur moyenne immergée de chaque radeau.
2. Le cubage se fait gratuitement par le receveur des droits de navigation du premier bureau rencontré, en présence du patron du radeau. Il est vérifie par le receveur des droits de navigation du dernier bureau.
En cas de contestation, le radeau est cubé par un expert-jaugeur, auquel le patron paie une indemnité de 1,25 EUR. Mention de ce jaugeage est faite sur l’acquit des droits délivré par le receveur.[Arrêté royal du 20 juillet 2000]
 
 

Artikel 83. Sleep- en duwboten

§1. Voor sleep- en duwboten die één of meer vaartuigen slepen of duwen, worden de rechten berekend per paardenkrachtkilometer (product van de vermenigvuldiging van het motorvermogen, uitgedrukt in paardenkracht, met de af te leggen afstand in kilometer).
De bedragen van de rechten worden als volgt vastgesteld:
1. voor een vaart met vervoer van goederen:
a) van 0 tot 60 pk: 3 centimes per paardenkrachtkilometer;
b) van meer dan 60 pk tot 150 pk: 2 centimes per paardenkrachtkilometer, met minimum van 1,80 frank per kilometer;
c) van meer dan 150 pk tot 400 pk: 1,5 centime per paardenkrachtkilometer, met minimum van 3 frank per kilometer;
d) meer dan 400 pk: 0,7 centime per paardenkrachtkilometer, met minimum van 6 frank per kilometer;
2. voor een vaart zonder vervoer van goederen worden de bovenvermelde bedragen gehalveerd.
§2. Voor alleenvarende sleep- en duwboten worden de rechten als volgt vastgesteld:
a) voor reizen van minder dan 20 kilometers:
- 15 frank voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van 150 pk of minder;
- 35 frank voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van meer dan 150 pk.
b) voor reizen van 20 kilometers of meer:
- 30 frank voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van 150 pk of minder;
- 50 frank voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van meer dan 150 pk.
§3. Als sleep- of duwboten worden aangemerkt de motorvrachtvaartuigen die een of meer vaartuigen slepen of duwen. In dat geval zijn voor die vrachtvaartuigen de rechten verschuldigd, bepaald in artikel 79 of 80 naargelang ze geladen of ledig varen, en tevens de in §1 van dit artikel bepaalde rechten.
§4. Het voor de toepassing van de §§ 1, 2 en 3 van dit artikel in aanmerking te nemen aantal paardenkrachten is dat van het motorvermogen, zoals dit vermogen overeenkomstig artikel 68, 12°, in de meetbrief is ingeschreven.

 

Article 83. Remorqueurs et pousseurs – forme valable pour la Communauté
flamande
[Arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2001]

§1. Pour les remorqueurs et les pousseurs effectuant la traction ou la propulsion d'un ou de plusieurs bateaux, les droits sont calculés par cheval-vapeur kilométrique (produit de la multiplication de la puissance du moteur, exprimée en chevaux-vapeur, par la distance à parcourir, en kilomètres. Les taux des droits sont fixés comme suit:
pour une navigation avec transport de marchandises:
a) de 0 à 60 ch : 0,00075 EUR par cheval kilométrique;
b) de plus de 60 ch à 150 ch: 0,00050 EUR par cheval kilométrique avec un minimum de 0,0450 EUR par kilomètre;
c) de plus de 150 ch à 400 ch: 0,00037 EUR par cheval kilométrique avec un minimum de 0,0750 EUR par kilomètre;
d) de plus de 400 ch: 0,00017 EUR par cheval kilométrique avec un minimum de (0,150 EUR) par kilomètre;
pour une navigation sans transport de marchandises, les taux précités sont réduits de moitié.
§2. Pour les remorqueurs et les pousseurs naviguant isolément, les droits sont fixés comme suit:
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 20 kilomètres: 0,4 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est égale ou inférieure à 150 ch; 1,0 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est supérieure à 150 ch;
b) en ce qui concerne les parcours de 20 kilomètres et plus: 0,75 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est égale ou inférieure à 150 ch; 1,25 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est supérieure à 150 ch.
§3. Sont considérés comme remorqueurs ou pousseurs les bateaux de transport automoteurs effectuant la traction ou la propulsion d'un ou plusieurs bateaux. Dans ce cas ils sont redevables à la fois des droits prévus aux articles 79 ou 80 selon qu'ils sont chargés ou vides et des droits prévus au § 1er du présent article.
§4. Le nombre de chevaux-vapeur à prendre en considération aux §§ 1, 2 et 3 du présent article est celui de la puissance du moteur telle qu'elle est portée au certificat de jaugeage conformément au prescrit de l'article 68, 12°.

