nl
  fr
 

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden

 

Règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, ports et plages du littoral belge

 
  Hoofdstuk I. Algemene bepalingen   Chapitre I. Dispositions générales  
  Sectie 1. Toepassingsgebied   Section 1. Champ d’application  
 

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing in de Belgische territoriale zee, in de havens en op de stranden van de Belgische kust.

  Article 1er.
Le présent règlement est applicable dans la mer territoriale belge, dans les ports et sur les plages du littoral belge.
 
 

Artikel 2.

§ 1. In dit reglement wordt onder “Belgische territoriale zee” verstaan de wateren gelegen binnen een ingebeelde lijn welke parallel loopt met de Belgische kust op een afstand van 12 zeemijlen (22.224 m) te rekenen hetzij vanaf de laagwaterlijn van deze kust of van bij eb droogvallende bodemverheffingen indien deze zich binnen 12 zeemijlen vanaf die laagwaterlijn bevinden, hetzij vanaf de uiteinden der permanente havenwerken welke buiten voornoemde laagwaterlijn uitsteken, zoals een en ander op de officiële Belgische op grote schaal uitgevoerde zeekaarten is aangeduid.
§ 2. In dit reglement wordt onder “havens van de Belgische kust” verstaan:
Wat de haven van Oostende betreft: de wateren van de haven van Oostende welke zich uitstrekken van het uiteinde, in zee, van de hoofden der staketsels van de vaargeul tot het benedenhoofd van de sluis van de Handelsdokken, enerzijds, en tot de benedenhoofden van de sluizen van Slijkens, de afsluitdam van de gewezen spuikom en het benedenhoofd van de sluis van het vlotdok van de vissershaven en van het Zeewezendok anderzijds, met inbegrip van de wateren van het Montgomery dok tot aan de Mercatorsluis en van het tijdok van de vissershaven;
Wat de haven van Zeebrugge betreft: de wateren van de haven van Zeebrugge welke zich uitstrekken vanaf de ingebeelde rechte lijn getrokken door de uiterste zeewaartse punten van de havendammen tot de benedenhoofden van de sluizen, met inbegrip van de vissershaven, de jachthaven en het dok van de Belgische Zeemacht alsook de werf- en kielbanken van de vissershaven;
Wat de haven van Nieuwpoort betreft: de wateren van de haven van Nieuwpoort welke zich uitstrekken van het uiteinde, in zee, van de hoofden der staketsels van de vaargeul tot de benedenhoofden van de sluizen der achterhaven, met inbegrip van alle ermede in verbinding staande dokken;
Wat de haven van Blankenberge betreft: de wateren van de haven van Blankenberge welke zich uitstrekken van het uiteinde, in zee, van de hoofden der staketsels van de vaargeul tot aan de oosterkaaimuur van het bankdok, met inbegrip van de nieuwe jachthaven.
§ 3. In dit reglement wordt onder “de stranden van de Belgische kust” verstaan de strook van de Belgische kust begrepen tussen de in § 1 bedoelde laagwaterlijn en de hoogwaterlijn.

 

Article 2.

§ 1er. On entend dans le présent règlement par “mer territoriale belge” les eaux situées en deçà de la ligne fictive qui s’étend parallèlement le long de la côte belge à 12 milles marins (22.224 m) de la laisse de basse mer de cette côte ou des hauts fonds découvrants à marée basse pour autant qu’ils se trouvent à moins de 12 milles marins de cette laisse de basse mer, ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant ladite laisse de basse mer, comme il est indiqué sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.
§ 2. On entend dans le présent règlement par “ports du littoral belge”:
En ce qui concerne le port d’Ostende: les eaux du port d’Ostende qui s’étendent de l’extrémité, en mer, des musoirs des estacades du chenal à la jetée d’aval de l’écluse des bassins de Commerce, d’une part, et aux jetées d’aval des écluses de Slijkens, à l’écluse de l’ancien bassin de chasse et à la jetée d’aval de l’écluse du bassin à flot du port de pêche et du bassin de la Marine, d’autre part, y compris les eaux du bassin Montgomery jusqu’à l’écluse Mercator et du bassin à marée du port de pêche;
En ce qui concerne le port de Zeebrugge: les eaux du port de Zeebrugge qui s’étendent de la ligne droite fictive reliant les points extrêmes, du côté de la mer, des môles aux jetées d’aval des écluses, y compris le port de pêche, le port de plaisance et le bassin de la Force Navale belge ainsi que les bancs de chantier et de carénage dudit port de pêche;
En ce qui concerne le port de Nieuport: les eaux du port de Nieuport qui s’étendent de l’extrémité, en mer, des musoirs des estacades du chenal aux jetées d’aval des écluses de l’arrière-port, y compris tous les bassins qui y sont reliés;
En ce qui concerne le port de Blankenberge: les eaux du port de Blankenberge qui s’étendent de l’extrémité, en mer, des musoirs des estacades du chenal au mur du quai Est du bassin d’échouage y compris le nouveau port de plaisance.
§ 3. On entend dans le présent règlement par “les plages du littoral belge”: la partie du littoral belge comprise entre la laisse de basse mer visée au § 1er et la laisse de haute mer.

 
  Sectie 2. Begripsomschrijvingen   Section 2. Définitions  
 

Artikel 3.

In dit reglement wordt verstaan onder:
Vaartuig: elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer of verplaatsing te water;
Zeeschip: elk vaartuig dat gewoonlijk de zee bevaart of hiertoe bestemd is;
Bovenmaats zeeschip: zeeschip dat wegens zijn lengte of zijn diepgang ten opzichte van de toestand van de vaargeul, door de Dienst van het Loodswezen als dusdanig wordt aangemerkt overeenkomstig de normen door die dienst bepaald en officieel meegedeeld aan zeevarenden (bericht aan zeevarenden nr. 1 – afgekort B.a.Z. nr. 1);
Binnenschip: elk vaartuig dat gewoonlijk de binnenwateren bevaart of hiertoe bestemd is;
Pleziervaartuig: het vaartuig dat al dan niet gebruikt voor winstgevende verrichtingen in welke vorm ook, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is;
Kapitein of schipper: elke persoon die belast is met de leiding van een vaartuig of deze in feite neemt, alsmede elke persoon die hem vervangt;
Ambtenaren of bedienden der overheid: de in artikel 38 bedoelde personen;
Verdrag: het verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, goedgekeurd bij de wet van 24 november 1975;
Voorschrift: één van de voorschriften van de internationale bepalingen gevoegd bij het in 8° bedoeld Verdrag;
10° Helder licht: licht dat onder normale weersomstandigheden op een afstand van ten minste 2 zeemijlen (3.704 m) zichtbaar is.
11° exploitanten: reders, charteraars, beheerders of agenten van een schip, daaronder mede begrepen de kapitein;
12° een schip dat bepaalde gevaarlijke of verontreinigende stoffen vervoert: ieder vrachtschip, ieder olie-, chemicaliën-, of gastanker, of passagiersschip dat de volgende goederen in bulk of in verpakte vorm vervoert:
– deze omschreven in de I.M.D.G.-Code en radioactieve stoffen als omschreven in de INFCode [Koninklijk besluit d.d. 9 december 1998], in hoofdstuk 17 van de IBC Code en in hoofdstuk 19 van de IGC Code;
– deze omschreven in de Bijlagen 1, 2 en 3 bij het Marpol Verdrag.
13° I.M.O.: Internationale Maritieme Organisatie;
14° I.M.D.G. Code: de meest recente versie van de Internationale maritieme Code voor gevaarlijke goederen opgemaakt door de I.M.O. en van artikel 108 van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 1985;
15° I.M.O. Gas Carrier Code: de meest recente versie van de voorschriften voor bouw en uitrusting van zeeschepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren, uitgegeven door de I.M.O., en deze van het ministerieel besluit van 17 juli 1981 betreffende aanvullende voorschriften voor de bouw en de uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren;
16° I.M.O. Bulk Chemical Code: de meest recente versie van de voorschriften voor bouw en uitrusting van zeeschepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren, uitgegeven door de I M.O. en deze van het ministerieel besluit van 24 juni 1975 betreffende aanvullende voorschriften voor schepen die gevaarlijke stoffen in bulk vervoeren, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 april 1983;
17° Marpol Verdrag: de meest recente versie van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen en Bijlagen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 en het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen en Bijlage, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978.
18° [Koninklijk besluit d.d. 9 december 1998] INF-Code: de meest recente versie van de IMO-Code van veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van bestraalde splijtstoffen plutonium en hoogradioactieve afvalstoffen in vaten aan boord van een schip.
19° [Koninklijk besluit d.d. 25 juni 2001]“IMO-resolutie A.851(20)”: resolutie 851(20) van de Internationale Maritieme Organisatie, aangenomen door de vergadering tijdens haar twintigste zitting op 27 november 1997 betreffende de algemene beginselen voor de positie-indicatie voor schepen en de meldingsvoorschriften, met daarin begrepen de richtlijnen betreffende de melding van incidenten waarbij gevaarlijke goederen, schadelijke substanties en/of zeeverontreinigende stoffen betrokken zijn.

 

Article 3.
On entend dans le présent règlement par:
Bâtiment: tout engin flottant ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l’eau;
Navire: tout bâtiment naviguant habituellement en mer ou y étant destiné;
Navire de grandes dimensions: navire qui, en raison de sa longueur ou de son tirant d’eau par rapport à l’état du chenal, est considéré comme tel par la Service du pilotage, conformément aux normes fixées par ce service et communiquées officiellement aux navigants (avis aux navigateurs n° 1 – en abrégé A.A.N. n° 1).
Bateau d’intérieur: tout bâtiment naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné;
Bâtiment de plaisance: le bâtiment qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance;
Capitaine ou patron: toute personne qui est chargée du commandement du bâtiment ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;
Fonctionnaires ou agents de l’autorité: les personnes indiquées à l’article 38;
Convention: la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, approuvée par la loi du 24 novembre 1975;
Règle: l’une des règles du règlement international annexé à la Convention visée au 8°;
10° Feu brillant: un feu qui est, dans les conditions atmosphériques normales, visible à une distance d’au moins 2 milles marins (3 704 m).
11° exploitants: les armateurs, affréteurs, gérants ou agents d’un navire, en ce compris le capitaine:
12° navire transportant certaines matières dangereuses ou polluantes: tout bateau transporteur de marchandises, navire-citerne transportant des hydrocarbures, des produits chimiques ou gazeux ou tout bateau de passagers qui transporte les marchandises suivantes en vrac ou en colis:
- celles mentionnées dans le Code I.M.D.G. y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF [Arrêté royal du 9 décembre 1998], au chapitre 17 du recueil IBC et au chapitre 19 du recueil IGC;
- celles définies dans les Annexes 1, 2 et 3 de la Convention Marpol.
13° O.M.I.: Organisation maritime internationale;
14° Code I.M.D.G.: la version la plus récente du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par l’O.M.I. et de l’article 108 de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 23 mai 1985;
15° I.M.O. Gaz Carrier Code: la version la plus récente des prescriptions régissant la construction et l’armement de navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publiées par l’O.M.I. et celles de l’arrêté ministériel du 17 juillet 1981 portant des règles complémentaires relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;
16° I.M.O. Bulk Chemical Code: la version la plus récente des prescriptions régissant la construction et l’armement de navires transportant des substances chimiques dangereuses en vrac, publiées par l’O.M.I. et celles de l’arrêté ministériel du 24 juin 1975 portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 12 avril 1983;
17° Convention Marpol: la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978.
18° [arrêté royal du 9 décembre 1998] Recueil INF : la version la plus récente du recueil de l’OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fût à bord de navires.
19° [arrêté royal du 25 juin 2001]« résolution A.851(20) de l’OMI » : la résolution 851(20) de l’Organisation maritime internationale adoptée par l’assemblée lors de sa vingtième session du 27 novembre 1997, relative aux principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins.

 
 

Artikel 4.
De in de Voorschriften 3, 21 en 32 gegeven begripsomschrijvingen gelden ook voor de toepassing van dit besluit, tenzij het er uitdrukkelijk van afwijkt.

  Article 4.
Les définitions données aux Règles 3, 21 et 32 valent également pour l’application du présent arrêté, à moins que ce dernier n’y déroge expressément.
 
  Hoofdstuk II. Scheepvaartregelen   Chapitre II. Règles de navigation  
  Sectie 1. Algemene bepalingen   Section 1. Dispositions générales  
 

Artikel 5.

§ 1. Geen vaartuig mag de havens van de Belgische kust binnenvaren indien het om reden van zijn afmetingen of zijn diepgang of om enige andere reden een gevaar vormt of dreigt te vormen voor de veiligheid van het vaartuig zelf of van de scheepvaart, of voor de haven- en kunstwerken of voor het milieu in ‘t algemeen. Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen kan de overheid echter in door haar te bepalen voorwaarden een vaartuig, dat om een der bovengenoemde redenen niet in de havens van de Belgische kust mag binnenvaren, toegang tot een der Belgische havens verlenen.
§ 2. De haven van Blankenberge is alleen toegankelijk voor pleziervaartuigen.

