nl
  fr
 

Politiereglement van de
Beneden-Zeeschelde

 

Règlement de police de
l'Escaut maritime inférieur

 
  Bijlage 1.
Gegevens betreffende de schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren
  Appendix 1.
Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes
 
 
1. Naam en roepnaam van het schip.en, eventueel, IMO identificatienummer
2. Nationaliteit van het schip.
3. Lengte en diepgang van het schip.
4. Haven van bestemming.
5. Vermoedelijke tijd van aankomst in de haven van bestemming of het loodsstation.zoals vereist door de bevoegde instantie
6. Vermoedelijke afvaarttijd.
7. Geplande vaarroute.
8. De correcte technische benamingen van de gevaarlijke of verontreinigende goederen, de identificatienummers van de Verenigde Naties (UN), indien van toepassing, de IMOgevarenklasse overeenkomstig de IMDG-, IBC- en IGC-codes en, in voorkomend geval, de klasse van het schip als omschreven in de INF-code, de hoeveelheden van die goederen en hun plaats aan boord en, wanneer zij zich in transporttanks of vrachtcontainers bevinden, de identificatiemerktekens daarvan.
9. Bevestiging dat zich aan boord een lijst of een manifest of een passend ladingsplan bevindt met een precieze opgave van de vervoerde gevaarlijke en verontreinigende goederen en hun plaats in het schip.
10. Aantal bemanningsleden aan boord.
 
1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d’identification.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant d'eau du navire.
4. Port de destination.
5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l’autorité compétente.
6. Heure probable d'appareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant l’équipage à bord.
 
 
> Bijlage 2
 
> Appendix 2