nl
  fr
 

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden

 

Règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, ports et plages du littoral belge

 
  Bijlage 1 (art. 15, § 1)   Annexe 1 (art. 15, § 1)  
 

1. Zeeschepen welke de volgende gevaarlijke goederen vervoeren:
a) meer dan 100 kg (bruto-gezamenlijk) stoffen van de IMCO-klasse 1, gevarengroep 1.1. en 1.5.;
b) meer dan 1.000 kg (bruto-gezamenlijk) stoffen van de IMCO-klasse 1, gevarengroep 1, 1.3. en 1.4. van stoffen van klasse 5.2.;
c) meer dan 1.000 kg (bruto-gezamenlijk) blauwzuur, boortrichloride, boortrifluoride, broomwaterstof, chloor, chloorcyamide, chloortrifluoride, diboraan, dicyaan,
dimethylamine, ethylamine, ethyleenoxyde, fosgeen, fluor, fluorwaterstof, methylacetyleen/propadieen mengsels, monomethylamine, nitrosylchloryde, oliegas, silicium titrafluoride, stikstofmonoxyde, stikstofmonoxyde-stikstoftrioxyde mengsels,
stikstoftrioxyde, trimethylamine, watergas, zoutzuurgas, zwaveldioxyde, zwavelwaterstof, moeten zowel tijdens de vaart als bij stilliggen de navolgende dagtekens en lichten voeren:
(i) des daags: de seinvlag B van het Internationale Seinboek met afmetingen van ten minste 130 x 170 cm;
(ii) des nachts: twee rondschijnende helder rode lichten op gelijke hoogte, op een onderlinge afstand van 1 m;
de lichten moeten ononderbroken licht van gelijke sterkte geven.
2. De dagtekens en lichten moeten worden gevoerd op een plaats waar zij het beste gezien kunnen worden en op een hoogte van ten minste 6 m boven het dek.
3. Indien het zicht minder dan 2.000 m bedraagt moeten de voor des nachts voorgeschreven
lichten ook des daags worden gevoerd.
4. Het bepaalde is eveneens van toepassing op zeeschepen die in deze bijlage begrepen stoffen in bulk hebben vervoerd, zolang zij niet ontdaan zijn van resten, daaronder begrepen gassen en dampen, die gevaar kunnen opleveren.

 

1. Les navires de mer qui transportent les matières dangereuses suivantes:
a) plus de 100 kg (total brut) de matières de la classe 1 de l’OMCI, matières dangereuses 1.1. et 1.5.;
b) plus de 1 000 kg (total brut) de matières de la classe 1 de l’OMCI, matières dangereuses 1., 1.3. et 1.4. de matières de la classe 5.2.;
c) plus de 1 000 kg (total brut) acide cyanhydrique, trichlorure de bore, trifluorure de
bore, acide bromhydrique, chlore, chlorure de cyanogène, trifluorure de chlore, diborane, dicyanogène, diméthylamine, éthylamine, oxyde d’éthylène, phosgène, fluor, acide fluorhydrique, méthylacétylène/propadiene (mélanges de), monométhylamine, chlorure de nitrosyle, gaz d’huile, tetrafluorure de silicium, monoxyde d’azote, monoxyde d’azote/trioxyde d’azote (mélanges de), triméthylamine, tryoxide d’azote,
gaz à l’eau, gaz d’acyde chlorhydrique, bioxyde de soufre, acide sulfhydrique,
doivent, aussi bien pendant la navigation qu’à l’arrêt, porter les feux et marques de jour
suivants:
(i) de jour: le pavillon B du Code international des Signaux mesurant au moins 130 x
170 cm;
(ii) de nuit: deux feux rouges visibles sur tout l’horizon, à hauteur égale et espacés de 1 m; les feux doivent projeter une lumière ininterrompue d’une intensité égale.
2. Les feux et marques doivent être placés à l’endroit le plus apparent et à une hauteur d’au moins 6 m au-dessus du pont.
3. Lorsque la visibilité est de moins de 2 000 m, les feux prévus pour la nuit doivent également être portés de jour.
4. Les dispositions sont également d’application aux navires de mer qui ont transporté en vrac des matières reprises dans la présente annexe, aussi longtemps qu’ils ne sont pas débarrassés de restes, c’est-à-dire les gaz et les vapeurs, qui peuvent provoquer un danger.