 

Article 5.

§ 1er. Aucun bâtiment n’est admis à pénétrer dans les ports du littoral belge si, à cause de ses dimensions, de son tirant d’eau ou pour toute autre raison, il constitue ou risque de constituer un danger pour la sécurité du bâtiment lui-même, pour la navigation, pour les installations portuaires et les ouvrages d’art ou pour l’environnement.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières l’exigent, l’autorité peut, dans des conditions qu’elle fixe, autoriser un navire, qui pour une des raisons précitées ne peut pénétrer dans les ports du littoral belge, à accéder à un des ports belges.
§ 2. Le port de Blankenberge est réservé aux bâtiments de plaisance.

 
 

Artikel 6.
In de havens van de Belgische kust gelden voor de binnenschepen artikel 1, achtste lid, artikel 2, eerste en tweede lid, en de artikelen 4, 5, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.

  Article 6.
Dans les ports du littoral belge, l’article 1er, alinéa 8, l’article 2, alinéas 1er et 2, et les articles 4, 5, 7 et 8 de l’arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du royaume sont applicables aux bateaux d’intérieur.
 
 

Artikel 7.

§ 1. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling moet ieder vaartuig op de romp of op de bovenbouw, op een goed zichtbare plaats, zijn naam en die van zijn thuishaven voeren. Die namen moeten in duidelijk met de achtergrond contrasterende letters aangebracht worden en bij helder weer op een afstand van ten minste 50 m leesbaar zijn. Zijn die namen op de zijkant van het schip aangebracht, dan moeten ze aan beide zijden voorkomen.
§ 2.[Koninklijk besluit d.d. 4 juni 1999] Opgeheven.
§ 3. Met uitzondering van de vissersvaartuigen die gewoonlijk een Belgische haven aandoen, moet elk vaartuig zijn nationale vlag hijsen wanneer het een haven in- of uitvaart en bovendien tekens als de ambtenaren of bedienden van de overheid erom verzoeken.

 

Article 7.

§ 1er. Sauf disposition particulière contraire, tout bâtiment doit porter sur sa coque ou sur sa superstructure, à un endroit visible, son nom et celui de son port d’attache. Ces noms doivent être indiqués en lettres contrastant avec le fond et lisibles par temps clair à une distance d’au moins 50 m. Au cas où ces inscriptions figurent sur le flanc du bâtiment, elles doivent figurer des deux côtés.
§ 2. [Arrêté royal du 4 juin 1999]
§ 3. A l’exception des bateaux de pêche fréquentant habituellement un port belge, tout bâtiment est tenu de hisser son pavillon national à l’entrée et à la sortie du port et, en dehors de ces cas, lorsque les fonctionnaires ou les agents de l’autorité l’y invitent.

 
 

Artikel 8.

§ 1. Geen enkele bepaling van dit reglement ontslaat de reder, de kapitein of de bemanning van het vaartuig ervan, alle voorzorgen te nemen die volgens het gewone zeemansgebruik of door de bijzondere omstandigheden waarin het vaartuig zich bevindt, geboden zijn.
§ 2. De reder, de kapitein of de bemanning van een vaartuig houden rekening met de gevaren van de scheepvaart en met het gevaar voor aanvaring, en met de bijzondere omstandigheden, inzonderheid met de beperkingen van het gebruik van het vaartuig, waardoor het geboden mocht zijn dit reglement niet na te komen om een onmiddellijk gevaar te keren.

 

Article 8.

§ 1er. Aucune disposition du présent règlement ne dispense l’armateur, le capitaine ou l’équipage du bâtiment de prendre toutes les précautions que commandent l’expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le bâtiment.
§ 2. L’armateur, le capitaine ou l’équipage d’un bâtiment tiennent compte des dangers de navigation et des risques d’abordage ainsi que des circonstances particulières, notamment des limites d’utilisation du bâtiment, qui obligeraient à ne pas observer le présent règlement en vue d’éviter un danger immédiat.

 
 

Artikel 9.
Niemand mag, hetzij vrijwillig hetzij onvrijwillig, de veiligheid van de scheepvaart in gevaar brengen of deze scheepvaart vertragen door nalatigheid of onbekwaamheid of door manoeuvres uitgevoerd in staat van dronkenschap of in soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen.

  Article 9.
Nul ne peut porter atteinte à la sécurité de la navigation ni retarder cette navigation soit volontairement, soit involontairement, par négligence ou incapacité ou par des manœuvres exécutées en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’emploi de drogues ou de produits hallucinogènes.
 
  Sectie 2. Scheepvaartbewegingen   Section 2. Mouvements de navigation  
 

Artikel 10.

§ 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de paragrafen 2 tot 11 worden de Voorschriften 4 tot 9 en 11 tot 19 aan boord van elk vaartuig nageleefd.
§ 2. Vaartuigen die de in artikel 13, § 2 voor bovenmaatse zeeschepen voorgeschreven lichten of het dagmerk niet voeren, moeten uitwijken voor vaartuigen die deze seinen wel voeren.
Bovenmaatse zeeschepen die de in artikel 13, § 2 voorgeschreven seinen voeren moeten zich onderling gedragen naar de Voorschriften en naar de bepalingen van dit reglement.
§ 3. Ieder vaartuig dat in de havens van de Belgische kust een andere vaartuig ontmoet, moet de rechterzijde van de vaargeul of de strook gelegen aan de rechterkant van het midden van de doorvaart houden, voor zover dit materieel mogelijk is zonder zijn veiligheid in gevaar te brengen.
§ 4. In afwijking van Voorschrift 3, g, moet een baggervaartuig dat bezig is met baggeren, zo uitwijken dat het de scheepvaart niet hindert, en zijn kabels en kettingen vieren.
§ 5. In de wateren van de havens van de Belgische kust moeten de vaartuigen tijdig hun vaart verminderen wanneer zij in de nabijheid van kunstwerken, in uitvoering zijnde werken of vaartuigen komen, zodat de door hun doorvaart veroorzaakte golfslag of zuiging geen schade kan berokkenen.
§ 6. Vaartuigen mogen niet op gelijke hoogte blijven varen, tenzij dit zonder hinder of gevaar voor de scheepvaart kan geschieden.
§ 7. Iedere kapitein of schipper moet de havenseinen welke door de overheden worden voorgeschreven en vertoond, in acht nemen.
§ 8. Vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 20 m moeten zo dicht als veilig en uitvoerbaar is de stuurboordwal of het stuurboordstaketsel aanhouden, en in ieder geval bijtijds en ruim uit de weg van andere vaartuigen blijven.
§ 9. Zeilvaartuigen mogen niet laveren in de toegangsgeulen tot de havens van de Belgische kust of in de wateren van die havens; indien zij uitgerust zijn met middelen tot werktuiglijke voortbeweging, moeten zij deze in die wateren gebruiken.
§ 10. Pleziervaartuigen nemen in de havens van de Belgische kust de kortste weg om hun bestemming te bereiken, zonder de veiligheid van de scheepvaart in gevaar te brengen.
§ 11. Het is verboden in de vaargeulen van de havens en op de reden van die havens op enigerlei wijze te vissen. Vanaf kunstwerken of aanhorigheden van de havens mag echter met kruisnetten of lijnen worden gevist in zover daardoor de scheepvaart niet wordt gehinderd.

 

Article 10.

§ 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 11, les Règles 4 à 9 et 11 à 19 sont observées à bord de tout bâtiment.
§ 2. Les bâtiments qui ne portent pas les feux ou la marque de jour prescrits pour les navires de grandes dimensions à l’article 13, § 2, doivent éviter la route des bâtiments qui portent ces signaux. Les navires de grandes dimensions qui portent les signaux prescrits à l’article 13, § 2, doivent se comporter entre eux d’après les règles de la Convention et celles du présent règlement.
§ 3. Chaque bâtiment qui en rencontre un autre dans les ports du littoral belge, doit tenir la droite du chenal ou la partie située à droite du milieu du passage, autant qu’il est matériellement possible sans compromettre sa sécurité.
§ 4. Par dérogation à la Règle 3, g, un dragueur en train d’effectuer des opérations de dragage doit se ranger de manière à ne pas gêner la navigation, et filer ses câbles et ses chaînes.
§ 5. Dans les eaux des ports du littoral belge, les bâtiments doivent diminuer leur vitesse à temps lorsqu’ils s’approchent d’ouvrages d’art, de travaux en cours d’exécution ou de navires, de telle manière que les lames ou la succion produites par leur passage ne puissent provoquer des dégâts.
§ 6. Les bâtiments ne peuvent maintenir par le travers l’un de l’autre des routes parallèles à vitesse égale, à moins que cela ne puisse pas gêner ni mettre en danger la navigation.
§ 7. Tout capitaine ou patron est tenu d’observer les signaux portuaires prescrits et exhibés par les autorités.
§ 8. Les bâtiments d’une longueur hors tout inférieure à 20 m doivent se tenir aussi près qu’il est matériellement possible, sans compromettre leur sécurité, de la rive ou de l’estacade à tribord, et, en tous cas, s’écarter à temps et à une distance suffisante d’autres bâtiments.
§ 9. Les bâtiments à voile ne peuvent pas louvoyer dans les chenaux d’accès aux ports du littoral belge ni dans les eaux de ces ports et, s’ils sont équipés de moyens de propulsion mécanique, ils doivent utiliser ces moyens dans ces eaux.
§ 10. Les bâtiments de plaisance suivent dans les ports du littoral belge le chemin le plus court pour atteindre leur destination, sans compromettre la sécurité de la navigation.
§ 11. Il est interdit de pêcher de quelque façon que ce soit dans les chenaux des ports et dans les rades de ces ports. Toutefois la pêche à l’échiquier ou à la ligne à partir d’ouvrages d’art ou de dépendances des ports est permise dans la mesure où elle ne gêne pas la navigation.

 
 

Artikel 11.

§ 1. De vaartuigen nemen de lig-, meer- en ankerplaats in die hun door de ambtenaren of bedienden van de overheid wordt toegewezen.
De kapiteins en schippers volgen de richtlijnen op die worden gegeven in verband met de wijze van aanleggen, meren of ankeren.
§ 2. Geen enkel vaartuig mag van lig-, meer- of ankerplaats veranderen zonder de toestemming van de ambtenaren of bedienden van de overheid.
§ 3. Behoudens het bepaalde in § 4 is het verboden te ankeren of gestopt te liggen in een vaargeul. In geen geval mag men het anker werpen of het over de bodem laten krabben op plaatsen waar zich kabels, leidingen, zinkers of sluisdrempels bevinden.
§ 4. Vaartuigen die verplicht zijn in de vaargeul te ankeren of te blijven liggen, hetzij om op het tij te wachten, hetzij omdat zij niet rechtstreeks naar de toegewezen lig-, meer- of ankerplaats kunnen doorvaren, mogen de scheepvaart niet hinderen. Zij moeten zodra mogelijk zee kiezen of zich naar de hun toegewezen plaats begeven.
§ 5. Onder voorbehoud van het bepaalde in paragraaf 1 mag geen vaartuig zich in de nabijheid van een sluis ophouden.

 

Article 11.

§ 1er. Les bâtiments occupent le lieu de stationnement, d’amarrage ou de mouillage qui leur est assigné par les fonctionnaires ou agents de l’autorité.
Les capitaines et patrons se conforment aux directives concernant le mode d’accostage, d’amarrage ou de mouillage.
§ 2. Aucun bâtiment ne peut changer de lieu de stationnement, d’amarrage ou de mouillage, sans l’autorisation des fonctionnaires ou agents de l’autorité.
§ 3. Sous réserve des dispositions prévues au § 4, il est interdit de mouiller l’ancre ou de s’arrêter dans un chenal. En aucun cas on ne peut mouiller l’ancre ou la laisser traîner sur le fond aux endroits où se trouvent des câbles, des conduites, des collecteurs ou des buses d’écluses.
§ 4. Les bâtiments qui se trouvent dans l’obligation de mouiller l’ancre ou de stationner dans le chenal, soit pour attendre la marée, soit parce qu’ils ne peuvent se rendre immédiatement à l’endroit de stationnement, d’amarrage ou de mouillage qui leur a été assigné, ne peuvent gêner la navigation. Aussitôt que possible, ils doivent prendre la mer ou se rendre à l’emplacement qui leur est assigné.
§ 5. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1er, aucun bâtiment ne peut stationner aux abords d’une écluse.

 
 

Artikel 12.

§ 1. Bij het in- en uitvaren van de sluizen, moeten de vaartuigen zich gedragen naar de bevelen van de ambtenaren of bedienden van de overheid.
§ 2. Worden niet door de sluizen toegelaten de vaartuigen die geen voldoende bemanning aan boord hebben om de bewegingen met de nodige spoed uit te voeren.
§ 3. Bestaat er gevaar voor het bedienen van de sluisdeuren, dan kan de doorvaart verboden worden.

 

Article 12.

