nl
  fr
 

Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas

(wet van 15 maart 2002)

 

 

Règlement de la navigation
sur la Meuse mitoyenne

(loi du 15 mars 2002)

 
 
    INLEIDING
Hoofdstuk 1   Algemene bepalingen
Art.1 00 Toepassingsgebied
Art.1 01 Betekenis van enige uitdrukkingen
Art.1 02 De schipper
Art.1 03 Verplichtingen van de bemanning
Art.1 04/05 Voorzorgsmaatregelen en afwijking van het reglement
Art.1 06 Gebruik van de vaarweg
Art.1 07 Belading
Art.1 09 Sturen van het schip
Art.1 10 Scheepsbescheiden
Art.1 11 Reglement aan boord
Art.1 12 Buiten boord uitsteken van voorwerpen - Verlies van voorwerpen - Hindernissen
Art.1 13 Bescherming van verkeerstekens
Art.1 14 Beschadiging van kunstwerken
Art.1 15 Verbod tot het water doen geraken van voorwerpen of stoffen
Art.1 17 Vastgevaren of gezonken schepen - Aangifte van ongevallen
Art.1 18 Verplichting tot vrijmaking van het vaarwater
Art.1 19 Aanwijzingen
Art.1 20 Verlenen van medewerking aan ambtenaren
Art.1 22 Voorschriften van tijdelijke aard
Art.1 23 Melden van en toestemming voor evenementen
Hoofdstuk 2   Kentekens
Art.2 01 Kentekens van schepen, met uitzondering van kleine schepen
Art.2 02 Kentekens van kleine schepen
Art.2 02a Uitrusting en constructie van kleine schepen
Hoofdstuk 3   Optische tekens van schepen
Art.3 01 Toepassing
Art.3 01a Begripsbepalingen
Art.3 02 Lichten
Art.3 03 Borden en vlaggen
Art.3 04 Cilinders, bollen, kegels en ruiten
Art.3 05 Verboden tekens
Art.3 06 Noodlichten
Art.3 07 Verboden lichten, verlichting of zoeklichten dan wel vlaggen, borden of andere voorwerpen
Art.3 08 Lichten van alleen varende motorschepen
Art.3 09 Lichten van slepen
Art.3 11 Lichten van gekoppelde samenstellen
Art.3 12 Lichten van zeilschepen
Art.3 13 Lichten van kleine schepen
Art.3 18 Bijkomende lichten van schepen die onmanoeuvreerbaar worden
Art.3 20 Lichten van stilligende schepen
Art.3 27 Lichten van in bedrijf zijnde drijvende werktuigen en van vastgevaren of gezonken schepen
Art.3 28 Bijkomende lichten van schepen, waarvan de ankers een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen
Art.3 29 Dagtekens van slepen
Art.3 30 Dagteken van schepen die tegelijkertijd door middel van zeilen en een motor worden voortbewogen
Art.3 35 Bijkomende dagtekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden
Art.3 41 Dagtekens van in bedrijf zijnde drijvende werktuigen en van vastgevaren of gezonken schepen
Art.3 42 Bijkomend dagteken van ankers van schepen die een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen
Art.3 45 Bijkomend teken van schepen van toezichthoudende ambtenaren