 
  Bijlage 2 (art. 15, § 2)
 
Annexe 2 (art. 15, § 2)
 
  Binnenschepen welke de volgende gevaarlijke goederen vervoeren:
1. 1.000 kg bruto-gewicht, per stof van de navolgende gassen van klasse I d van bijlage A van het A D N R:
i) boriumfluoride en fluor van cijfer 3;
ii) stoffen van de cijfers 5 en 8 a);
iii) chloorwaterstof van cijfer 10;
iv) ammoniak van cijfer 14.
2. 5.000 kg bruto-gewicht, gezamenlijk, van brandbare vloeistoffen van categorie Kx van klasse IIIa van bijlage A van het A D N R;
3. 1.000 kg bruto-gewicht, per stof van giftige stoffen vallende onder 1, 2 a), 2 b), 3, 4 a), 12 a), 12 b), 12 d), 13, 14, 31 en 81 van klasse IV a van de bijlage A van het A D N R;
4. 1.000 kg bruto-gewicht, per stof van bijtende stoffen vallende onder 6 a), 7, 9 en 14 van klasse V van de bijlage A van het A D N R, moeten volgende lichten of het volgend dagmerk voeren: een tussen twee ongeveer 1 m boven elkaar aangebrachte lantaarns verspringend helder rood licht dat in elke lantaarn 20 tot 25 keer per minuut wordt ontstoken en een dagmerk bestaande uit twee boven elkaar
aangebrachte rode kegels met de punt naar beneden.
Het bepaalde is eveneens van toepassing op binnenschepen die in deze bijlage begrepen stoffen in tanks hebben vervoerd, zolang zij niet ontdaan zijn van resten, daaronder begrepen gassen en dampen, die gevaar kunnen opleveren.
 
Les bâtiments de navigation intérieure qui transportent les matières dangereuses suivantes:
1. 1 000 kg poids brut par matière des gaz suivants de la classe I d de l’annexe A de l’ADNR:
i) fluorure de bore et fluor du chiffre 3;
ii) matières des chiffres 5 et 8 a);
iii) acide chlorhydrique anhydre du chiffre 10;
iv) ammoniac du chiffre 14.
2. 5 000 kg poids brut, au total, de matières liquides inflammables de la catégorie Kx de la classe IIIa de l’annexe A de l’A D N R;
3. 1 000 kg poids brut, par matière de matières toxiques tombant sous 1, 2 a), 2 b), 3, 4 a), 12 a), 12 b), 12 d), 13, 14, 31 et 81 de la classe IV a de l’annexe A de l’A D N R;
4. 1 000 kg poids brut, par matière de matières corrosives tombant sous 6 a), 7, 9 et 14 de la classe V de l’annexe A de l’A D N R, doivent porter les feux ou la marque suivante: un feu rouge brillant allumé alternativement dans deux fanaux placés à 1 m environ l’un au-dessus de l’autre, avec une fréquence de 20 à 25 coups par minute dans chaque fanal et une marque formée par deux cônes rouges placés l’un au-dessus de l’autre, les pointes dirigées vers le bas.
Les dispositions sont également d’application à des bâtiments de navigation intérieure qui ont transporté en citernes des matières reprises dans cette annexe, aussi longtemps qu’ils ne se sont pas débarrassés de restes, y compris les gaz et les vapeurs, qui peuvent causer un danger.
 
  Bijlage 3 (art. 15, § 2)  
Annexe 3 (art. 15, § 2)
 
  Binnenschepen welke de volgende gevaarlijke goederen vervoeren:
Meer dan 50 kg bruto-gewicht, per klasse, van stoffen van klasse Ia, Ib, Ic of VII (met uitzondering van stoffen vallende onder Ia, 15°, Ic, 1° a) en VII, 50°) van bijlage A van het A D N R;
moeten het volgend licht of dagmerk voeren:
één helder rood licht en een dagmerk bestaande uit een rode kegel met de punt naar beneden.
Het bepaalde is eveneens van toepassing op binnenschepen die in deze bijlage begrepen stoffen in tanks hebben vervoerd, zolang zij niet ontdaan zijn van resten, daaronder begrepen
gassen en dampen, die gevaar kunnen opleveren.
 