§ 1er. Les manœuvres d’entrée et de sortie aux écluses se font conformément aux ordres des fonctionnaires ou des agents de l’autorité.
§ 2. Ne sont pas admis à passer les écluses, les bâtiments qui n’ont pas à bord un personnel suffisant pour exécuter les manœuvres avec la promptitude nécessaire.
§ 3. En cas de danger pour la manœuvre des portes d’écluses, le passage des bâtiments peut être interdit.

 
  Sectie 3. Lichten, dagmerken en seinen   Section 3. Feux, marques et signaux  
  A. Vaartuigen   A. Bâtiments  
 

Artikel 13.

§ 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de paragrafen 2 tot 6 en in de artikelen 14 tot 16, gedraagt ieder vaartuig zich naar de Voorschriften 20, 22 tot 31 en 33 tot 38 en naar de daarin vermelde Bijlagen.
§ 2. Wanneer de loods het heeft aangewezen, voert elk varend bovenmaats zeeschip in de havens van de Belgische kust, op de reden van en in de toegangsgeulen tot die havens behalve de lichten die voor varende werktuiglijk voortbewogen vaartuigen zijn voorgeschreven, drie rondom zichtbare rode lichten loodrecht ten opzichte van elkaar geplaatst en een dagmerk bestaande uit een cilinder, daar waar deze het best kunnen worden gezien.
§ 3. Elk werktuiglijk voortbewogen vaartuig dat in de havens van de Belgische kust op de reden van en in de toegangsgeulen tot die havens één of meer vaartuigen assisteert, voert, behalve de lichten voor varende werktuiglijk voortbewogen vaartuigen voorgeschreven, vooraan een tweede wit toplicht. Indien verscheidene werktuiglijk voortbewogen vaartuigen één of meer vaartuigen assisteren, voert elk assisterend vaartuig vooraan een derde wit toplicht. Deze toplichten staan loodrecht onder elkaar.
§ 4. Werktuiglijk voortbewogen vaartuigen die voorzien zijn van een stuurinrichting aan de voorsteven en daarvan gebruik maken bij het over de achtersteven in- of uitvaren van een haven van de Belgische kust, moeten zolang zij aldus varende zijn, een dagmerk voeren bestaande uit twee zwarte bollen van tenminste 0,60 m middellijn.
De bollen worden op gelijke hoogte en op een onderlinge afstand van ten minste 2 meter gevoerd. Het dagmerk wordt vertoond daar waar het het best kan worden gezien.
Ten opzichte van de Voorschriften en van dit reglement moeten de vaartuigen die dat dagmerk voeren, zich gedragen en door andere vaartuigen worden beschouwd als vooruitvarende schepen en wordt te dien einde hun stuurboord voor bakboord en omgekeerd hun bakboord voor stuurboord gehouden.
§ 5. Watervliegtuigen en andere luchtvaartuigen die gebouwd zijn om op het water te maneuvreren zijn aan de Voorschriften en aan dit reglement onderworpen.
§ 6. Onder voorbehoud van de andere bepalingen van dit reglement voert elk vaartuig dat met een bijzondere politieopdracht belast is, tijdens die opdracht, zowel bij dag als bij nacht, daar waar het het best kan worden gezien, een blauw flikkerlicht dat rondom zichtbaar is.
Indien verscheidene vaartuigen het bij deze paragraaf voorgeschreven licht voeren, is de tussen die vaartuigen gelegen zone aan de scheepvaart ontzegd.

 

Article 13.

§ 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 6 et aux articles 14 à 16, tout bâtiment se conforme aux Règles 20, 22 à 31 et 33 à 38 ainsi qu’aux Annexes qui y sont mentionnées.
§ 2. Lorsque le pilote l’a indiqué, tout navire de grandes dimensions faisant route, porte, dans les ports du littoral belge, dans les rades de ces ports et dans les chenaux d’accès aux mêmes ports, en plus des feux prescrits pour les bâtiments à propulsion mécanique faisant route, trois feux rouges superposés, visibles sur tout l’horizon et une marque formée par un cylindre, à l’endroit où ils sont les plus apparents.
§ 3. Tout bâtiment à propulsion mécanique qui assiste un ou plusieurs navires dans les ports du littoral belge, dans les rades de ces ports et dans les chenaux d’accès aux mêmes ports porte, en plus des feux prescrits pour les bâtiments à propulsion mécanique faisant route, un deuxième feu blanc à la partie supérieure du mât de misaine. Si plusieurs bâtiments à propulsion mécanique assistent un ou plusieurs bâtiments, chaque bâtiment assistant porte un troisième feu blanc à la partie supérieure du mât de misaine. Ces feux au mât de misaine sont placés verticalement l’un au-dessus de l’autre.
§ 4. Lorsque des bâtiments à propulsion mécanique, munis à l’étrave d’un gouvernail, font usage de celui-ci pour entrer dans un port du littoral belge ou pour en sortir, en marche arrière, ils doivent aussi longtemps qu’ils manœuvrent dans ces conditions, le signaler au moyen d’une marque formée par deux ballons noirs d’au moins 0,60 m de diamètre.
Les ballons sont placés à hauteur égale et espacés d’au moins deux mètres. La marque est placée à l’endroit le plus apparent.
Les bâtiments portant cette marque doivent se comporter et être considérés par les autres bâtiments, en ce qui concerne les Règles et le présent règlement, comme faisant route en marche avant et à cet effet leur tribord sera considéré comme étant leur bâbord et vice versa.
§ 5. Les hydravions et les autres appareils volants conçus pour manœuvrer sur l’eau, sont soumis aux Règles et au présent règlement.
§ 6. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tout bâtiment chargé d’une mission de police particulière porte au cours de cette mission, tant de jour que de nuit, à
l’endroit le plus apparent, un feu bleu clignotant visible sur tout l’horizon. Si plusieurs bâtiments portent le feu prescrit par le présent paragraphe, la zone située entre ces bâtiments est interdite à la navigation.

 
 

Artikel 14.

§ 1. Een vaartuig dat bezig is met het leggen, onderhouden of lichten van een navigatiemerk, een onderzeese kabel of pijpleiding, en vaartuigen die bezig zijn met baggeren, opnamewerkzaamheden of werkzaamheden onder water, voeren de lichten en dagmerken voorgeschreven bij Voorschrift 27 b, en in voorkomend geval d. De onderlinge afstand tussen de lichten en dagmerken mag ten minste 0,50 m en ten hoogste 1,83 m bedragen.
§ 2. Onder voorbehoud van de andere bepalingen van dit reglement mag een vaartuig dat bezig is met hydrografische verrichtingen, zowel bij dag als bij nacht, daar waar dit het best gezien kan worden, een geel flikkerlicht voeren.

 

Article 14.

§ 1er. Un bâtiment en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou une pipe-line sousmarin ou d’en assurer l’entretien, et les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous-marins, portent les feux et les marques prescrits par la règle 27, b, et, le cas échéant, d. Les feux et les marques sont espacés de 0,50 m au moins à 1,33 m au plus.
§ 2. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, un bâtiment en train d’effectuer des opérations d’hydrographie peut porter, tant de jour que de nuit, à l’endroit le plus apparent, un feu jaune clignotant.

 
 

Artikel 15.

§ 1. Benevens de in dit reglement voorgeschreven lichten en seinen, voeren zeeschepen welke in de havens, op de reden van en in de toegangsgeulen tot die havens, de in bijlage 1 vermelde gevaarlijke stoffen vervoeren, tijdens de vaart en bij het stilliggen, de in die bijlage voorgeschreven lichten en dagmerk.
§ 2. Benevens de in dit reglement voorgeschreven lichten en seinen, voeren binnenvaartuigen, welke in de havens, op de reden van en in de toegangsgeulen tot die havens de in bijlagen 2, 3 en 4 vermelde gevaarlijke stoffen vervoeren, tijdens de vaart en bij het stilleggen, de in die bijlagen voorgeschreven lichten en dagmerken.
§ 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart behoort is gemachtigd om, overeenkomstig de eisen van een veilige scheepvaart, de bepalingen in bijlagen 1 tot 4 in overeenstemming te brengen met de internationale normen of overeenkomsten.

 

Article 15.

§ 1er. En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les navires, qui dans les ports, dans les rades des ports et dans les chenaux d’accès aux ports, transportent les substances dangereuses mentionnées dans l’annexe 1, portent, lorsqu’ils font route et lorsqu’ils sont à l’arrêt, les faux et la marque prescrits dans cette annexe.
§ 2. En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les bateaux d’intérieur qui, dans les ports, dans les rades des ports et dans les chenaux d’accès aux ports, transportent les substances dangereuses mentionnées dans les annexes 2, 3 et 4, portent lorsqu’ils font route et lorsqu’ils sont à l’arrêt, les feux et les marques prescrits dans ces annexes.
§ 3. Le Ministre qui a l’administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions, est autorisé, en fonction des nécessités de la sécurité de la navigation, à modifier les dispositions des annexes 1 à 4 conformément aux normes ou accords internationaux.

 
 

Artikel 16.

§ 1. Vaartuigen die aan staketsels, kaaien of andere aanlegplaatsen, of terzijde van andere vaartuigen gemeerd liggen, voeren de lichten voorzien bij de Voorschriften voor geankerde schepen.
§ 2. Vaartuigen die gemeerd of ten anker liggen of aan de grond zitten, en voor welke golfslag of woelingen veroorzaakt door snel voorbijvarende vaartuigen hinderlijk kan zijn, voeren:
a) twee rondom zichtbare heldere lichten, loodrecht onder elkaar, het bovenste rood en het onderste wit;
b) een dagmerk bestaande uit een vlag of bord met twee horizontale banen van gelijke breedte waarvan de bovenste rood en de onderste wit is en bovendien wanneer het vaartuig betrokken is in duikerswerkzaamheden eveneens een dagmerk bestaande uit de A-vlag of bord van het Internationaal Seinboek.
§ 3. De lichten worden getoond overeenkomstig Voorschrift 20.

 

Article 16.

§ 1er. Les bâtiments amarrés le long des estacades, à quai ou à d’autres emplacements de stationnement, ou le long d’autres bâtiments, doivent être pourvus de feux prévus par les Règles pour navires ancrés.
§ 2. Les bâtiments amarrés ou ancrés ou échoués, et qui peuvent être gênés par des lames ou des remous causés par le passage rapide des bâtiments, portent:
a) deux feux brillants visibles sur tout l’horizon, l’un verticalement au-dessus de l’autre, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc;
b) une marque formée par un pavillon ou un panneau à deux bandes horizontales de largeur égale, dont la bande supérieure est rouge et la bande inférieure blanche et de plus, lorsque le bâtiment est impliqué dans des opérations de plongée, une marque formée par le pavillon ou panneau A du Code International des Signaux.
§ 3. Les feux sont montrés conformément à la Règle 20.

 
  B. Vaste kunstwerken   B. Ouvrages d’art fixes  
  Article 17.
Indien het vaste installaties betreft, moeten de in uitvoering zijnde werken aan hun uiterste grenzen en zo nodig daartussen aangeduid worden, daar waar het het best kan worden gezien, door een dagmerk bestaande uit twee rode vlaggen boven elkaar en door twee loodrecht geplaatste rode lichten met daarboven een groen licht, met onderlinge afstand van ten minste 0,50 m en ten hoogste 1 m. Die lichten moeten rondom op een afstand van ten minste 1 zeemijl (1 852 m) zichtbaar zijn.
Steigers, dukdalven en andere kunstwerken die boven het gemiddelde laagwaterpeil uitsteken, kunnen eveneens aangeduid worden door de in dit artikel voorgeschreven lichten. Die lichten worden getoond in de omstandigheden en op de wijze bepaald in het eerste lid.
 

Article 17.
S’il s’agit d’installations fixes, les travaux en cours d’exécution, doivent être signalés à leurs extrémités et au besoin entre celles-ci, à l’endroit le plus apparent, par une marque de jour composée de deux pavillons rouges superposés et par deux feux rouges disposés verticalement et surmontés d’un feu vert, espacés de 0,50 m au moins à 1 m au plus. Les feux doivent être visibles sur tout l’horizon à une distance d’au moins 1 mille marin (1 852 m).
Les embarcadères, ducs d’albe et autres ouvrages d’art qui dépassent le niveau moyen d’eau basse, peuvent être signalés par les feux prévus par le présent article. Ces feux sont montrés dans les circonstances et de la manière indiquées à l’alinéa 1er.

 
  C. Wrakken en gezonken vaartuigen   C. Épaves et bâtiments coulés bas  
 

Artikel 18.

§ 1. De ligging van wrakken en gezonken vaartuigen wordt aangeduid door middel van de lichten en dagmerken, welke in Voorschrift 30 d zijn voorgeschreven voor aan de grond zittende vaartuigen.
§ 2. Wrakken, gezonken vaartuigen en andere obstakels voor de scheepvaart mogen eveneens worden aangeduid door middel van één of meer lichtboeien of tonnen volgens het gecombineerd Kardinaal en Lateraal betonningsstelsel “A” dat in bijlage 7 is bepaald.
§ 3. Voor de toepassing van het in § 2 bedoeld betonningsstelsel wordt als stuurboord- of bakboordzijde van het vaarwater beschouwd de zijde, welke een van zee komend vaartuig aan zijn stuurboord- of bakboordkant heeft, met dien verstande dat wat de kustroute betreft, het gehele gebied wordt geacht als deel uitmakend van de toegangsweg naar de Schelde.