Art.3 46 Noodtekens
Hoofdstuk 4 Geluidsseinen van schepen
Art.4 01 Algemene bepalingen
Art.4 02 Geven van geluidsseinen
Art.4 03 Verboden geluidsseinen
Hoofdstuk 5   Verkeerstekens
Art.5 01 Vaststelling van de verkeerstekens
Art.5 02 Aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens
Hoofdstuk 6   Vaarregels
Art.6 01 Begripsbepalingen
Art.6 02 Kleine schepen - algemene bepalingen
Art.6 03 Algemene beginselen
Art.6 03a Koers kruisen
Art.6 04 Recht tegen elkaar insturen - Hoofdregel
Art.6 05 Recht tegen elkaar insturen
Art.6 09 Voorbijlopen - Algemene bepalingen
Art.6 10 Voorbijlopen
Art.6 13 Keren
Art.6 14 Gedrag bij vertrek
Art.6 15 Verbod zich in de tussenruimte tussen de lengten van een sleep te begeven
Art.6 16 Uitvaren en invaren van havens en nevenvaarwateren en het daarbij invaren of oversteken van het hoofdvaarwater
Art.6 17 Op gelijke hoogte varen; verbod dicht langs een varend schip te varen
Art.6 18 Verbod om ankers, kabels of kettingen te laten slepen
Art.6 19 Zich laten drijven
Art.6 20 Hinderlijke waterbeweging
Art.6 21 Manoeuvreerbaarheid van samenstellen
Art.6 30 Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht
Art.6 31 Geluidssein van een schip dat stilligt of dat is vastgevaren
Art.6 33 Schepen die bij slecht zicht de vaart voortzetten
Art.6 33a Snelheid
Art.6 33b Varen met snelle motorboten - Waterskieën
Art.6 33c Plankzeilen, zwemmen en duiken
Art.6 33d Stiltezone voor sportvissers
Art.6 33e Verboden activiteiten
Hoofdstuk 7   Regels voor het ligplaats nemen
Art.7 1 Algemene beginselen voor het ligplaats nemen
Art.7 2 Ligplaats nemen (ankeren en meren)
Art.7 8 Toezicht
Bijlage I   Bevoegde autoriteit
Bijlage II   Verkeerstekens
  A. Verbodstekens
  B. Gebodstekens
  C. Beperkingstekens
  D. Aanbevelingstekens
  E. Aanwijzingstekens
  F. Bijkomende tekens
Bijlage III   Markering van het vaarwater
  A. Laterale markering
  A.1 Hoofdmarkering
  A.1.1 Rechterzijde
  A.1.2 Linkerzijde
  A.1.3 Splitsingen en kruisingen
  B. Markering gevaarlijke punten en obstakels
  B.1 Buiten het vaarwater
  B.1.1 Rechteroever
  B.1.2 Linkeroever
  B.1.3 Splitsingpunt
  B.2 In of nabij het vaarwater
  B.2.1 Laterale markering
  B.2.2 Markering op (of nabij) het obstakel
  C. Bijzondere markering
  D. Markering ingang van havens en aftakkingen
  D.1 Indien voorzien van lichten
  D.1.1 Bakboordzijde
  D.1.2 Stuurboordzijde
  D.2 Indien niet voorzien van lichten
  D.2.1 Bakboordzijde
  D.2.2 Stuurboordzijde
  E. Markering loop van de vaargeul
  E.1 Ligging van de vaargeul
  E.1.1 Rechteroever
  E.1.2 Linkeroever
  E.2 Overgangen
  E.2.1 Rechteroever
  E.2.2 Linkeroever
 