 
 

Artikel 83. Sleep- en duwboten – vorm geldig voor de Vlaamse Gemeenschap:[Besluit Vlaamse regering van 7 december 2001]

§ 1. (Voor sleep- en duwboten die één of meer vaartuigen slepen of duwen, worden de rechten berekend per paardenkrachtkilometer (produkt van de vermenigvuldiging van het motorvermogen, uitgedrukt in paardenkracht, met de af te leggen afstand in kilometer). De bedragen van de rechten worden als volgt vastgesteld:
voor een vaart met vervoer van goederen:
a) van 0 tot 60 pk: 0,00075 EUR per paardenkrachtkilometer;
b) van meer dan 60 pk tot 150 pk:0,00050 EUR per paardenkrachtkilometer, met minimum van 0,0450 EUR per kilometer;
c) van meer dan 150 pk tot 400 pk: 0,00037 EUR per paardenkrachtkilometer, met minimum van 0,0750 EUR per kilometer;
d) meer dan 400 pk: 0,00017 EUR per paardenkrachtkilometer, met minimum van 0,150 EUR per kilometer;
voor een vaart zonder vervoer van goederen worden de bovenvermelde bedragen gehalveerd.
§ 2. Voor alleenvarende sleep- en duwboten worden de rechten als volgt vastgesteld:
a) voor reizen van minder dan 20 kilometer: 0,4 EUR voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van 150 pk of minder; 1,0 EUR voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van meer dan 150 pk;
b) voor reizen van 20 kilometer en meer : 0,75 EUR voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van 150 pk of minder; 1,25 EUR voor sleep- en duwboten met een motorvermogen van meer dan 150 pk.
§ 3. Als sleep- of duwboten worden aangemerkt de motorvrachtvaartuigen die één of meer vaartuigen slepen of duwen. In dat geval zijn voor die vrachtvaartuigen de rechten verschuldigd, bepaald in artikels 79 of 80 naargelang ze geladen of ledig varen, en tevens de in § 1 van dit artikel bepaalde rechten.
§ 4. Het voor de toepassing van de §§ 1, 2 en 3 van dit artikel in aanmerking te nemen aantal paardenkrachten is dat van het motorvermogen, zoals dit vermogen overeenkomstig artikel 68, 12°, in de meetbrief is ingeschreven.

 

Article 83. Remorqueurs et pousseurs – forme valable pour la Communauté
flamande
[Arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2001]