 

Article 18.

§ 1er. L’emplacement d’épaves ou de bâtiments coulés bas, doit être indiqué au moyen des feux et marques prescrits pour les bâtiments échoués par la Règle 30 d.
§ 2. Les épaves, bâtiments coulés bas et autres obstacles pour la navigation, peuvent aussi être indiqués au moyen d’une ou de plusieurs bouées, lumineuses ou non, placées conformément au système de balisage combiné Cardinal et Latéral “A”, contenu dans l’annexe 7.
§ 3. Pour l’application du système de balisage visé au § 2, est considéré comme côté tribord ou bâbord de la voie navigable, le côté se trouvant à tribord ou à bâbord d’un navire venant de la mer, étant entendu qu’en ce qui concerne la route de la côte, toute la région doit être considérée comme faisant partie des approches de l’Escaut.

 
  Sectie 4. Verplichtingen van eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers van vaartuigen   Section 4. Obligations incombant aux propriétaires, exploitants, capitaines et patrons de bâtiments  
 

Artikel 19.

§ 1. Ieder kapitein of schipper of bij dezes ontstentenis, iedere eigenaar of exploitant van een vaartuig is gehouden:
zijn vaartuig behoorlijk vast te maken of te verankeren;
het vaartuig zo bij nacht als bij dag te bewaken of te doen bewaken;
steeds de nodige manschappen aan boord te hebben of onmiddellijk ter beschikking te stellen, om de maneuvers die door de ambtenaren of bedienden van de overheid zouden bevolen worden, onmiddellijk te kunnen uitvoeren.
aan dek van een geankerd vaartuig voldoende bemanning te houden om het zwaaien van het vaartuig bij het kenteren van het tij gade te doen slaan, en om bijtijds de vereiste maneuvers te kunnen uitvoeren, onder meer, om het schip sneller te doen zwaaien of om meer ketting te steken;
tuig- of takelwerk dat buiten boord uitsteekt in te halen, wanneer het zo geplaatst is dat het de veiligheid van de scheepvaart of de goede orde in de aanhorigheden van de haven in gevaar kan brengen;
wanneer het vaartuig gemeerd ligt, het buitenste anker, en wanneer het de sluizen nadert en doorvaart, alle ankers in kluis te trekken;
de aan staketsels en kaaien of ter zijde van andere vaartuigen liggende of gemeerde vaartuigen, buitenboord te voorzien van behoorlijke onzinkbare wrijfhouten of -worsten;
gevolg te geven aan elk verzoek om een tros aan te nemen en vast te maken, en eventueel eigen meertouwen los te gooien om het verhalen van andere vaartuigen te vergemakkelijken;
elke voorzorgsmaatregel te treffen opdat het proefdraaien van motor met ingeschakelde schroeven geen schade aan derden zou kunnen veroorzaken.
§ 2. In de havens van de Belgische kust zijn artikel 528, eerste, tweede en vijfde lid, en de artikelen 529 en 531 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming van toepassing.

 

 

Article 19.

§ 1er. Tout capitaine ou patron, ou à son défaut, tout propriétaire ou exploitant d’un bâtiment, est tenu:
d’amarrer convenablement son bâtiment ou d’en fixer solidement l’ancre;
de surveiller ou de faire surveiller le bâtiment tant de jour que de nuit;
de conserver constamment à bord ou de pouvoir affecter sur-le-champ le nombre d’hommes nécessaires à l’exécution immédiate des manœuvres qui seraient ordonnées par les fonctionnaires ou agents de l’autorité;
de conserver sur le pont d’un bâtiment mouillé le personnel suffisant pour faire surveiller l’embardée et pour pouvoir exécuter à temps les manœuvres nécessaires, notamment pour accélérer l’embardée ou pour filer de la chaîne;
de rentrer les agrès ou apparaux se trouvant hors bord lorsque la position de ceux-ci risque de compromettre la sécurité de la navigation ou le bon ordre dans les dépendances du port;
de faire rentrer l’ancre du bord extérieur lorsque le bâtiment est amarré et toutes les ancres aux approches et aux passages des écluses;
de pourvoir les bâtiments amarrés le long des estacades et quais ou le long d’autres bâtiments de défenses convenables et qui ne coulent pas;
de satisfaire à toute demande de recevoir et d’amarrer une haussière et, éventuellement, de larguer les amarres pour faciliter les mouvements des autres bâtiments;
de prendre toutes précautions en vue d’éviter qu’aux essais de la mise en marche du moteur avec hélices embranchées n’occasionne aucun dommage à des tiers.
§ 2. Dans les ports du littoral belge, l’article 528, alinéas 1er, 2 et 5 ainsi que les articles 529 et 531 du Règlement général pour la Protection du Travail, sont d’application.

 
 

Artikel 20.

§ 1. Het is verboden sluisdeuren en draaibruggen als steunpunten te gebruiken.
§ 2. Ongeacht hun lig- of meerplaats mogen vaartuigen slechts aan de daartoe dienende bolders, palen, meer- en kabelringen worden vastgemeerd. Het is inzonderheid verboden vaartuigen vast te maken aan ladders, palen, oplangers, steunbalken, bovenbalken van borstweringen van staketsels en kaaien, alsook aan gelijk welke bebakeningsinrichting.
§ 3. Het is verboden een vaartuig vast te meren aan een lichtschip of aan een daartoe niet bestemde boei.
Het is eveneens verboden het anker te werpen binnen de zwaaikring van een lichtschip of een boei.
§ 4. Het is verboden het scheepsverkeer in de vaargeul te belemmeren, onder meer door het spannen van meerlijnen. Is het voor het verhalen van een vaartuig nodig een meerlijn over de vaargeul te brengen dan moet deze tijdig losgemaakt of gevierd worden om een ander vaartuig te laten voorbijvaren.

 

Article 20.

§ 1er. Il est interdit de prendre des points d’appui sur les portes d’écluses et sur les ponts tournants.
§ 2. Quel que soit l’endroit de stationnement ou d’amarrage occupé par les bâtiments, ceux-ci ne peuvent s’amarrer qu’aux bittes, bornes, boucles et organeaux destinés à cet usage. Il est notamment interdit de s’amarrer aux échelles, pieux, allonges, ventrières, lisses de garde-corps, d’estacades et de quais ainsi qu’à toute installation de balisage quelconque.
§ 3. Il est interdit d’amarrer un bâtiment à un bateau-phare ou à une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
De même il est interdit de mouiller l’ancre dans le cercle d’évitage d’un bateau-phare ou d’une bouée.
§ 4. Il est interdit d’entraver la circulation dans le chenal, notamment en y tendant des amarres. Si, pour le déballage d’un bâtiment, il est nécessaire de porter une amarre en travers du chenal, celle-ci doit être larguée ou filée à temps en vue du passage d’un autre bâtiment.

 
  Hoofdstuk III. Bepalingen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende stoffen vervoeren   Chapitre III. Dispositions relatives aux navires transportant des matières dangereuses ou polluantes  
 

Artikel 21.

§ 1. Schepen die bepaalde gevaarlijke of verontreinigende stoffen in bulk of in verpakte vorm vervoeren en die vertrokken zijn uit een haven buiten de Gemeenschap gelegen met als bestemming een kusthaven, mogen die haven pas binnenvaren op voorwaarde dat de exploitant bij de afvaart uit de vertrekhaven, de havenkapiteinsdienst van de bestemmingshaven, alle gegevens zoals voorzien in bijlage 5 heeft medegedeeld.
§ 2. Ten aanzien van de vaststelling of gevaarlijke goederen van klasse I van de I.M.D.G.-Code in massa kunnen exploderen, is het oordeel van het hoofd van de Dienst der Springstoffen van het Ministerie van Economische Zaken bindend.
§ 3. De bepalingen van de paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing op:
a) oorlogsschepen en andere schepen van de overheid die voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt;
b) bunkers, proviand en scheepsuitrusting voor gebruik aan boord.

  Article 21.
§ 1er. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant d’un port situé hors de la Communauté, à destination d’un port côtier, ne peuvent entrer dans ce port qu’à condition que l’exploitant ait notifié, lors de l’appareillage du port de départ, à la capitainerie du port de départ, à la capitainerie du port de destination, toutes les informations mentionnées à l’annexe 5.
§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe I du Code I.M.D.G. peuvent exploser en masse, l’avis du chef du Service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques est déterminant.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas:
a) aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;
b) aux soutes, à l’avitaillement et au matériel d’armement destinés à être utilisés à bord.
 
 

Artikel 22.

§ 1. Schepen die bepaalde gevaarlijke of verontreinigende goederen in bulk of in verpakte vorm vervoeren vanuit een kusthaven mogen die haven slechts verlaten nadat zij de havenkapiteinsdienst alle gegevens zoals voorzien in bijlage 5 hebben medegedeeld.
§ 2. De bepalingen van paragraaf 1 zijn niet van toepassing op:
a) oorlogsschepen en andere schepen van de overheid die niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;
b) bunkers, proviand en scheepsuitrusting voor gebruik aan boord.

 

Article 22.

§ 1er. Les navires transportant certaines matières, dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant d’un port côtier, ne peuvent quitter ce port qu’après avoir notifié préalablement à la capitainerie du port, toutes les informations mentionnées à l’annexe 5.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas:
a) aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;
b) aux soutes, à l’avitaillement et au matériel d’armement destinés à être utilisés à bord.

 
 

Artikel 23.
Worden met schepen die bepaalde gevaarlijke of verontreinigende stoffen vervoeren gelijkgesteld: schepen die met dergelijke stoffen beladen zijn geweest, maar waarvoor hetzij door een erkende deskundige, hetzij door of vanwege de bevoegde overheid nog geen verklaring is afgegeven waarin bevestigd wordt dat het schip geen gevaarlijke of verontreinigende stoffen meer bevat.

  Article 23.
Sont assimilés aux navires chargés de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis, les navires qui ont été chargés de telles matières mais pour lesquels il n’a pas encore été délivré de déclaration certifiant que le navire ne contient plus de matières dangereuses ou polluantes, soit par un expert agréé, soit par l’autorité compétente ou de la part de celle-ci.
 
 

Artikel 24.

§ 1. Schepen die bepaalde gevaarlijke of verontreinigende stoffen in bulk of in verpakte vorm vervoeren moeten zich minstens 4 uur voor het aanlopen van of het vertrekken uit een kusthaven melden aan Vessel Traffic Service Scheldemonden.
§ 2. Zij dienen gebruik te maken van de diensten van een loods bevoegd voor het af te leggen traject.
§ 3. De checklist voorzien in bijlage 6 dient bij het aan boord komen van de loods nauwkeurig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn en moet aan hem afgegeven worden.

 

Article 24.

§ 1er. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doivent s’annoncer au Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l’Escaut), au moins 4 heures avant de mouiller ou d’appareiller dans un port côtier.
§ 2. Ils doivent utiliser les services d’un pilote compétent pour le trajet à effectuer.
§ 3. La fiche de contrôle visée à l’annexe 6 doit être complétée avec exactitude et soin et être remise au pilote lorsqu’il monte à bord.

 
 

Artikel 25.
De melding bedoeld in artikel 24, § 1, dient te omvatten:
de gegevens voorzien in bijlage 5 onder de punten 1 tot en met 5 en 9;
de opgave van broei, brand, schade aan het zeeschip of lading- of een vermoeden daarvan;
de mededeling van eventuele tekortkomingen of voorvallen die de normale veilige bestuurbaarheid van het zeilschip kunnen verminderen, een veilige en vlotte doorvaart nadelig kunnen beïnvloeden of een gevaar kunnen meebrengen voor het milieu.

  Article 25.
La notification prévue à l’article 24, § 1er, doit préciser:
les informations prévues à l’annexe 5 sous les points 1 à 5 inclus et 9;
s’il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d’un tel incident;
s’il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manœuvrabilité normale et sûre du navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d’entraîner un danger pour l’environnement.
 
 

Artikel 26.

