nl
  fr
 

Scheepvaartreglement voor het
kanaal Gent-Terneuzen

(koninklijk besluit van 23 september 1992)
bijgewerkt tot 21 januari 2000

 

Règlement de Navigation du
Canal de Gand à Terneuzen

(Arrêté royal du 23 septembre 1992)
mis à jour jusqu’au 21 janvier 2000

 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Toepassingsveld
Begripsomschrijvingen
Algemene verplichtingen
Hoofdstuk II Voorschriften betreffende de vaart
Afdeling I Gedrag van de schepen bij elk soort zicht
Toepassing
Uitkijk
Veilige vaart
Gevaar voor aanvaring
Maatregelen ter vermijding van aanvaringen
Gedrag in en buiten het kanaal
Het keren
Afdeling II Gedrag van de schepen die in zicht van elkaar zijn
Toepassing
Afstand houden van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren
Oplopen en verbod op gelijke hoogte te blijven varen
Recht tegen elkaar in sturen
Koers kruisen
Maatregelen van het schip dat moet uitwijken
Maatregelen van het schip dat koers moet houden
Voorrangregels
Afdeling III Gedrag van de schepen bij beperkt zicht
Gedrag bij beperkt zicht
Hoofdstuk III Lichten en dagmerken
Toepassing
Begripsomschrijvingen
Zichtbaarheid van de lichten
Werktuiglijk voortbewogen schip
Slepen en assisteren
Schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
Lichten voor duwstellen
Onmanoeuvreerbare, beperkt manoeuvreerbare schepen en bijzondere
transporten
Bovenmaatse zeeschepen
Lichten en dagmerken voor kleine schepen
Ten anker liggende, gemeerde, aan de grond zittende en gezonken schepen en
obstakels voor de scheepvaart
Bijzondere lichten en dagmerken
Hoofdstuk IV Geluids- en lichtseinen
Begripsomschrijving
Middelen voor geluidsseinen
Manoeuvreer-, waarschuwings- en bijzondere seinen
Geluidsseinen bij beperkt zicht
Aandachts- en waarschuwingsseinen
Noodseinen
Hoofdstuk V Diverse bepalingen
Toegelaten afmetingen en diepgang
Doortocht Zelzate
Bijzondere transporten
Bijzondere voorschriften met betrekking tot samenstellen
Verpflichting tot wacht houden
Meldingsplicht
Meldingsplicht
Meldingsplicht
Meldingsplicht
Meldingsplicht
Buitenboord steken van voorwerpen
Vrijmaken van het vaarwater
Laden en lossen
Werkzaamheden op of aan schepen
Diverse activiteiten
Bijzondere gebeurtenissen
Toestemmingen, ontheffingen en vergunningen
Verkeerstekens
Verkeersaanwijzingen en bekendmakingen
Hoofdstuk VI Slotbepalingen
Verplichting tot het aan boord hebben van het reglement
Ambtenaren belast met de uitvoering van dit reglement
Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk
Scheepvaartrechten
Opheffing
Opheffing
Inwerktreding
Uitvoeringsbepaling
Bijlage 1
Verkeerstekens
Afdeling I Verbodstekens
Afdeling II
Gebodstekens
Afdeling III Beperkingstekens
Afdeling IV
Aanwijzingstekens
Afdeling V Tekens aan kunstwerken
1.
Algemeenheden
2.
Tekens aan kunstwerken
A
Vaste bruggen an vaste delen van bruggen
B
Beweegbare bruggen
Bijlage 2
Gegevens betreffende de schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren
Bijlage 3
Checklist voor schepen
 
Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
Définitions
Obligations générales
Chapitre II Règles de navigation
Section I Conduite des bateaux dans toutes les conditions de visibilité
Application
Veille
Vitesse de sécurité
Risque d'abordage
Manœuvres pour éviter les abordages
Conduite sur le canal et ses dépendances
Virer
Section II Conduite des bateaux en vue les uns des autres
Champ d’application
Distance à respecter à l’égard de bateaux transportant des matières dangereuses
Rattraper et interdiction de naviguer à même hauteur
Routes directement opposées
Routes qui se croisent
Mesures du bateau qui doit s’écarter
Manœuvres du bateau qui doit tenir le cap
Règles de priorité
Section III Conduite des bateaux par visiblité reduite
Conduite par visibilité réduite
Chapitre III Feux et marques
Application
Définitions
Visibilité des feux
Bateau à propulsion mécanique
Remorquage et assistance
Bateaux transportant certaines matières dangereuses
Feux pour convois poussés
Bateaux qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre, bateaux à capacité de manœuvre restreinte et transports
exceptionnels
Navires de grandes dimensions
Feux et marques pour les petites embarcations
Bateaux au mouillage, amarrés, échoués et coulés et obstacles à la navigation
Feux et marques spéciaux
Chapitre IV Signaux sonores et lumineux
Définitions
Dispositifs pour l’émission de signaux sonores
Signaux de manœuvre, signaux avertisseurs et signaux particuliers
Signaux sonores par visibilité réduite
Signaux d’attention et signaux avertisseurs
Signaux de détresse
Chapitre V Dispositions diverses
Dimensions et tirant d’eau autorisés
Le passage de Zelzate
Transports exceptionnels
Prescriptions particulières concernant les convois
Obligation de garde
Obligation d'informer
Obligation d'informer
Obligation d'informer
Obligation d'informer
Obligation d’informer
Objets dépassant le bord
Dégagement de la voie navigable
Chargement et déchargement
Travaux effectués à ou sur des bateaux
Activités diverses
Événements particuliers
Permissions, dispenses et autorisations
Signaux de navigation
Instructions et avis
Chapitre VI Dispositions finales
Obligation de conserver à bord un exemplaire du règlement
Fonctionnaires chargés de l’exécution du présent règlement
Le règlement général des voies navigables du Royaume
Les droits de navigation
Rapporté
Rapporté
Entrée en vigeur
Exécutoire
Annexe 1er Signaux de navigation
Section Ier Signaux d'interdiction
Section II Signaux d'obligation
Section III Signaux de restriction
Section IV Signaux d'indication
Section V Signaux aux ouvrages d'art
1.
Généralités
2.
Signaux aux ouvrages d'art
A.
Ponts fixes et parties fixes des ponts
B
Ponts mobiles
Annexe 2 Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes
Annexe 3 Fiche de contrôle pour les navires
 
  bron: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer   source: Service public fédéral Mobilité et Transports