§1. Pour les remorqueurs et les pousseurs effectuant la traction ou la propulsion d'un ou de plusieurs bateaux, les droits sont calculés par cheval-vapeur kilométrique (produit de la multiplication de la puissance du moteur, exprimée en chevaux-vapeur, par la distance à parcourir, en kilomètres. Les taux des droits sont fixés comme suit:
pour une navigation avec transport de marchandises:
a) de 0 à 60 ch : 0,00075 EUR par cheval kilométrique;
b) de plus de 60 ch à 150 ch: 0,00050 EUR par cheval kilométrique avec un minimum de 0,0450 EUR par kilomètre;
c) de plus de 150 ch à 400 ch: 0,00037 EUR par cheval kilométrique avec un minimum de 0,0750 EUR par kilomètre;
d) de plus de 400 ch: 0,00017 EUR par cheval kilométrique avec un minimum de (0,150 EUR) par kilomètre;
pour une navigation sans transport de marchandises, les taux précités sont réduits de moitié.
§2. Pour les remorqueurs et les pousseurs naviguant isolément, les droits sont fixés comme suit:
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 20 kilomètres: 0,4 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est égale ou inférieure à 150 ch; 1,0 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est supérieure à 150 ch;
b) en ce qui concerne les parcours de 20 kilomètres et plus: 0,75 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est égale ou inférieure à 150 ch; 1,25 EUR pour les remorqueurs et les pousseurs dont la puissance est supérieure à 150 ch.
§3. Sont considérés comme remorqueurs ou pousseurs les bateaux de transport automoteurs effectuant la traction ou la propulsion d'un ou plusieurs bateaux. Dans ce cas ils sont redevables à la fois des droits prévus aux articles 79 ou 80 selon qu'ils sont chargés ou vides et des droits prévus au § 1er du présent article.
§4. Le nombre de chevaux-vapeur à prendre en considération aux §§ 1, 2 et 3 du présent article est celui de la puissance du moteur telle qu'elle est portée au certificat de jaugeage conformément au prescrit de l'article 68, 12°.

 
 

Artikel 84. Passagiersschepen

§1. Voor vaartuigen die personen tegen vergoeding vervoeren over waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, bedraagt het recht 5 pct. van de door het vervoer opgebrachte bruto-ontvangst.
Heeft niet alleen het vervoer van personen, maar ook het vervoer van bagage of van andere goederen tegen vergoeding plaats, dan wordt het recht van 5 pct. geheven op de totale door dat vervoer opgebrachte bruto-ontvangst.
Gaat de reis slechts gedeeltelijk over waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, dan wordt het recht enkel geheven voor de over deze waterwegen afgelegde reisweg.
Het bedrag van het recht wordt berekend door de 5 pct. toe te passen op de uitkomst van de vermenigvuldiging van de bruto-ontvangst met het aantal kilometers van de reisweg over de waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, gedeeld door het totale aantal afgelegde kilometers.
De afstanden worden berekend volgens de bij dit reglement behorende afstandstafels, waarbij onderdelen van een kilometer, wanneer zij meer dan 500 meter bedragen voor een kilometer genomen en anders verwaarloosd worden.
§2. Het recht van 5 pct. op de bruto-ontvangst wordt maandelijks betaald, uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de ontvangst.
De betaling geschiedt door storting of overschrijving op de postrekening van de rekenplichtige van Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen. Uiterlijk de dag van de betaling zendt de vervoerder aan genoemde dienst een gewaarmerkte aangifte met opgave van de reden der betaling, het bedrag van het recht, de verschillende reizen waarvoor dit recht wordt betaald alsmede de bruto-ontvangst per reis.
§3. Bij reizen met vertrekplaats in het buitenland worden de scheepvaartrechten, in afwijking van het bepaalde in de §§ 1 en 2, vastgesteld volgens het aantal vervoerde personen en de af te leggen afstand over de Belgische waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn.
Die rechten bedragen 1,5 F per persoon en per 10 km af te leggen weg zowel van de heen- als van de terugreis, waarvan elk begonnen traject van 10 km als volledig afgelegd wordt aangemerkt.
Het bedrag van de rechten mag per persoon echter nooit meer dan 15 frank per heen- en terugreis bedragen.
De rechten worden betaald op het eerste ontvangstkantoor dat tijdens de reis wordt ontmoet of genaderd. De betaling geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 voor zover ze op de in deze paragraaf bedoelde reizen toepasselijk zijn.