§ 1. De kapitein van een schip dat gevaarlijke of verontreinigende stoffen in bulk of in verpakte vorm vervoert dient er zorg voor te dragen:
dat het vervoer geschiedt met inachtneming van de I.M.D.G. Code, de I.M.O. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, de I.M.O. Gas Carrier Code en de I.M.O. Bulk Chemical Codes;
dat aan boord van het zeevaartuig doeltreffende maatregelen zij genomen ter voorkoming en bestrijding van brand overeenkomstig het bepaalde hij of krachtens S.O.L.A.S.;
dat in overeenstemming met de eisen van goed zeemanschap de nodige maatregelen worden getroffen en er aan boord schriftelijke instructies aanwezig zijn, conform met de door de I.M.O. terzake gegeven aanbevelingen, die aangeven welke maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de gevaarlijke stoffen die worden vervoerd indien zich een ongeval of een voorval voordoet dat gevaar kan opleveren;
dat nadere aanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit in aanvulling op de voorzieningen van dit hoofdstuk, worden opgevolgd;
dat er steeds marifoonverbinding met de dienst van het loodswezen te Oostende wordt gehandhaafd;
dat de voorschriften voor de seinvoering voorzien in bijlage 1 worden toegepast.
§ 2. De kapitein van een zeetankschip beladen met vloeibaar gemaakte gassen in bulk die onder de I.M.O. Gas Carrier Code vallen, moet bovendien volgende voorschriften in acht nemen:
er dienen voldoende bekwame bemanningsleden beschikbaar te zijn om het vaartuig veilig te kunnen manoeuvreren;
er dient zekerheid te bestaan dat in de tanks geen gevaarlijke overdruk aanwezig is;
er dient onafgebroken marifoon luisterwacht te worden gehouden;
de boordradar moet aanstaan;
de tanks mogen niet schoongemaakt, ontgast en gespoeld worden zonder toestemming van de bevoegde overheid;
het voornemen te ankeren dient te worden gemeld aan de dienst van het loodswezen te Oostende;
de bouw en de uitrusting van het vaartuig moeten beantwoorden aan de I.M.O. Gas Carrier Code en er dienen aan boord geldige bescheiden aanwezig te zijn, ten bewijze daarvan en die zijn afgegeven door of vanwege de vlaggestaat en welke steeds op eerste vordering ter inzage dienen te worden afgegeven aan de bevoegde autoriteiten.

 

Article 26.

§ 1er. Le capitaine d’un navire chargé de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doit veiller à ce que:
le transport se fasse en conformité avec les dispositions du Code I.M.D.G., du I.M.O. Code of Safe Practice for Solid Bulk cargoes, du I.M.O. Gaz Carrier Code et des I.M.O. Bulk Chemical Codes;
des mesures efficaces soient prises à bord du navire en vue de prévenir et de lutter contre l’incendie, conformément aux ou en vertu des dispositions S.O.L.A.S.;
conformément à l’expérience ordinaire du marin, les mesures nécessaires soient prises, et qu’il se trouve à bord des instructions écrites qui doivent être conformes aux recommandations de l’O.M.I., indiquant les mesures à prendre à l’égard des matières dangereuses transportées, lorsqu’il se produit un accident ou un incident susceptible de présenter un danger;
des instructions complémentaires émanant de l’autorité compétente et venant renforcer les dispositions prévues au présent chapitre, soient suivies;
une liaison par mariphonie soit maintenue en permanence avec le service de pilotage à Ostende ;
les prescriptions relatives à la signalisation prévues à l’annexe I soient appliquées. Le capitain d'un navire citerne chargé de gaz liquéfiés en vrac, visés par l’I.M.O. Gaz Carrier Code, doit en outre observer les prescriptions suivantes:
des membres d’équipage compétents doivent être disponibles en nombre suffisant pour pouvoir manœuvrer le navire en toute sécurité;
il faut avoir la certitude qu’il n’y a pas de suppression dangereuse dans les citernes;
il doit y avoir en permanence une veille d’écoute au mariphone;
le radar de bord doit se trouver en marche;
le nettoyage, le dégazage et le rinçage des citernes ne peuvent être effectués sans l’autorisation de l’autorité compétente;
l’intention de mouiller doit être signalée au service de pilotage à Ostende;
la construction et l’équipement du navire doivent être conformes aux dispositions du I.M.O. Gaz Carrier Code et à bord doivent se trouver des documents valides attestant cette conformité, délivrés par ou au nom de l’État de pavillon. Ces documents doivent être produits à toute requête des autorités compétentes pour qu’elles puissent en prendre connaissance.

 
 

Artikel 27.

§ 1. Bij incidenten of omstandigheden op zee die een bedreiging vormen voor de kust of daarmede samenhangende belangen, dient de gezagvoerder van het schip aan de radarcentrale te Zeebrugge onverwijld informatie te verstrekken over de bijzonderheden van het incident alsmede de gegevens voorzien in bijlage 5.
De meldingsplicht ten aanzien van de gegevens voorzien in bijlage 5 wordt als nagekomen beschouwd indien de gezagvoerder mededeelt welke bevoegde instantie binnen de Gemeenschap deze vereiste gegevens bewaart.
§ 2. De in § 1 bedoelde kennisgeving moet geschieden overeenkomstig I.M.O. resolutie A 851 (20)[Koninklijk besluit d.d. 25 juni 2001] en vindt ten minste onder alle in die resolutie beschreven omstandigheden plaats.
§ 3. Loodsen die een schip bij het aanleggen, het afvaren of het manoeuvreren begeleiden lichten de radarcentrale te Zeebrugge onverwijld in, wanneer zij gebreken constateren die de veilige vaart van het schip in gevaar kunnen brengen.

 

Article 27

§ 1er. En cas d’incident ou de circonstances survenus en mer et faisant courir un risque au littoral ou à des intérêts connexes, le capitaine du navire concerné doit notifier immédiatement à la centrale radar de Zeebrugge les informations ayant trait aux circonstances de l’incident ainsi que les données prévues dans l’annexe 5.
L’obligation de fournir les données prévues dans l’annexe 5 est considérée comme remplie si le capitaine indique quelle est l’autorité compétente qui dans la Communauté, détient les informations requises.
§ 2. La notification prévue au § 1er est effectuée conformément à la résolution A 851 (20) [Arrêté royal du 25 juin 2001] de l’OMI et elle est faite au moins dans toutes les circonstances visées dans cette résolution.
§ 3. Les pilotes intervenant pour l’accostage, l’appareillage ou la manœuvre d’un navire informent sans tarder la centrale radar de Zeebrugge chaque fois qu’ils ont connaissance de défauts susceptibles de nuire à la sécurité de la navigation du navire.

 
  Hoofdstuk IV. Instandhouding van scheepvaartwegen, havens en de stranden van de Belgische kust   Chapitre IV. Conservation des voies de navigation, des ports et des plages du littoral Belge  
 

Artikel 28.

§ 1. Het is verboden zonder bijzondere machtiging vanwege de ambtenaren of bedienden van de overheid enig werk in de Belgische territoriale zee, in de havens of op de stranden van de Belgische kust uit te voeren of er om het even welke materialen of voorwerpen, daaronder begrepen de op het strand geworpen wrakken, weg te halen.
§ 2. Het is verboden:
onverminderd het bepaalde in de wetgeving op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in de Belgische territoriale zee, in de havens van de Belgische kust of op de stranden enig voorwerp te werpen, neer te leggen, te laten drijven of weglopen, waardoor de bodem verhoogd, de scheepvaart gehinderd of de vrije afloop van water belemmerd kan worden; enige vaste of vloeibare stof, onder andere, olie of olieafval en chemische of radio-actieve produkten of afvalstoffen, waardoor de wateren kunnen verontreinigd worden, uit te storten. De terzake door de ambtenaren of bedienden van de overheid gegeven bevelen worden zonder verwijl ingevolgd;
zich op de kunstwerken of in de aanhorigheden van de havens, die niet voor het publiek verkeer openstaan, te begeven tenzij met toestemming van de met de bewaking daarvan belaste ambtenaren of bedienden van de overheid;
behoudens bijzondere machtiging van de ambtenaren of bedienden van de overheid, een vaartuig ten behoeve van herstellingen of om enige andere reden op het droge te zetten. Herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden op de plaatsen en in de voorwaarden bepaald in voormelde machtiging;
behoudens bijzondere machtiging van de ambtenaren of bedienden van de overheid, vaartuigen andere dan vissersvaartuigen en pleziervaartuigen op kielbanken, balkroosters en hellingen te plaatsen. De vissersvaartuigen en pleziervaartuigen mogen er geplaatst worden in de voorwaarden te bepalen door deze ambtenaren en bedienden, zonder dat de duur van de plaatsing vijftien dagen te bovengaat;
afbraak- en afvalresten, wrakken, wrakstukken of dergelijke voorwerpen op het openbaar domein te plaatsen of achter te laten, alsook in volledig verwaarloosde toestand verkerende vaartuigen in de havens van de Belgische kust te laten liggen.
Indien de veiligheid van de scheepvaart of de vrijwaring van het regime of de instandhouding van het vaarwater dit vereist kunnen de in dit lid bedoelde voorwerpen, na schriftelijke ingebrekestelling van de belanghebbenden, door de overheid en bij gemotiveerde beslissing, ambtshalve vernield worden. Van het te vernielen materiaal wordt een gedagtekende inventaris opgemaakt.
§ 3. De kapiteins of schippers nemen alle nodige voorzorgen geen dijken, havenkunstwerken of werk in uitvoering te beschadigen. Het is onder meer verboden met bootshaken te steken in het paalwerk, het metselwerk, de kantstukken of de stenen glooiingen van de dokken. Voor het meren mag geen gebruik gemaakt worden van kettingen, tenzij deze omkleed zijn met woeling.
§ 4. Iedere kapitein of schipper, die zijn vaartuig voert in wateren die noch door reglementaire bepalingen noch door de betonning voor de scheepvaart aangewezen zijn, doet zulks op eigen risico en gevaar, onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikelen 22 en 28, § 1.

 

Article 28.

§ 1er. Il est interdit, à moins d’une autorisation spéciale des fonctionnaires ou agents de l’autorité, d’exécuter aucun travail dans la mer territoriale belge, dans les ports ou sur les plages du littoral belge ou d’y enlever des matériaux ou objets quelconques, y compris des épaves rejetées sur l’estran.
§ 2. Il est interdit:
sans préjudice des dispositions prévues dans la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de jeter, déposer, laisser flotter ou écouler dans la mer territoriale belge, dans les ports du littoral belge ou sur les plages un objet quelconque qui puisse en relever le fond, gêner la navigation ou porter obstacle au libre écoulement des eaux, de déverser une substance ou liquide quelconque et notamment des hydrocarbures ou des résidus d’hydrocarbures, ainsi que des produits ou déchets chimiques ou radioactifs de nature à polluer les eaux. Les ordres en la matière des fonctionnaires ou agents de l’autorité seront suivis sans délai;
de circuler sur les ouvrages d’art ou sur les dépendances des ports, non destinés au passage du public, à moins d’une autorisation des fonctionnaires ou agents de l’autorité préposés à leur garde;
sauf autorisation des fonctionnaires ou agents de l’autorité, de faire échouer un bâtiment pour le réparer ou pour tout autre motif. Les réparations ne peuvent s’exécuter qu’aux endroits et aux conditions stipulés dans ladite autorisation;
sauf autorisation spéciale des fonctionnaires ou agents de l’autorité, de faire stationner des bâtiments autres que des bâtiments de pêche et de plaisance sur des bancs de carénage, des grilles de barrot et sur des rampes. Les bâtiments de pêche et de plaisance y ont accès aux conditions à déterminer par ces fonctionnaires et agents, sans que la durée de stationnement puisse dépasser les quinze jours;
de déposer ou de délaisser sur le domaine public des restes de démolition ou des résidus, des épaves, des débris ou des objets de ce genre, ainsi que de laisser les bâtiments en état de complète négligence dans les ports du littoral belge. Si la sécurité de la navigation ou la sauvegarde du régime ou la conservation de la voie navigable l’exige, les objets visés à cet alinéa peuvent être détruits d’office après la mise en demeure écrite des intéressés par l’autorité et par une décision motivée. Il est dressé inventaire daté du matériel à détruire.
§ 3. Les capitaines ou patrons prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les digues, ouvrages des ports ou les travaux en cours d’exécution. Il est notamment interdit de piquer, au moyen de gaffes, dans les pieux de défense, les maçonneries, les bordures ou les perrés de bassins. L’amarrage ne peut pas se faire au moyen de chaînes, à moins que celles-ci soient pourvues de fourrures.
§ 4. Tout capitaine ou patron qui engage son bâtiment dans des eaux qui ne sont pas assignées à la navigation soit par des prescriptions réglementaires soit par le balisage, s’y aventure à ses risques et périls sans préjudice des dispositions prévues aux articles 22 et 28, § 1er.

 
 

Artikel 29.

