Reglement Brussel-Rupel
Règlement de Bruxelles au Rupel
Bijlage 2
  Tekens langs de waterweg
Annexe 2
  Signalisation le long de la voie d’eau
Anhang 2
Verkehrszeichen an der Wasserstraße
Appendix 2
Waterway signs along the waterway
     
  Verplichting te stoppen in de omstandigheden voorzien in het reglement
  Obligation de s’arrêter dans les conditions prévues par le règlement
  Gebot, entsprechend den Vorschriften anzuhalten
  Stop as prescribed in the regulations
     
  Verplichting snelheid te minderen. Het cijfer geeft de maximum snelheid aan in km/uur
  Obligation de réduire la vitesse. Le chiffre indique la vitesse maxima en km/h
  Gebot, die angegebene Geschwindigkeit nicht zu überschreiten
  Do not exceed the speed indicated
     
  Verplichting een bijzondere waakzaamheid in acht te nemen
  Obligation d’observer une vigilance particulière
  Gebot, besondere Vorsicht walten zu lassen
  Keep a particularly sharp lookout
     
  Alle voorbijlopen verboden
  Tout dépassement est interdit
  Überholverbot
  No overtaking
     
  Kruisen en voorbijlopen verboden
  Interdiction de croiser et de dépasser
  Verbot des Begegnens und Überholverbot
  No passing, no overtaking
     
  Stilliggen verboden aan de zijde van de waterweg waar het teken is geplaatst
  Interdiction de stationner du côté de la voie navigable où le signal est placé
  Stilliegeverbot auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Zeichen steht
  No berthing (anchoring or making fast on the bank) on the side of the waterway on which the sign is situated.
     
  Verboden te ankeren en ankers, kabels en/of kettingen te laten slepen aan de zijde van de waterweg waar het teken is geplaatst
  Interdiction d’ancrer et de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes du côté de la voie navigable où le signal est placé
  Verbot, Anker, Trossen oder Ketten auf der Seite der Wasserstrasse, auf der die Tafel steht, schleifenzulassen
  No anchoring or trailing of anchors, cables or chains
     
  Verboden aan de oever te meren aan de zijde van de waterweg waar het teken is geplaatst
  Interdiction de s’amarrer à la rive du côté de la voie navigable où le signal est placé
  Festmacheverbot am Ufer auf der Seite, auf der das Zeichen steht
  No making fast on the bank
     
  Verboden te keren
  Interdiction de virer
  Wendeverbot
  No turning
     
  De vrije hoogte boven de (theoretische) waterspiegel is beperkt (tot de hoogte in meter aangeduid op het teken)
  La hauteur libre au-dessus de plan d’eau (théorique) est limitée (à la hauteur exprimée en mètres sur le signal)
  Die lichte Höhe über dem Wasserspiegel ist begrenzt
  Headroom limited
     
  De breedte van de vaargeul is beperkt (tot de breedte in meter aangeduid op het teken)
  La largeur de la passe navigable est limitée (à la largeur exprimée en mètres sur le signal)
  Die Breite der Durchfahrtsöffnung oder der Fahrrinne ist begrenzt
  Width of passage or channel limited
     
  De vaargeul is verwijderd van de rechter- (linker-) oever; het op het teken voorkomende getal geeft in meters de afstand aan welke de vaartuigen ten opzichte van de oever moeten houden
  La passe navigable est éloignée de la rive droite (gauche). Le chiffre porté sur le signal indique en mètres, la distance de la rive à laquelle les bâtiments doivent se tenir
  Die Wasserstrasse ist am rechten (linken) Ufer eingeengt; die Zahl auf dem Zeichen gibt den Abstand in Metern an, in dem sich die Fahrzeuge vom Tafelzeichen entfernt halten sollen.
  The channel lies at a distance from the right (left) bank; the figure shown on the sign indicates the distance in meters, measured from the sign, to which vessels should keep
     


  Toegevoegde driehoekige bordjes die de richting van het kanaalvlak aangeven waarop het hoofdteken betrekking heeft. Voorbeeld: Stilliggen verboden over 1 000 m
  Petits panneaux triangulaires complémentaires qui indiquent la direction du secteur auquel
s’applique le signal Exemple: Interdiction de stationner (sur 1 000 m)
  Liegeverbot zwischen den Tafeln (hier: auf 1000m)
  Berthing prohibited between signs (here: over a distance of 1000 m)
     
  Toegevoegde bordjes vermeldende de afstand in meter na dewelke het voorschrift, aangegeven door het hoofdteken, van kracht is. Voorbeeld:
Verplichting te stoppen na 1 000 m in de omstandigheden voorzien in het reglement
  Petits panneaux complémentaires qui renseignent la distance en mètres au-delà de laquelle les prescriptions indiquées par le signal sont d’application Exemple: Obligation de s’arrêter après 1 000 m dans les conditions prévues par le règlement
  Zusätzliche Schilder geben die Distanz an, nach welcher die Anordnung auf dem Verkehrsschil gelten soll. Hier: Anhalten nach 1000 m entsprechend der Vorschriften.
  Additional panels, showing the distance, at which the regulation applies or the special feature indicated by the main sign is to be found. Here: Stop after 1000 m as prescribed in the regulations.
     
  Toegevoegde bordjes met aanvullende verklaringen of aanwijzingen. Voorbeeld: verplichting een bijzondere waakzaamheid in acht te nemen, wegens een stroming in de waterweg
  Petits panneaux complémentaires avec explications ou renseignements complémentaires Exemple:
Obligation d’observer une vigilance particulière à cause d’un courant dans la voie navigable
  Zusätzliche Schilder mit ergänzenden Erläuterungen. Hier: Achtung, Strömung in der Wasserstraße
  Additional panels giving explanations or additional information. Here: Attention - current in the channel.
     
  Einde van een verbod of een gebod, geldig voor één enkele vaarrichting, of einde van een beperking
  Fin d’une interdiction ou d’une obligation, valable pour un seul sens de la navigation, ou fin d’une restriction
  Ende des Verbots oder eines Gebots, das nur in einer Verkehrsrichtung gilt oder Ende einer Einschränkung
  End of a prohibition or obligation applying to traffic in one direction only, or end of a restriction
< Bijlage 1
< Annexe 1
Bijlage 3 >
Annexe 3 >