 

Article 84. Bateaux à passagers

§1er. Pour les bateaux effectuant un transport rémunéré de personnes sur les voies navigables soumises au régime des droits de navigation, les droits sont fixés à 5 p.c. de la recette brute produite par ce transport.
Si, outre le transport de personnes, le transport de bagages ou autres marchandises donne également lieu à rémunération, le droit de 5 p.c. est perçu sur le total de la recette brute produite par ce transport.
Lorsqu’un voyage ne s’effectue qu’en partie en empruntant des voies navigables soumises au régime des droits de navigation, le droit n’est dû que pour le trajet parcouru sur lesdites voies navigables.
Le montant du droit est établi en prélevant 5 p.c. sur le résultat obtenu par la multiplication de la recette brute par le nombre de kilomètres de la partie du voyage effectuée sur les voies soumises aux droits de navigation, divisé par le nombre de kilomètres parcourus.
Les distances sont calculées d’après les tableaux des distances annexés au présent règlement, les fractions de kilomètre supérieures à 500 mètres étant comptées pour un kilomètre, les fractions de 500 mètres ou moins étant négligées.
§2. Le droit de 5 p.c. sur la recette brute est payable par mois et au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la recette.
Le paiement se fait sous forme de versement ou de virement au compte de chèques postaux du comptable du Service d’Exploitation des Voies navigables. Le transporteur doit adresser au service, au plus tard le jour du paiement, une déclaration certifiée exacte et signée, indiquant le motif du paiement, le montant du droit, les différents voyages auxquels il est afférent, ainsi que la recette brute par voyage.
§3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’un voyage au départ de l’étranger, les droits de navigation sont fixés en fonction du nombre de personnes transportées et de la distance à parcourir sur les voies navigables belges soumises au régime des droits de navigation.
Le taux de ces droits est fixé à 1,5 franc par personne, par trajet de 10 km, tant pour l’aller que pour le retour, tout trajet de 10 km commencé étant réputé parcouru entièrement.
Le taux des droits ne peut cependant pas excéder, par personne, la somme de 15 francs par voyage aller et retour.
Le paiement se fait au premier bureau de perception rencontré en cours de route ou dont le bateau se rapproche. L’article 87 régit ces paiements dans la mesure où il est applicable aux voyages visés au présent paragraphe.

 
 

Artikel 84. Passagiersschepen – vorm geldig voor de Vlaamse Gemeenschap:[Besluit Vlaamse regering van 7 december 2001]

§1. Voor vaartuigen die personen tegen vergoeding vervoeren over waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, bedraagt het recht 5 pct. van de door het vervoer opgebrachte bruto-ontvangst.
Heeft niet alleen het vervoer van personen, maar ook het vervoer van bagage of van andere goederen tegen vergoeding plaats, dan wordt het recht van 5 pct. geheven op de totale door dat vervoer opgebrachte bruto-ontvangst.
Gaat de reis slechts gedeeltelijk over waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, dan wordt het recht enkel geheven voor de over deze waterwegen afgelegde reisweg.
Het bedrag van het recht wordt berekend door de 5 pct. toe te passen op de uitkomst van de vermenigvuldiging van de bruto-ontvangst met het aantal kilometers van de reisweg over de waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn, gedeeld door het totale aantal afgelegde kilometers.
De afstanden worden berekend volgens de bij dit reglement behorende afstandstafels, waarbij onderdelen van een kilometer, wanneer zij meer dan 500 meter bedragen voor een kilometer genomen en anders verwaarloosd worden.
§2. Het recht van 5 pct. op de bruto-ontvangst wordt maandelijks betaald, uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de ontvangst.
De betaling geschiedt door storting of overschrijving op de postrekening van de rekenplichtige van Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen. Uiterlijk de dag van de betaling zendt de vervoerder aan genoemde dienst een gewaarmerkte aangifte met opgave van de reden der betaling, het bedrag van het recht, de verschillende reizen waarvoor dit recht wordt betaald alsmede de bruto-ontvangst per reis.
§3. Bij reizen met vertrekplaats in het buitenland worden de scheepvaartrechten, in afwijking van het bepaalde in de §§ 1 en 2, vastgesteld volgens het aantal vervoerde personen en de af te leggen afstand over de Belgische waterwegen waarop scheepvaartrechten verschuldigd zijn.
Die rechten bedragen 0,04 EUR per persoon en per 10 km af te leggen weg zowel van de heen- als van de terugreis, waarvan elk begonnen traject van 10 km als volledig afgelegd wordt aangemerkt.
Het bedrag van de rechten mag per persoon echter nooit meer dan 0,40 EUR per heen- en terugreis bedragen.
De rechten worden betaald op het eerste ontvangstkantoor dat tijdens de reis wordt ontmoet of genaderd. De betaling geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 voor zover ze op de in deze paragraaf bedoelde reizen toepasselijk zijn.