§ 1. De eigenaar, exploitant, kapitein of schipper van een vaartuig dat aan de grond gelopen of gezonken is, moet onmiddellijk na het ongeval:
[Koninklijk besluit d.d. 3 mei 1999] langs de kortste weg van het feit kennis geven aan de dichtsbijzijnde ambtenaar of bediende van de overheid, die onmiddellijk, voor zover het geen ambtenaar van de met de politie te water belaste overheid van de federale politie of van het loodwezen is, deze laatste diensten hiervan op de hoogst stelt;
het aan de grond zittend of gezonken vaartuig door middel van de reglementair voorgeschreven lichten en dagmerken aanwijzen.
§ 2. Personen die wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen hebben laten zinken zijn eveneens onderworpen aan het bepaalde van § 1, 1°. Zij moeten tevens het bepaalde van § 1, , naleven, tenzij de ambtenaar of bediende van de overheid bepaald bij artikel 38, § 1, 1°, oordeelt dat het gezonken wrak, wrakstuk, tuig of voorwerp geen gevaar of belemmering voor de scheepvaart kan uitmaken.
§ 3. Ieder persoon is verplicht langs de kortste weg de dichtstbijzijnde ambtenaar of bediende van de overheid in te lichten over de aanwezigheid van wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen voor zover deze niet officieel gekend zijn.
§ 4. De eigenaar, de kapitein of schipper van een vaartuig dat aan de grond gelopen of gezonken is, moet dit, binnen de termijn opgelegd door de ambtenaar of bediende van de overheid, vlot brengen en verwijderen naar een daartoe door deze laatste aangewezen plaats.
Wrakken, wrakstukken, gezonken voorwerpen of tuigen moeten eveneens onder dezelfde voorwaarde door de eigenaar gelicht en aan wal gebracht, en buiten het openbaar domein verwijderd worden.
§ 5. Als niet voldaan is aan de voorschriften van de § 1, 2 en 4, of in spoedgevallen, waarover het Bestuur der Waterwegen oordeelt, of als de eigenaar, de kapitein of de schipper onbekend zijn, kan het Bestuur der Waterwegen ambtshalve en op risico van de eigenaar, de kapitein of de schipper, de in § 1, 2° en in § 4, bepaalde verrichtingen uitvoeren en alle nodige maatregelen treffen voor de veiligheid of de vrijheid van de scheepvaart, de vrijwaring van het regime van het vaarwater of de instandhouding van het vaarwater.
Eventueel wordt het vaartuig of dezes overblijfselen, wrak, wrakstukken, gezonken tuig of voorwerp ambtshalve vernield.
Van het geborgen materiaal wordt een gedagtekende inventaris opgemaakt.
§ 6. De eigenaar, de kapitein of schipper is, onverminderd de toepassing van artikel 46 en volgende van Boek II van het Wetboek van Koophandel, aan de Staat de terugbetaling verschuldigd van de voor de uitvoering van de in § 5 bedoelde verrichtingen en maatregelen (vernieling incluis) gedane kosten.
De eigenaar, de kapitein of schipper moet alle sommen terugbetalen welke de Staat voorgeschoten heeft voor de uitvoering van de in § 5 bedoelde verrichtingen en maatregelen (vernieling incluis).
Het bedrag van die voorschotten wordt in een staat vastgelegd, welke door de overheid voor waar en echt wordt verklaard.
§ 7. De overheid eist vóór alle uitvoering van de in § 5 bedoelde verrichtingen en maatregelen (vernieling incluis), dat de eigenaar, kapitein of schipper de tot dekking van de kosten dier uitvoering nodig geachte som in bewaring geeft. Het in bewaring geven van die som kan, zonder kosten voor de overheid, vervangen worden door het stellen van een borg, die zij toereikend oordeelt.
§ 8. Is de in bewaring gegeven som of de borg ontoereikend, dan worden het geredde vaartuig of dezes overblijfselen of de opgehaalde wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen genomen als pand voor de gezamenlijke door de Staat voorgeschoten kosten. De overheid beveelt de verkoop tot beloop van het bedrag der voorschotten of van het bedrag ervan dat niet gedekt is door de in bewaring gegeven som of de borg. Wat niet verkocht is geworden, blijft ter beschikking van belanghebbenden.
§ 9. Indien het geredde vaartuig of dezes overblijfselen, of de opgehaalde wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen door de eigenaar, de kapitein of schipper niet worden teruggenomen of indien deze laatsten onbekend zijn, doet de overheid ze verkopen na aan de verkoop de in deze paragraaf voorziene publiciteit te hebben gegeven. De opbrengst van de verkoop wordt in de Deposito- en Consignatiekas gestort ten name van de betrokken eigenaar, kapitein of schipper indien deze gekend is, of van degene die van zijn rechten zal doen blijken, alles na aftrek van het bedrag der onder § 8 bedoelde voorschotten. De overheid bemoeit zich niet met het verdelen onder belanghebbenden van de aldus geconsigneerde sommen.
Biedt zich geen enkel koper aan, dan beschikt de Staat over het geredde vaartuig of dezes overblijfselen of over de opgehaalde wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen.
De overheid laat vóór de in deze paragraaf bedoelde verkoop, in twee der meest verspreide nieuwsbladen van de plaats en met vijftien dagen tussentijd, van de verrichte redding twee kennisgevingen verschijnen, met opgave van de kenmerken en kentekens van dit materiaal en het verzoek tot elke persoon, die er aanspraak op maakt, zijn vordering in te dienen binnen dertig dagen te rekenen van de datum van verschijning van de laatste kennisgeving. Na het verstrijken van die termijn beschikt de Staat over het geredde vaartuig of dezes overblijfselen, of over de opgehaalde wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen.
§ 10. Het geredde vaartuig of dezes overblijfselen, de opgehaalde wrakken, wrakstukken, tuigen of voorwerpen worden onder de bewaking van de toldienst gesteld op de plaats welke deze aanwijst. De verkoop ervan geschiedt onder voorwaarde dat de tolformaliteiten voor de aangifte, het onderzoek en het betalen van de in voorkomend geval verschuldigde rechten en taksen vervuld worden vóór alle weghaling of inbezitneming door belanghebbenden.

 

Article 29.

§ 1er. Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le patron d’un bâtiment échoué ou coulé bas est tenu immédiatement après l’accident:
[Arrêté royal du 3 mai 1999] d’en donner avis, par la voie la plus rapide, au fonctionnaire ou agent de l’autorité le plus proche, qui, à moins d’être un préposé de l’autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ou du service de pilotage, en informe immédiatement ces derniers services;
de signaler le bâtiment échoué ou coulé bas au moyen des feux et marques réglementaires.
§ 2. Les dispositions du § 1er, s’appliquent également à quiconque fait couler bas des épaves, débris d’épaves, engins ou objets. Ces personnes sont tenues également de respecter les dispositions prévues au § 1er, 2°, à moins que le fonctionnaire ou l’agent de l’autorité visé à l’article 38, § 1er, 1°, juge que l’épave, le débris d’épave, l’engin ou l’objet ainsi coulé bas ne peut présenter aucun danger ou obstacle pour la navigation.
§ 3. Chacun est tenu, par la voie la plus directe, d’aviser le fonctionnaire ou l’agent de l’autorité le plus proche, de la présence d’épaves, débris d’épaves, engins ou objets, pour autant que cette présence ne soit pas officiellement connue.
§ 4. Le propriétaire, capitaine ou patron d’un bâtiment échoué ou coulé bas est tenu, dans le délai prescrit par le fonctionnaire ou l’agent de l’autorité, de le remettre à flot et de l’éloigner vers un endroit que celui-ci aura désigné à cet effet. Le propriétaire est tenu également de remettre à flot les épaves, débris d’épaves, objets ou engins coulés bas, de les mener à quai et de les éloigner en dehors du domaine public.
§ 5. S’il n’a pas été satisfait aux prescriptions des § 1er, 2 et 4, ou dans les cas d’urgence dont l’Administration des Voies navigables est juge, ou si le propriétaire, le capitaine ou le patron sont inconnus, l’Administration des Voies navigables peut, d’office et aux risques et périls du propriétaire, du capitaine ou du patron, exécuter les opérations prévues au § 1er, 2° et au § 4, et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité ou la liberté de la navigation, la sauvegarde du régime de la voie navigable ou la conservation de celle-ci.
Éventuellement il est procédé d’office à la destruction du bâtiment ou de ses débris, de l’épave, des débris d’épaves, de l’engin ou de l’objet immergé.
Il est dressé inventaire daté du matériel récupéré.
§ 6. Sans préjudice de l’application des articles 46 et suivants du Livre II du Code de Commerce, le propriétaire, le capitaine ou le patron sera tenu au remboursement des frais exposés pour l’exécution des opérations et mesures visées au § 5 (y compris la destruction).
Le propriétaire, le capitaine ou le patron est tenu de rembourser toutes les sommes avancées par l’État pour l’exécution des opérations et mesures visées au § 5 (y compris la destruction).
Le montant de ces avances fait l’objet d’un état certifié exact par l’autorité. § 7. L’autorité exige, avant d’entamer l’exécution des opérations et mesures (y compris la destruction) visées au § 5, la consignation, par le propriétaire, le capitaine ou le patron, de la somme jugée nécessaire pour couvrir les frais de cette exécution. La consignation peut être remplacée par un cautionnement jugé suffisant par l’autorité et sans lui occasionner des frais.
§ 8. A défaut de consignation ou de cautionnement suffisant, le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d’épaves, engins ou objets retirés sont constitués en gage de l’ensemble des frais exposés par l’État. L’autorité fait procéder à la vente à concurrence du montant de ses débours ou du montant de ceux-ci non couverts par la consignation ou le cautionnement. Ce qui n’a pas été vendu demeure à la disposition des intéressés.
§ 9. Si le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d’épaves, engins ou objets retirés ne sont pas repris par le propriétaire, le capitaine ou le patron ou si ces derniers sont inconnus, l’autorité procède à la vente, après y avoir donné la publicité prévue au présent paragraphe. Le produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit du propriétaire, capitaine, ou patron intéressé, s’il est connu ou de qui justifiera de ses droits, le tout après déduction du montant des débours visés au § 8. L’autorité demeure étrangère à la répartition, entre les intéressés, des sommes ainsi consignées.
Si aucun acheteur ne se présente, l’État dispose du bâtiment sauvé ou de ses débris, des épaves, débris d’épaves, engins ou objets.
Avant de procéder à la vente dont question dans le présent paragraphe, l’autorité publie dans deux des journaux les plus répandus de l’endroit deux avis, à quinze jours d’intervalle, du sauvetage opéré, en indiquant les marques et signaux distinctifs de ces matériaux et invitant tout prétendant droit à présenter sa réclamation dans un délai de trente jours, à compter de la date de la publication du dernier avis. Après ce délai, l’État dispose du bâtiment sauvé ou de ses débris, ou des épaves, débris d’épaves, engins ou objets retirés.
§ 10. Le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d’épaves, engins ou objets retirés seront placés sous la garde de la douane à l’endroit qu’elle désignera. Leur vente aura lieu sous la condition que les formalités douanières pour la déclaration, la vérification et l’acquittement des droits et taxes éventuels dus soient remplies avant tout enlèvement ou prise de possession par les intéressés.

 
  Artikel 30.
De bepalingen van artikel 22, § 4 tot 10, zijn toepasselijk op de lading van het aan de grond zittende of gezonken vaartuig.
  Article 30.
Les dispositions prévues à l’article 22, § 4 à 10, sont applicables à la cargaison du bâtiment échoué ou coulé bas.
 
  Artikel 31.
Ieder kapitein of schipper, die gelijk welk vast of drijvend bebakeningsinstrument heeft beschadigd dan wel dit uit welke oorzaak ook heeft verplaatst, is gehouden daarvan onmiddellijk per radio kennis te geven aan het naastbijliggend radio-kuststation.
De kapitein of schipper van een vaartuig dat niet met een radiotoestel is uitgerust, moet het voorval dadelijk bij aankomst in de eerste aanleghaven mondeling of schriftelijk bij de Dienst van het Loodswezen te Oostende aangeven.
  Article 31.
Tout capitaine ou patron qui, pour quelque raison que ce soit, détériore et déplace un instrument de balisage fixe ou flottant, est tenu d’en informer immédiatement par radio la station radio côtière la plus proche.
Le capitaine ou le patron d’un bâtiment qui n’est pas équipé d’un appareil radio doit, dès son arrivée dans le premier port d’escale, faire au Service du Pilotage à Ostende la déclaration orale ou écrite de l’incident.
 
  Artikel 32.
Eenieder is verplicht langs de kortste weg de dichtstbijzijnde overheid kennis te geven van het wegdrijven of verdwijnen van lichtboeien en van de defecte werking van lichtboeien en bakens.
  Article 32.
Chacun est tenu d’informer, par la voie la plus directe, l’autorité la plus proche, de la dérive ou de la disparition des bouées lumineuses ainsi que du fonctionnement défectueux des bouées lumineuses et des balises.
 
  Artikel 33.
Het vervoer van ontplofbare, ontvlambare, radioactieve en andere gevaarlijke stoffen is onderworpen aan bijzondere bepalingen.
  Article 33.
Le transport de matières explosives, inflammables, radioactives et autres produits dangereux est soumis à des dispositions particulières.
 