Les bâtiments de navigation intérieure qui transportent les matières dangereuses suivantes:
plus de 50 kg de poids brut, par classe, de matières de la classe Ia, Ib, Ic ou VII (excepté les matières tombant sous Ia, 15°, Ic, 1°a et VII, 50°) de l’annexe A de l’A D N R., doivent porter le feu ou la marque suivante:
un feu rouge brillant et une marque formée par un cône rouge, la pointe dirigée vers le bas.
Les dispositions sont également d’application aux bâtiments de navigation intérieure qui ont transporté en citernes des matières reprises dans cette annexe, aussi longtemps qu’ils ne se sont pas débarrassés de restes, y compris les gaz et les vapeurs, qui peuvent causer un danger.
 
  Bijlage 4 (art. 15, § 2)   Annexe 4 (art. 15, § 2)  
  Binnenschepen welke de volgende gevaarlijke goederen vervoeren:
1. Meer dan 5.000 kg bruto-gewicht, per klasse van niet in bijlage 2 begrepen brandbare gassen (F) van klasse Id en van stoffen van kategorie K0 en K1 van klasse IIIa;
2. Meer dan 25.000 kg bruto-gewicht, per klasse van stoffen van klasse Ie, II, IIIb, IIIc (met uitzondering van stoffen vallende onder Ie 5), II 12) en 15), IIIb, 1) en 9) tot 11), IIIc, 11), en van stoffen van kategorie K2 van klasse IIIa,
moeten het volgend licht of dagmerk voeren: één helder blauw licht en een dagmerk bestaande uit een blauwe kegel met de punt naar beneden.
Het bepaalde is eveneens van toepassing op binnenschepen die in deze bijlage begrepen stoffen in tanks hebben vervoerd, zolang zij niet ontdaan zijn van resten, daaronder begrepen gassen en dampen, die gevaar kunnen opleveren.
 

Les bâtiments de navigation intérieure qui transportent les matières dangereuses suivantes:
1. Plus de 5 000 kg poids brut, par classe de gaz inflammables (F) de la classe Id non repris à l’annexe 2 et de matières de la catégorie Ko et K1 de la classe IIIa;
2. Plus de 25 000 kg poids brut, par classe de matières des classes Ie, II, IIIb, IIIc (excepté les matières tombant sous Ie 5), II 12) à 15), III b 1) et 9) à 11), IIIc, 11), et de matières de la catégorie K2 de la classe IIIa, doivent porter le feu ou la marque suivante: un feu bleu brillant et une marque formée par un cône bleu la pointe dirigée vers le bas.
Les dispositions sont également d’application aux bâtiments de navigation intérieure qui ont transporté en citernes des matières reprises dans cette annexe, aussi longtemps qu’il ne se sont pas débarrassés de restes, y compris les gaz et les vapeurs, qui peuvent causer un danger.

 
  Bijlage 5 [Koninklijk besluit d.d. 9 december 1998.]   Annexe 5 [Arrêté royal du 9 décembre 1998.]  
 
Gegevens betreffende de schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren.
1. Naam en roepnaam van het schip, en eventueel, IMO identificatienummer
2. Nationaliteit van het schip.
3. Lengte en diepgang van het schip.
4. Haven van bestemming.
5. Vermoedelijke tijd van aankomst in de haven van bestemming of het loodsstation, zoals vereist door de bevoegde instantie.
6. Vermoedelijke afvaarttijd.
7. Geplande vaarroute.
8. De correcte technische benamingen van de gevaarlijke of verontreinigende goederen, de identificatienummers van de Verenigde Naties (UN), indien van toepassing, de IMO-gevarenklasse overeenkomstig de IMDG-, IBC- en IGC-codes, in voorkomend geval, de klasse van het schip als omschreven in de INF-Code, de hoeveelheden van die goederen en hun plaats aan boord, en wanneer zij zich in transporttanks of vrachtcontainers bevinden, de identificatiemerktekens daarvan.
9. Bevestiging dat zich aan boord een lijst of een manifest of een passend ladingsplan bevindt met een precieze opgave van de vervoerde gevaarlijke en verontreinigende goederen en hun plaats in het schip.
10. Aantal bemanningsleden aan boord.
  Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes
1. Nom et code d’appel du navire, et, le cas échéant, numéro OMI d’identification.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant d’eau du navire.
4. Port de destination.
5. Heure probable d’arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l’autorité compétente.
6. Heure probable d’appareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8. Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classe de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d’identification de ce celles-ci/de ceux-ci.
9. Confirmation de la présence à bord d’une liste, d’un manifeste ou d’un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.