 

Article 84. Bateaux à passagers– forme valable pour la Communauté flamande[Arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2001]

§1er. Pour les bateaux effectuant un transport rémunéré de personnes sur les voies navigables soumises au régime des droits de navigation, les droits sont fixés à 5 p.c. de la recette brute produite par ce transport.
Si, outre le transport de personnes, le transport de bagages ou autres marchandises donne également lieu à rémunération, le droit de 5 p.c. est perçu sur le total de la recette brute produite par ce transport.
Lorsqu’un voyage ne s’effectue qu’en partie en empruntant des voies navigables soumises au régime des droits de navigation, le droit n’est dû que pour le trajet parcouru sur lesdites voies navigables.
Le montant du droit est établi en prélevant 5 p.c. sur le résultat obtenu par la multiplication de la recette brute par le nombre de kilomètres de la partie du voyage effectuée sur les voies soumises aux droits de navigation, divisé par le nombre de kilomètres parcourus.
Les distances sont calculées d’après les tableaux des distances annexés au présent règlement, les fractions de kilomètre supérieures à 500 mètres étant comptées pour un kilomètre, les fractions de 500 mètres ou moins étant négligées.
§2. Le droit de 5 p.c. sur la recette brute est payable par mois et au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la recette.
Le paiement se fait sous forme de versement ou de virement au compte de chèques postaux du comptable du Service d’Exploitation des Voies navigables. Le transporteur doit adresser au service, au plus tard le jour du paiement, une déclaration certifiée exacte et signée, indiquant le motif du paiement, le montant du droit, les différents voyages auxquels il est afférent, ainsi que la recette brute par voyage.
§3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’un voyage au départ de l’étranger, les droits de navigation sont fixés en fonction du nombre de personnes transportées et de la distance à parcourir sur les voies navigables belges soumises au régime des droits de navigation.
Le taux de ces droits est fixé à 0,04 EUR par personne, par trajet de 10 km, tant pour l’aller que pour le retour, tout trajet de 10 km commencé étant réputé parcouru entièrement.
Le taux des droits ne peut cependant pas excéder, par personne, la somme de 0,40 EUR par voyage aller et retour.
Le paiement se fait au premier bureau de perception rencontré en cours de route ou dont le bateau se rapproche. L’article 87 régit ces paiements dans la mesure où il est applicable aux voyages visés au présent paragraphe.

 
  Artikel 85. Geregelde diensten
Voor de geregelde goederenvervoerdienst (de zogenaamde beurtdiensten) worden de scheepvaartrechten berekend op de vaste grondslag van 3/4 van het totale laadvermogen van het vaartuig, vermenigvuldigd met de af te leggen afstand, bepaald overeenkomstig artikel 79, §3, tweede en derde lid.
De aldus berekende rechten worden geheven bij het begin van iedere reis, heen- en terugreis afzonderlijk beschouwd, tegen overlegging van het erkenningbewijs van de beurtdienst.
  Article 85. Services réguliers
Pour les services réguliers de transport de marchandises (dites services de beurt), les droits de navigation sont calculés sur la base forfaitaire de 3/4 de la capacité totale du bateau, multipliée par la distance à parcourir, déterminée conformément aux dispositions de l’article 79, §3, alinéas 2 et 3.
Les droits ainsi calculés sont perçus au départ de chaque voyage, qu’il s’agisse de l’aller et du retour, sur présentation du certificat d’agréation du service du beurt.
 