  Hoofdstuk V. Overheidsmaatregelen   Chapitre V. Mesures prises par l’autorité  
 

Artikel 34

§ 1. wanneer een vaartuig onvoldoende gemeerd is of de doorvaart kan hinderen, telkens als in de havens of op de reden van de Belgische kust werken van openbaar nut uitgevoerd of de vrijheid en de veiligheid van de scheepvaart verzekerd dienen te worden, zijn de ambtenaren of bedienden van de overheid gemachtigd aan de eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers, de maatregelen op te leggen welke zij nodig achten zelfs dan wanneer die niet bij de reglementen zijn voorzien.
§ 2. De ambtenaren en bedienden van de overheid zijn gemachtigd de maatregelen op te leggen welke zij nodig achten om de waterafvoer te vergemakkelijken of het vaarwater te vrijwaren.
§ 3. De eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers moeten de krachtens de paragrafen 1 en 2 opgelegde maatregelen onmiddellijk opvolgen. Doen zij dat niet of zijn zij afwezig, dan kunnen de opgelegde maatregelen ambtshalve worden uitgevoerd.
§ 4. De kapiteins, schippers en gebruikers van vaartuigen zijn gehouden tot inachtneming, wat de scheepvaart betreft, van alle door de overheid medegedeelde berichten, inzonderheid de berichten aan zeevarenden of de dringende berichten aan zeevarenden en, wat de veiligheid van de niet aan het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdend zeevaartinspectiereglement onderworpen vaartuigen betreft, van de maatregelen opgelegd door de ambtenaren en bedienden van de overheid.

 

Article 34.

§ 1er. Lorsqu’un bâtiment est insuffisamment amarré ou susceptible de gêner le passage, chaque fois qu’il s’agit d’effectuer des travaux d’utilité publique dans les ports ou dans les rades du littoral belge ou d’assurer la liberté et la sécurité de la navigation, les fonctionnaires ou agents de l’autorité sont autorisés à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons les mesures qu’ils jugent nécessaires, alors même qu’elles ne sont pas prévues par les règlements.
§ 2. Les fonctionnaires et agents de l’autorité sont autorisés à imposer toute mesure qu’ils jugent nécessaire pour faciliter l’écoulement des eaux ou pour sauvegarder la voie navigable.
§ 3. Les propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux mesures imposées par application des paragraphes 1er et 2. S’ils n’obtempèrent pas ou s’ils ne sont pas présents, les mesures imposées peuvent être exécutées d’office.
§ 4. Les capitaines, patrons et usagers des bâtiments sont tenus d’observer, en ce qui concerne la navigation, tous les avis communiqués par l’autorité, notamment les avis aux navigateurs ou les avis urgents aux navigateurs et, en ce qui concerne la sécurité des bâtiments non soumis à l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime, les mesures imposées par les fonctionnaires et agents de l’autorité.

 
 

Artikel 35.

§ 1. Wanneer een vaartuig onvoldoende gemeerd is, of derwijze ligt dat het gevaar oplevert voor de kunstwerken van de havens of van de kust, of wanneer het dreigt te zinken, zijn de ambtenaren of bedienden van de overheid gemachtigd aan de eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers de maatregelen die zij nodig achten op te leggen, zelfs dan wanneer die niet bij de reglementen zijn voorzien.
§ 2. De eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers moeten de krachtens paragraaf 1 opgelegde maatregelen onmiddellijk opvolgen. Doen zij dat niet of zijn zij afwezig, dan kunnen de opgelegde maatregelen ambtshalve worden uitgevoerd.
§ 3. De ambtenaren of bedienen van de overheid hebben het recht de meertouwen van de gemeerde vaartuigen los te maken of te kappen wanneer zij die maatregel noodzakelijk achten.

 

Article 35.

§ 1er. Lorsqu’un bâtiment est insuffisamment amarré ou placé de telle façon qu’il présente un danger pour les ouvrages d’art portuaires ou côtiers ou lorsqu’il risque de couler bas, les fonctionnaires ou agents de l’autorité sont autorisés à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons les mesures qu’ils jugent nécessaires alors même qu’elles ne sont pas prévues par les règlements.
§ 2. Les propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres donnés par application du paragraphe 1er. S’ils n’obtempèrent pas ou s’ils ne sont pas présents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d’office.
§ 3. Les fonctionnaires ou agents de l’autorité ont le droit de détacher ou de couper les amarres des bâtiments amarrés lorsqu’ils jugent nécessaire d’imposer cette mesure.

 
  Artikel 36.
De maatregelen opgelegd door de ambtenaren of bedienden van de overheid, overeenkomstig dit reglement, worden uitgevoerd op kosten en risico van de eigenaars, exploitanten, kapiteins of schippers.
  Article 36.
Les mesures prescrites par les fonctionnaires ou agents de l’autorité, conformément au présent règlement, sont exécutées aux frais et aux risques et périls des propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons.
 
  Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen   Chapitre VI. Dispositions diverses  
  A. Pleziervaart en strandvisserij   A. Navigation de plaisance et pêche riveraine  
 

Artikel 37.

§ 1. Roeiboten van welke omvang ook, en pleziervaartuigen waarvan de lengte over alles 6 m of minder bedraagt, mogen geen zee kiezen indien buitengaats de van uit zee waaiende wind kracht 3 Beaufort of de van uit land waaiende wind kracht 4 Beaufort heeft of te boven gaat.
§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op pleziervaartuigen die aan georganiseerde wedstrijden of zeilkursussen deelnemen, op voorwaarde dat die vaartuigen er onder afdoend toezicht van de organisatoren blijven.
§ 3. Voor de toepassing van § 1 wordt een wind welke op een gegeven plaats evenwijdig met de Belgische kust waait beschouwd als een van uit zee waaiende wind.
§ 4. In de havens wordt het uit paragraaf 1 volgende verbod aangeduid, bij dag door een zwarte figuur bestaande uit twee kegels met de punten tegen elkaar, de ene loodrecht onder de andere, bij nacht door een rondom zichtbaar violet flikkerlicht.
Deze seinen worden gehesen of vertoond:
a) te Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort: op de seinmast geplaatst op het loodswezengebouw;
b) te Blankenberge: op de mast geplaatst bewesten het vuurtorengebouw.
Op plaatsen van de kust vermeld in artikel 32 wordt het in § 1 voorzien verbod met een passend dagmerk kenbaar gemaakt door de gemeentelijke overheden.

 

Article 37.

§ 1er. Il est interdit aux canots à rames, quelles que soient leurs dimensions et aux bâtiments de plaisance, dont la longueur hors tout est de 6 m ou moins, de prendre la mer lorsque, par vent venant de la mer, la force du vent au large est de 3 Beaufort ou plus et si, par vent venant de la terre, cette force est de 4 Beaufort ou plus.
§ 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux bâtiments de plaisance qui participent à des compétitions ou cours de navigation à voile organisés, à condition que les bâtiments y restent sous la surveillance effective des organisateurs.
§ 3. Pour l’application du § 1er, est considéré comme vent venant de la mer le vent qui, à un endroit déterminé, souffle parallèlement à la côte belge.
§ 4. Dans les ports, l’interdiction résultant du paragraphe 1er est indiquée de jour au moyen d’une marque noire formée de deux cônes superposés réunis par la pointe et, de nuit, par un feu clignotant de couleur violette, visible sur tout l’horizon.
Ces signaux sont hissés ou montrés:
a) à Ostende, Zeebrugge et Nieuport: au sémaphore placé sur le bâtiment du pilotage;
b) à Blankenberge: sur le mât placé à l’ouest du bâtiment de phare.
Aux endroits de la côte visés à l’article 32, l’interdiction prévue au § 1er est signalée, au moyen d’une marque adéquate, par les autorités communales.

 
  Artikel 37bis.[Koninklijk besluit d.d. 4 mei 1999]
Zeilplanken mogen geen zee kiezen bij windkracht 7[Koninklijk besluit d.d. 31 mei 2001] of meer (op de schaal van Beaufort).
Plankzeilen is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang.
  Article 37.bis [Arrêté royal du 4 mai 1999]
Il est interdit aux planches à voile de prendre la mer lorsque la force du vent est du 7[Arrêté royal du 31 mai 2001] ou plus (sur l’échelle de Beaufort). La pratique de la planche à voile est interdite du coucher au lever du soleil.
 
 

Artikel 38.

§ 1. Met het oog op de veiligheid van de scheepvaart mogen geen wedstrijden of sport- of ontspanningsactiviteiten in groepsverband in de Belgische territoriale zee gehouden of verricht worden behoudens vergunning vanwege de Nautisch Directeur van de Dienst van het Loodswezen. Deze vergunning moet ten minste drie weken vóór de vastgestelde datum worden aangevraagd. Deze ambtenaar beslist onverwijld over de aanvraag en bepaalt de voorwaarden waarin de wedstrijden of de activiteiten mogen gehouden worden.
§ 2. Behoudens het bepaalde in § 3 zijn de in § 1 bedoelde wedstrijden of activiteiten alsook het beoefenen van waterski of plankzeilen in de havens van de Belgische kust verboden.
§ 3. In de havens van de Belgische kust mogen zeilcursussen slechts worden gegeven in de voorwaarden bepaald in § 1. Indien volgens het soeverein oordeel van de bevoegde overheid de veiligheid van de scheepvaart het toelaat mogen die voorwaarden afwijkingen inhouden ter zake van het bepaalde in artikel 10 § 3, 8 en 9.

 

Article 38.

§ 1er. Aux fins de la sécurité de la navigation, aucune compétition ni activité sportive ou de loisir en groupe ne peut avoir lieu dans la mer territoriale belge sauf avec l’autorisation du Directeur nautique du Service du Pilotage. La demande doit en être faite trois semaines au moins avant la date prévue. Ce fonctionnaire statue sans délai sur la demande et détermine les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu les compétitions ou les activités.
§ 2. Sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, interdites dans les ports du littoral belge, les compétitions ou activités visées au paragraphe 1er ainsi que la pratique du ski nautique ou de la planche à voile.
§ 3. Dans les ports du littoral belge, des cours de navigation à voile ne peuvent être donnés qu’aux conditions fixées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent contenir des dérogations aux dispositions de l’article 10, paragraphes 3, 8 et 9, si celles-ci sont compatibles avec la sécurité de la navigation dont l’autorité compétente à l’entière appréciation

 
 

Artikel 39.
§ 1. Langs de stranden van de Belgische kust mag geen vaartuig zee kiezen tenzij vanaf de plaatsen die door de ambtenaren van het Bestuur der Waterwegen worden aangeduid en binnen de grenzen die door hen zijn vastgelegd geworden. Zeilplanken mogen bovendien zich aldaar niet verder van de kust verwijderen dan tot op een afstand van 200 m.
§ 2. Behalve op de krachtens de eerste paragraaf aangeduide plaatsen mag geen vaartuig, behoudens bij overmacht, het strand naderen op een afstand van minder dan 200 m.
§ 3. De in dit artikel bedoelde afstand van 200 m wordt gerekend vanaf de laagwaterlijn zoals deze op de officiële Belgische op grote schaal uitgevoerde zeekaarten is aangebracht.

 

Article 39.

§ 1er. Le long des plages de la côte belge, aucun bâtiment ne peut prendre la mer qu’à partir des endroits désignés par les fonctionnaires de l’Administration des Voies navigables et dans les limites déterminées par eux. En outre, les planches à voile ne peuvent à ces endroits s’éloigner en mer qu’à une distance de 200 m.
§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher de la plage à une distance de moins de 200 m sauf aux endroits indiqués en vertu du paragraphe premier.
§ 3. La distance de 200 m visée au présent article est calculée à partir de la laisse de basse mer, comme il est indiqué sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.

 
 

Artikel 40.

§ 1. Het uitzetten vanaf het strand van netten of lijnen met haken mag slechts geschieden:
buiten de krachtens artikel 32, § 1, aangeduide plaatsen en de zones die door de gemeenteoverheid als badzones worden aangeduid; en
in een zone waarvan de zeewaartse grens niet verder reikt dan op een afstand van 150 m te rekenen vanaf de laagwaterlijn waarvan sprake in artikel 32, § 3. Die netten of lijnen worden op afdoende wijze door middel van een of meerdere goed zichtbare gele merken gesignaleerd.
§ 2.
Netten, andere dan treilnetten, of lijnen met haken, welke vanaf vaartuigen worden uitgezet, moeten bestendig aan een bemand vaartuig worden vastgemaakt. De netten mogen per vaartuig niet langer zijn dan 50 m. Het vaartuig voert bovendien de lichten en dagmerken bepaald bij Voorschrift 26, c.
Voor zover het praktisch mogelijk is, wordt het in deze paragraaf bedoelde visgerei gemerkt met de letters en het nummer van het vaartuig waartoe het behoort.

 

Article 40.

§ 1er. La mise à l’eau, à partir de la plage, de filets ou de lignes à hameçons ne peut être effectuée:
qu’en dehors des endroits désignés conformément à l’article 32, § 1er, et des zones désignées comme zones de baignade par l’autorité communale; et
dans une zone dont la limite en mer ne dépasse pas la distance de 150 m à compter de la laisse de basse mer dont question à l’article 32, § 3.
Ces filets et lignes sont signalés d’une façon adéquate au moyen d’une ou plusieurs marques jaunes biens visibles.
§ 2.
les filets, autres que les chaluts, ou lignes à hameçons qui sont mis à l’eau à partir de bâtiments, doivent être constamment attachés à un bâtiment monté. La longueur des filets attachés à chaque bâtiment ne peut dépasser 50 m. Le bâtiment porte en outre les feux et marques prescrits par la Règle 26, c.
Pour autant que cela soit pratiquement possible, le matériel de pêche visé au présent paragraphe est marqué aux lettres et numéro du bâtiment auquel il appartient.