    INTRODUCTION
Ch. 1er   Díspositions générales
Art.1 00 Champ d'application
Art.1 01 Signification de quelques termes
Art.1 02 Le conducteur
Art.1 03 Devoirs de l'équipage
Art.1 04/05 Mesures de précaution et dérogation au règlement
Art.1 06 Utilisation de la voie navigable
Art.1 07 Chargement
Art.1 09 Conduite d'un bâtiment
Art.1 10 Documents de bord
Art.1 11 Règlement de bord
Art.1 12 Objets débordant sur les côtés des bâtiments - Perte d'objets. - Obstacles
Art.1 13 Protection des signaux de la voie navigable
Art.1 14 Dommages causés aux ouvrages d'art
Art.1 15 Interdiction de déverser des objets ou des substances dans la voie navigable
Art.1 17 Bâtiments échoués ou coulés. - Déclaration des accidents
Art.1 18 Obligation de dégager la passe navigable
Art.1 19 Ordres particuliers
Art.1 20 Coopération avec les fonctionnaires
Art.1 22 Prescriptions de caractère temporaire
Art.1 23 Organisation de manifestations et autorisation y afférente
Ch.2   Marques
Art.2 01 Marques d'identification des bâtiments, à l'exception des menues embarcations
Art.2 02 Marques d'identification des menues embarcations
Art.2 02a Équipement et construction des menues embarcations
Ch.3   Signalisation visuelle des bâtiments
Art.3 01 Applications
Art.3 01a Définitions
Art.3 02 Feux
Art.3 03 Panneaux et pavillons
Art.3 04 Cylindres, ballons, cônes et bicônes
Art.3 05 Signaux interdits
Art.3 06 Feux de secours
Art.3 07 Feux, lumières ou projecteurs, ainsi que pavillons, panneaux et autres dispositifs interdits
Art.3 08 Feux devant être portés par des bâtiments motorisés isolés faisant route
Art.3 09 Feux devant être portés par des convois remorqués
Art.3 11 Feux devant être portés par des formations à couple
Art.3 12 Feux devant être portés par des bâtiments à voile
Art.3 13 Feux devant être portés par des menues embarcations
Art.3 18 Feux supplémentaires devant être portés par des bâtiments incapables de manœuvrer
Art.3 20 Feux devant être portés par des bâtiments en stationnement
Art.3 27 Feux devant être portés par des engins flottants au travail et par des bâtiments échoués ou coulés
Art.3 28 Feux supplémentaires devant être portés par des bâtiments dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation
Art.3 29 Signalisation de jour des convois remorqués
Art.3 30 Signalisation de jour de bâtiments utilisant en même temps des voiles et un moteur
Art.3 35 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments incapables de manœuvrer
Art.3 41 Signalisation de jour des engins flottants au travail ainsi que des bâtiments échoués ou coulés
Art.3 42 Signalisation de jour supplémentaire des ancres des bâtiments qui peuvent présenter un danger pour la navigation
Art.3 45 Signalisation supplémentaire des bâtiments des autorités de contrôle
Art.3 46 Signaux de détresse
Ch.4 Signalisation sonore des bâtiments
Art.4 01 Généralités
Art.4 02 Usage des signaux sonores
Art.4 03 Signaux sonores interdits
Ch.5   Signalisation de la voie navigable
Art.5 01 Définition des signaux de navigation
Art.5 02 Mise en place ou enlèvement de signaux de navigation
Ch.6   Règles de route
Art.6 01 Définitions
Art.6 02 Menues embarcations. - Généralités
Art.6 03 Principes généraux
Art.6 03a Routes qui se croisent
Art.6 04 Rencontre droit devant Règles principales
Art.6 05 Rencontre droit
Art.6 09 Dépassement - Généralités
Art.6 10 Dépassement
Art.6 13 Virage
Art.6 14 Conduite au départ
Art.6 15 Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué
Art.6 16 Ports et voies affluentes : entrée et sortie, sortie suivie d'une traversée de la voie principale
Art.6 17 Navigation à la même hauteur; interdiction de naviguer côte à côte
Art.6 18 Interdiction de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes
Art.6 19 Navigation à la dérive
Art.6 20 Remous
Art.6 21 Manœuvrabilité des formations
Art.6 30 Règles générales de navigation par mauvaise visibilité
Art.6 31 Signal sonore émis par un bâtiment en stationnement ou échoué
Art.6 33 Bâtiments poursuivant leur route par mauvaise visibilité
Art.6 33a Vitesse
Art.6 33b Navigation des canots automobiles rapides Ski nautique
Art.6 33c Planche à voile, baignade et plongée
Art.6 33d Zone de silence pour pêcheurs
Art.6 33e Activités interdites
Ch.7   Règles de stationnement
Art.7 1 Principes généraux relatifs au stationnement
Art.7 2 Stationnement (ancrage et amarrage)
Art.7 8 Garde
Annexe 1re   L'autorité compétente
Annexe 2   Signaux de navigation
  A. Signaux d'interdiction
  B. Signaux d'obligation
  C. Signaux de restriction
  D. Signaux de recommendation
  E. Signaux d'indication
  F. Signaux additionnels
Annexe 3   Balisage de la voie navigable
  A. Marques Latérales
  A.1 Marques principales
  A.1.1 Côte droit
  A.1.2 Côté gauche
  A.1.3 Bifurcations et croisements
  B. Balisage des points dangereux et des obstacles
  B.1 En dehors de la passe navigable
  B.1.1 Rive droite
  B.1.2 Rive gauche
  B.1.3 Point de bifurcation
  B.2 Dans la passe navigable ou à proximité de celle-ci
  B.2.1 Marques latérales
  B.2.2 Marques placées sur l’obstacle ou à proximité de celui-ci
  C. Marques spéciales
  D. Balisage des entrées des ports et d'embranchements
  D.1 Si les marques sont dotées de feux
  D.1.1 A bâbord
  D.1.2 A tribord
  D.2 Si les marques ne sont pas dotées feux
  D.2.1 A bâbord
  D.2.2 A tribord
  E. Balisage indiquant le cours du chenal
  E.1 Position du chenal
  E.1.1 Rive droite
  E.1.2 Rive gauche
  E.2 Traversées
  E.2.1 Rive droite
  E.2.2 Rive gauche
 
  bron: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 2004   source: Service public fédéral Mobilité et Transports 2004