  Artikel 86. Uitsluitend vervoer tussen dezelfde havens
Voor vaartuigen die uitsluitend en geregeld goederen vervoeren tussen dezelfde aanleghavens kunnen dezelfde voordelen worden toegestaan als voor de in artikel 85 bedoelde beurtschepen.
De eigenaars van die vaartuigen moeten daartoe een aanvraag richten aan de Minister van Openbare Werken (Bestuur der Waterwegen - Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen), die een onderzoek gelast. Is de beslissing van de Minister gunstig, dan wordt aan de belanghebbende een erkenningbewijs afgegeven.
  Article 86. Transport exclusivement entre les mêmes ports
Les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les bateaux affectés aux services visés à l’article 85, peuvent être accordés aux bateaux effectuant exclusivement et régulièrement le transport de marchandises entre les mêmes ports d’embarquement.
A cet effet, les propriétaires de bateaux doivent adresser une requête au Ministre des Travaux publics (Administration des Voies hydrauliques – Service d’Exploitation des Voies navigables), qui fait procéder à une enquête. Si la décision du Ministre est favorable, un certificat est délivré à l’intéressé.
 
 

Artikel 87. Betaling van de scheepvaartrechten

§l. Op de waterwegen onder beheer van de Staat worden de scheepvaartrechten ineens voor het geheel van elke reis betaald, onverminderd de bijkomende rechten die eventueel worden geheven wanneer daarbij gevaren wordt over waterwegen onder beheer van particuliere instellingen. De rechten worden betaald op het dichtst bijgelegen ontvangstkantoor vóór de afvaart, dan wel op het eerste ontvangstkantoor dat tijdens de reis wordt ontmoet. Geschiedt de gehele reis tussen twee ontvangstkantoren, dan moeten de rechten op het ene of op het andere kantoor worden betaald vóór de afvaart. Om de betaling op het ontvangstkantoor te verrichten, is de schipper gehouden zich daar aan te melden, voorzien van de meetbrief van zijn vaartuig en van het connossement betreffende de lading. Vervoert hij verscheidene partijen goederen van verschillende aard, of voorziet hij gedeeltelijke lossingen in de loop van de reis, dan moet de schipper een connossement voor elke partij voorleggen.
§2. Het kantoor waar de schipper de rechten betaalt, geeft hem daarvan kwitantie en reikt hem tevens een vaarvergunning uit. Deze stukken moeten, samen met het connossement en de meetbrief van het vaartuig, vertoond worden op de eerste aanzegging van het toezichtpersoneel der scheepvaartwegen, alsmede op de ontvang- of controlekantoren waar het vaartuig voorbij vaart. De vaarvergunning en de kwitantie moeten op het laatste ontvangstkantoor van de Staat, dat op de reis wordt ontmoet, overhandigd worden om daar te worden gecontroleerd. De ontvanger houdt de vergunning; hij ondertekent de kwitantie en geeft ze aan de schipper terug, die ze bewaart om zich in geval van betwisting te verantwoorden.
§3. De controle bij de aankomst moet het mogelijk maken de betaalde scheepvaartrechten eventueel aan te passen.
Wijst de controle uit dat er te weinig is betaald, dan wordt het alsnog verschuldigde recht geïnd door de ontvanger, die een aanvullende kwitantie afgeeft.
Wijst de controle uit dat er te veel is betaald en bedraagt het verschil meer dan tien frank, dan kan de rechthebbende, eigenaar of schipper, de terugbetaling ervan eisen, mits hij op het ontvangstkantoor een terugbetalingaanvraag indient, eventueel samen met de bewijsstukken.
Steunt de aanvraag op een verandering van de bestemming van het vaartuig in de loop van de reis, dan moeten de bewijsstukken noodzakelijk omvatten:
de kwitantie van de op het vertrekkantoor betaalde scheepvaartrechten;
de verklaring van een beambte van de waterweg, dat het vaartuig zijn reis heeft beëindigd op de als nieuwe bestemming aangegeven plaats;
voor een geladen vaartuig, de schriftelijke order van de eigenaar van de lading, waarin de nieuwe bestemming wordt aangegeven.
De beslissing tot terugbetaling kan alleen door het hoofd van de Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen worden genomen. Ze wordt schriftelijk aan de belanghebbende medegedeeld en tegelijkertijd wordt hem zijn kwitantie teruggestuurd.