 
  B. Andere activiteiten   B. Autres activités  
  Artikel 41.
Het is verboden op vogels en op waterwild te schieten hetzij vanaf een vaartuig dat zich in de Belgische territoriale zee of in de havens van de Belgische kust bevindt hetzij van op kunstwerken of in de aanhorigheden van deze havens of van op de stranden van de Belgische kust.
  Article 41.
Il est interdit de chasser les oiseaux et le gibier d’eau soit à partir d’un bâtiment se trouvant dans la mer territoriale belge ou dans les ports du littoral belge soit sur les ouvrages d’art ou dans les dépendances de ces ports ou à partir des plages du littoral belge.
 
  Artikel 42.
Het is verboden in de territoriale zee of in de havens van de Belgische kust vaartuigen te gebruiken voor enige vorm van geluidsreclame.
  Article 42.
Il est interdit d’utiliser des bâtiments dans la mer territoriale ou dans les ports du littoral belge, pour une forme quelconque de publicité sonore.
 
  Artikel 43.
Het is verboden in de havens van de Belgische kust te zwemmen of te baden.
  Article 43.
Il est interdit de nager ou de se baigner dans les eaux des ports du littoral belge.
 
  Hoofdstuk VII. Eindbepalingen   Chapitre VII. Dispositions finales  
  Artikel 44.
Elk vaartuig waarop dit besluit van toepassing is, moet een exemplaar van dit reglement en een bijgewerkte officiële kaart van de Belgische territoriale zee aan boord hebben. Deze bepaling is niet van toepassing op vaartuigen bestemd voor strandvermaak alsook op zeilplanken.
  Article 44.
Un exemplaire du présent règlement ainsi qu’une carte officielle à jour de la mer territoriale belge doivent se trouver à bord de tout bâtiment auquel s’applique le présent arrêté. Cette disposition n’est pas applicable aux bâtiments affectés aux amusements de plage ni aux planches à voile.
 
 

Artikel 45.

§ 1. Moeten, onder voorbehoud van het bepaalde in § 2 tot 6, toezien dat dit reglement wordt uitgevoerd:
de ambtenaren van het Bestuur der Waterwegen;
[Koninklijk besluit d.d. 3 mei 1999] De volgende ambtenaren van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart:
a) de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole;
b) de met de politie te water belaste overheid van de federale politie;
c) de ambtenaren van het loodswezen;
De ambtenaren van het Bestuur van Douanen en Accijnzen,
De havenkapiteins, de adjunct-havenkapiteins, de havenluitenanten, de sasmeesters en kaaimeesters binnen de grenzen van hun ambtsgebied, met dien verstande dat de havenkapitein van Oostende en dezes ondergeschikten eveneens mogen toezien op de uitvoering van dit reglement:
a) in de toegangsgeul tot het nieuwe vissersdok van de meest westelijke punt van de noordelijke kaaimuur tot de westelijke punt van de zuidelijke kaaimuur;
b) in de toegangsgeul tot de nieuwe handelsdokken;
c) in het tijdok en het Montgomerydok.
De door de stad Brugge aangestelde havenmeester binnen de grenzen van de vissershaven van Zeebrugge, die voor de uitvoering van dit reglement, aanzien wordt als omvattende het dok der vissersvaartuigen tot aan de buitengrens zijner toegangsgeul;
De leden van de rijkswacht;
De ambtenaren en bedienden van de gemeentepolitie in de gemeenten op wier grondgebied zich een haven bevindt of die langs de kust gelegen zijn.
§ 2. Onverminderd het bepaalde in de volgende paragrafen moeten alleen de hierna aangewezen ambtenaren toezien op de toepassing van de achter hun aanwijzing vermelde bepalingen:
de ambtenaren van het bestuur der waterwegen: artikel 21, § 1 en 2, 3° en 4°, artikel 22, § 4 tot 10, artikel 23 en artikel 27 § 2;
de ambtenaren van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart bedoeld in § 1, 2°: artikel 9, artikel 10 met uitzondering van paragraaf 3, artikel 13, artikel 15, artikel 16, artikel 19 § 1, 7°, artikel 20 § 4, artikel 25, artikel 27 § 1 en artikel 28 § 1 en 3;
de ambtenaren van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart bedoeld in § 1, 2° a (zeevaartpolitie): artikel 27 § 3, laatste volzin, artikel 28 § 2, laatste volzin, en artikel 35;
de ambtenaren van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart bedoeld in § 1, 2°, b (loodswezen): artikel 5, § 1, artikel 11, artikel 30 en artikel 31, het voorlaatste artikel voor zover het vertrek plaats heeft vanuit de havens van de Belgische kust.
§ 3. Onder voorbehoud van het bepaalde in paragraaf 4 moeten de hierna aangewezen ambtenaren toezien op de toepassing van de achter hun aanwijzing vermelde bepalingen: de ambtenaren van het Bestuur der Waterwegen alsook de ambtenaren van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart onderscheidenlijk aangewezen in paragraaf 1, 1° en 2°: artikel 10 § 4, artikel 14, artikel 17 en artikel 18.
§ 4. In afwijking van paragraaf 1, 4°, zien de aldaar vermelde ambtenaren niet toe op de uitvoering van het bepaalde in artikel 5 § 1, in artikel 15, in artikel 21, § 1 en 2, 3° en 4°, in artikel 22, §§ 4 tot 10, in artikel 23, in artikel 27, § 2, in artikel 30 en in artikel 32.
Wat de haven van Zeebrugge betreft, geldt de hiervoren vermelde afwijking niet voor de toepassing van artikel 5, § 1, van artikel 15 en van artikel 27, § 2.
Wat de haven van Oostende betreft zien de bedoelde ambtenaren toe op de uitvoering van dit reglement in de strook van het Montgomerydok gelegen tussen de zuidelijke steiger aan de westkant van het dok en de Mercatorsluis, doch uitsluitend om het verkeer naar of vanuit de sluis te regelen.
§ 5. De in § 1, 5°, bedoelde havenmeester zie toe dat dit reglement, met uitzondering van de artikelen en paragrafen welke in § 4, eerste lid, vermeld zijn, wordt uitgevoerd.
§ 6. In de havenzone omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 1980 zijn alleen de ambtenaren van de Regie voor Maritiem Transport of hun afgevaardigden bevoegd om de lig-, meer- of ankerplaatsen toe te wijzen of deze te veranderen.
Niettemin zijn in de gevallen waar de algemene veiligheid dit vereist de ambtenaren bedoeld in paragraaf 2, 4°, bij voorrang bevoegd om deze plaatsen toe te wijzen of te veranderen.
§ 7. De gemeentebesturen en alle met openbaar gezag beklede personen moeten, indien zij daartoe verzocht worden, aan de in voorgaande paragrafen vernoemde personen hun hulp verlenen voor de toepassing van dit reglement.

 

Article 45.

§ 1er. Sont chargés de veiller à l’exécution du présent règlement, sous réserve des dispositions prévues aux § 2 à 6:
Les agents de l’Administration des Voies navigables;
[Arrêté royal du 3 mai 1999] Les agents mentionnés ci-après de l’Administration de la Marine et de la Navigation intérieure:
a) les agents chargés du contrôle de la navigation;
b) l’autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ;
c) les agents du service de pilotage.
Les agents de l’Administration des Douanes et Accises;
Les capitaines de port, les capitaines de port adjoints, les lieutenants de port, les éclusiers et maîtres de quai dans les limites de leur ressort administratif, étant entendu que le capitaine du port d’Ostende et ses subordonnés peuvent également assurer l’application de ce règlement:
a) dans le goulet du nouveau bassin de pêche de l’extrémité ouest du quai nord jusqu’à la pointe ouest du quai sud;
b) dans le goulet des nouveaux bassins de commerce;
c) dans le bassin à marée et le bassin Montgomery.
Le capitaine de port commissionné par la ville de Bruges, dans les limites du port de pêche de Zeebrugge, lequel, en ce qui concerne l’exécution du présent règlement, est considéré comme comprenant le bassin des bateaux de pêche jusqu’à la limite extérieure de son chenal d’accès;
Les membres de la gendarmerie;
Les fonctionnaires et agents de la police communale dans les communes sur le territoire
desquelles se trouve un port ou qui sont situées le long de la côte.
§ 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls les agents désignés ciaprès sont chargés de veiller à l’application des dispositions visées à la suite de leur désignation:
les agents de l’Administration des Voies navigables: article 21, § 1er et 2, 3° et 4°, article 22, § 4 à 10, article 23 et article 27 § 2;
les agents de l’Administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2°: article 9, article 10 à l’exception du paragraphe 3, article 13, article 15, article 16, article 19 § 1er , 7°, article 20 § 4, article 25, article 27 § 1er et article 28, § 1er et 3;
les agents de l’Administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2°, a (police maritime), article 27, § 3, dernière phrase, article 28 § 2, dernière phrase, et article 35;
les agents de l’Administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2°, b (pilotage): article 5 § 1er, article 11, article 30 et article 31, l’avant dernier article pour autant que le départ se fasse depuis les ports du littoral belge.
§ 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les agents désignés ci-après sont chargés de veiller à l’application des dispositions visées à la suite de leur désignation: les agents de l’Administration des Voies navigables ainsi que les agents de l’Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, désignés respectivement au § 1er, 1° et 2°: article 10 § 4, article 14, article 17 et article 18.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, les agents qui y sont mentionnés ne sont pas chargés de veiller à l’exécution des dispositions contenues à l’article 5 § 1er, à l’article 15, à l’article 21, § 1er et 2, 3° et 4°, à l’article 22, § 4 à 10, à l’article 23, à l’article 27, § 2, à l’article 30 et à l’article 32.
En ce qui concerne le port de Zeebrugge, la dérogation mentionnée ci-dessus ne vaut pas pour l’application de l’article 5 § 1er, de l’article 15 et de l’article 27, § 2.
En ce qui concerne le port d’Ostende, les agents susvisés veillent à l’exécution de ce règlement dans la partie du bassin Montgomery située entre l’embarcadère sud à l’ouest du bassin et l’écluse Mercator, mais uniquement pour y régler le trafic vers ou venant de cette écluse.
§ 5. Le capitaine du port visé au § 1er, 5°, est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement, à l’exception des articles et paragraphes mentionnés au § 4, premier alinéa.
§ 6. Les fonctionnaires de la Régie des Transports maritimes ou leurs mandataires sont, dans la zone portuaire déterminée dans l’article 1er de l’arrêté royal du 7 janvier 1980, seuls compétents pour assigner ou changer les emplacements de stationnement d’amarrage ou de mouillage.
Néanmoins les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 2, 4°, sont, dans les cas où la sécurité en général l’exige, par priorité compétents pour désigner ou changer ces emplacements.
§ 7. Les administrations communales et toutes personnes revêtues de l’autorité publique doivent, si elles en sont requises, prêter main forte aux personnes visées dans les paragraphes précédents, pour veiller à l’application du présent règlement.

 
 

Artikel 46.

§ 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van pleziervaartuigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 mei 1968, worden 3° en 4° door de volgende bepaling vervangen: “3° in de Belgische zeewateren zoals zij bepaald zijn door artikel 1, 5°, van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen. De grenzen van de havens van de kust zijn die welke bepaald zijn in artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981.”
§ 2. In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1973, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in paragraaf 2 worden de woorden “met uitzondering van de zeilplanken” ingevoegd tussen de woorden “pleziervaartuigen” en “moeten”;
paragraaf 3 wordt in de volgende redactie hersteld: “Personen die het plankzeilen beoefenen moeten een reddingsvest in goede staat en van een opvallende kleur dragen.”

 

Article 46.

§ 1er. A l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l’équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1968, les 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante: “3° dans les eaux maritimes belges telles qu’elles sont définies par l’article 1er, 5°, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires. Les limites des ports du littoral sont celles définies à l’article 2 de l’arrêté royal du 4 août 1981.”
§ 2. A l’article 17 du même arrêté royal modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes:
au paragraphe 2, les mots “à l’exception des planches à voile” sont insérés entre les mots “embarcations de plaisance” et “doivent”;
le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante: “Les personnes qui pratiquent la planche à voile doivent porter une veste de sauvetage en bon état et de couleur vive.”

 
  Artikel 47.
Opgeheven worden:
het koninklijk besluit van 31 mei 1968 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 1977;
artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 juni 1977 ter uitvoering van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee 1972 bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen.
  Article 47.
Sont abrogés:
l’arrêté royal du 31 mai 1968 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l’arrêté royal du 20 juin 1977;
l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes.
 
  Artikel 48.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1981.
  Article 48.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1981.
 
  Artikel 49.
Onze Minister van Verkeerswezen en Onze Minister van Openbare Werken en Institutionele Hervormingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Article 49.
Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et des Réformes institutionnelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
  Bln. Ans.