 

Article 87. Paiement des droits de navigation

§1. Sur les voies navigables gérées par l’Etat, les droits de navigation sont payés en une fois pour l’entièreté de chaque voyage, sans préjudice des droits supplémentaires qui sont éventuellement perçus au passage sur les voies navigables gérées par des organismes particuliers.
Le paiement des droits se fait soit au bureau de perception le plus proche avant la mise en marche du bateau, soit au premier bureau de perception rencontré en cours de route. Si le voyage doit s’effectuer entièrement entre deux bureaux de perception, le paiement doit se faire à l’un ou l’autre, avant le départ du bateau.
Pour effectuer le paiement au bureau de perception, le patron est tenu de s’y présenter muni du carnet de jaugeage de son bateau et du connaissement relatif à la cargaison. S’il transporte plusieurs lots de marchandises de nature différente ou s’il prévoit des déchargements partiels en cours de voyage, le patron doit présenter un connaissement pour chaque lot.
§2. Le bureau auquel le patron paie les droits lui en donne quittance et lui délivre en même temps un permis de circulation.
Ces documents doivent être présentés, avec le connaissement et le certificat de jaugeage du bateau, à toute réquisition du personnel de surveillance des voies navigables et aux bureaux de perception ou de contrôle devant lesquels passe le bateau.
Le permis de circulation et la quittance doivent être remis au dernier bureau de perception de l’Etat rencontré au cours du voyage pour y être contrôlés. Le receveur retient le permis, il signe la quittance et la rend au patron qui la garde pour se justifier en cas de contestation.
§3. Le contrôle à l’arrivée doit permettre un ajustement éventuel des droits de navigation.
Si le contrôle révèle qu’il a été trop peu perçu, le droit restant dû est perçu par le receveur qui délivre une quittance complémentaire.
Si le contrôle révèle qu’il a été trop perçu et que la différence s’élève à plus de dix francs, l’ayant droit, propriétaire ou patron, peut en réclamer la restitution en introduisant au bureau de perception une demande de remboursement, éventuellement accompagnée des pièces justificatives.
Lorsque la demande est fondée un changement de destination du bateau en cours de voyage, les pièces justificatives comprennent nécessairement:
la quittance des droits de navigation perçus au bureau de départ;
l’attestation d’un préposé de la voie navigable certifiant que le bateau a terminé son voyage à l’endroit indiqué comme nouvelle destination;
s’il s’agit d’un bateau chargé, l’ordre écrit du maître de la cargaison, indiquant la nouvelle destination.
La décision de remboursement ne peut être prise que par le chef du Service d’Exploitation des Voies navigables. Elle est notifiée à l’intéressé et sa quittance lui est renvoyée en même temps.

 
 

Artikel 88. Uitzonderingen

1. Geen scheepvaartrechten zijn verschuldigd voor:
a) legervaartuigen of door het leger voor zijn operaties en vervoer gebruikte vaartuigen, alsmede alle andere vaartuigen van de Staat die onder nationale vlag varen;
b) ledige en geladen lichters van vaartuigen die een deel van hun lading hebben moeten lossen, hetzij wegens een vermindering van de vastgestelde diepgang, hetzij uit enige andere toevallige oorzaak, als averij, enz. De rechten zijn verschuldigd voor de totale lading van het vaartuig, het geloste deel inbegrepen;
c) vaartuigen bestemd voor de dienst der waterwegen, die op schriftelijk bevel van een beambte van het bestuur in de vaart gebracht worden;
d) voor zover dé tonnenmaat minder dan drie ton bedraagt, de plezierboten met of zonder motor, en de bootjes zonder motor;
e) ijsbrekers;
f) vaartuigen die ingevolge artikel 47 van dit reglement verhaald worden en die later, wanneer de oorzaak van de verplaatsing opgehouden heeft, naar hun eerste ligplaats terugkeren. Om deze vrijstelling te genieten, moeten de schippers voorzien zijn van een verklaring, opgesteld naar het bij dit reglement behorende model en ondertekend door de conducteur van Bruggen en Wegen van het gebied of door een met het toezicht op de waterwegen belaste beambte;
g) vaartuigen die door de aannemers worden gebruikt, hetzij voor de uitvoering van werkzaamheden tot onderhoud of verbetering van de waterwegen, hetzij voor vervoer in verband met deze werkzaamheden, voor zover die vaartuigen zich binnen de grenzen van de aanneming verplaatsen;
h) opduwers met een vermogen beneden 10 paardenkracht, op voorwaarde dat ze de schipper of de redereigenaar van het geduwde vaartuig toebehoren en geen vaste bemanning hebben.
2. De schipper van een vaartuig dat in een van de hierboven vermelde uitzonderingsgevallen verkeert, moet zich bij het vertrek voorzien van een vaarvergunning, die hem kosteloos wordt uitgereikt.

  Article 88. Exceptions
1. Sont exempts des droits de navigation:
a) les embarcations appartenant à l’armée ou servant à ses opérations et transports, ainsi que toutes autres embarcations de l’Etat naviguant sous le pavillon national;
b) les allèges à vide et à charge, des bateaux ayant dû décharger une partie de leur cargaison par suite d’une réduction du tirant d’eau réglementaire, ou pour toute autre cause accidentelle telles qu’avaries, etc.; le droit est dû pour le total du chargement du bateau avec son allégement;
c) les embarcations destinées au service des voies navigables et mises en circulation sur l’ordre écrit d’un agent de l’administration;
d) pour autant que le tonnage soit inférieur à trois tonnes, les embarcations de plaisance avec ou sans moteur et les barquettes sans moteur;
e) les brises-glaces;
f) les bateaux qui, en vertu de l’article 47 du présent règlement, se déplacent et reviennent ensuite à leur point de départ lorsque la cause qui a nécessité leur déplacement a cessé d’exister. Pour jouir de cette exemption, les patron doivent être munis d’une déclaration rédigée conformément au modèle annexé au présent règlement et signée par le conducteur des ponts et chaussées du ressort ou par un agent préposé à la police de la voie navigable;
g) les bateaux employés par les entrepreneurs, soit à l’exécution de travaux d’entretien ou d’amélioration des voies navigables, soit aux transports relatifs à ces travaux, pour tout déplacement s’opérant dans les limites de l’entreprise;
h) les chaloupes de propulsion d’une puissance inférieure à 10 chevaux-vapeur, à condition qu’elles appartiennent au batelier ou armateur propriétaire du bâtiment propulsé et qu’elles ne soient pas munies d’un équipage permanent.
2. Le patron d’un bateau qui se trouve dans un de ces cas d’exception mentionnés ci-dessus, se munit au départ d’un permis de circulation qui lui est remis gratuitement.
 
 
 
 
   
 
 
> Titel III
 
> Titre III