nl
  fr
 

Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

(koninklijk besluit van 15 oktober 1935)
bijgewerkt tot 13 december 2001

 

Règlement général des voies navigables du Royaume

(Arrêté royal du 15 octobre 1935)
mis à jour jusqu’au 13 décembre 2001

 
 
TITEL I Scheepvaartvoorschriften toepasselijk op vaartuigen, vlottreinen en vlotten
Hoofdstuk I Voorwaarden om te mogen varen
Afmetingen van vaartuigen
Kentekens
Vlotten en vlottreinen
Gevaar tot zinken – deklading – colli’s
Bemanning
Nalatigheid, onbekwaamheid en dronkenschap
Tuig, touwen - voortstuwingsmiddelen
Boorddocumenten
Plezierboten - algemene bepalingen
Plezierboten - varen met grote snelheid
Plezierboten - Buitenlandse plezierboten
Plezierboten - Uitzonderingen
Ophouden van vaartuigen
Hoofdstuk II Voorschriften betreffende in de vaart zijnde vaartuigen
Afdeling I Scheepvaarturen en voorschriften voor de nachtelijke vaart
Scheepvaarturen
Lichten
Afdeling II Jagen - kruisen - voorbijvaren - draaien - geluidsseinen
Jagen
Jagen
Jagen
Algemene regels voor het naast elkander varen der vaartuigen.
Kruisen
Voorbijvaren
Draaien
Ophouden van vaartuigen
Vertragen van de snelheid
Konvooien
Toegang aan boord voor met toezicht belaste agenten
Afdeling III Doorvaart van sluizen en bruggen
Vertragen - stoppen - meren
Invaren en meren
Hulp bij bediening
Nakomen bevelen van bedieningspersoneel
Doorvaartorde
Strijken van zeilen
Bedieningsregels
Spoorwegbruggen
Strijken van masten
Doortocht van voetgangers ofrijtuigen
Tijd in de sluis
Hoofdstuk III Vervoeren van buskruit en andere gevaarlijke stoffen
Andere besluiten
Vervoer van brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk IV Vrij doorvaren van legervaartuigen
Doorvaart van legervaartuigen
Hoofdstuk V Stilliggen, laden, lossen, haven, verhalten, en scheepvaartstremming
Plaatsen voor stilliggen
Meren
Meren
Bevelen gegeven door agenten der waterwegen
Ligplaats nemen op verscheidene rijen
Tijd van stilliggen
Bewaking
Vlottreinen en vlotten
Meren van vlottreinen en vlotten
Brand aan boord
Vloed
Vriesweer
Schadeloosstelling
Hoofdstuk VI Verplichting der schippers wier vaartuigen gezonken zijn
Verplichtingen schipper
Onbekende eigenaar
Lading van het vaartuig
Hoofdstuk VII Vaartuigen die een geregelde dienst onderhouden
Geregelde dienst
Reddingsmiddelen
Afwijkingen
In- en ontschepen
Uren van vertrek en aankomst
Hoofdstuk VIII Motorboten en sleeptreinen
Naleving en reglement
Artikel 57
[Opgeheven]
Maximum snelheid
Varen met hogere snelheid
Proefnemingen
Ophouden van vaartuigen
Nadelige golfslag
Sleeptreinen
Vaartuigen op sleeptouw nemen
Artikel 64
[Opgeheven]
Sintels der machinevuren
Geluidsseinen
TITEL II INSCHRIJVEN, METEN EN SLOPEN DER VAARTUIGEN SCHEEPVAARTRECHTEN
Hoofdstuk I Inschrijven, meten en slopen der vaartuigen
Aanstelling scheepsmeters
Doel meting – inlichtingen meetbrief en´inschrijvingsregister
Te meten inhoud
Gemiddelde inzinking - ijkschalen
Metingsmerk
Betwiste meetbrief
Verlies meetbrief
Hermeting
Nieuwe eigenaar - nieuwe naam
Toestand ijkschalen - maximum inzinking
Sloping
Overladen vaartuig
Vervalsing meetbrief
Hoofdstuk II Scheepvaartrechten
Toepassing
Toepassing - vorm geldig voor het Vlaamse Gewest
Toepassing - vorm geldig voor het Brusselse Gewest:
Ledig varende vaartuigen
Ledigvarende vaartuigen – vorm geldig voor de Vlaamse Gemeenschap
Tonnage voor de berekening van de rechten
Vlotten
Sleep- en duwboten
Sleep- en duwboten – vorm geldig voor de Vlaamse Gemeenschap
Passagiersschepen
Passagiersschepen – vorm geldig voor de Vlaamse Gemeenschap
Geregelde diensten
Uitsluitend vervoer tussen dezelfde havens
Betaling van de scheepvaartrechten
Uitzonderingen
TITEL III INSTANDHOUDING VAN DE BEVAARBARE WATERWEGEN EN HUN AANHORIGHEDEN
Werken of beplantingen
Werken of beplantingen in het bed van de waterweg
Watervang – storten – hinderen van het verkeer op het jaagpad
Vissers
Gebruik van het jaagpad
Beweegbare bruggen
Toegang tot kunstwerken
IJsgang - overstroming
Watervang
Politie der wasplaatsen
TITEL IV. STRAFFEN, AMBTSHALVE TE NEMEN MAATREGELEN, PROCESSEN-VERBAAL EN WOORDBEPALINGEN
Overtreding van dit reglement
Met uitvoering belaste personen
Bevelen van toezichthoudende ambtenaren
Schade an derden
Proces verbaal
Gemeentebesturen - Rijkswacht
Beroep tegen een beslissing van een ambtenaar
Klachtenregister
Definities
Toepassingsgebied
Overtreding scheepvaartrechten
TITEL V AANVULLENDE REGELINGEN VOOR HET VLAAMS GEWEST
Scheepvaartrechten Vlaams gewest
TITEL VI. AANVULLENDE REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Scheepvaartrechten Brussels hoofdstedelijk gewest
   
   
 
TITRE I Règles de navigation applicables aux bateaux, trains et radeaux
Chapitre I Conditions requises pour être admis à naviguer
Dimensions des bateaux
Marques d'identification
Trains et radeaux
Danger de couler – chargement en comble - colis
Equipage
Négligence, incapacité et ivresse
Agrès, cordage – moyens de propulsion
Documents de bord
Embarcations de plaisance: Dispositions générales
Embarcations de plaisance: Navigation à grande vitesse
Embarcations de plaisance: Embarcations de plaisance étrangères
Embarcations de plaisance: Exceptions
Bateau immobilisé
Chapitre II Règles relatives aux bateaux en marche
Section I Heures de navigation et règles pour la navigation de nuit
Heures de navigation
Feux
Section II Halage – croisement – trématage – virement – signaux sonores
Halage
Halage
Halage
Règles générales pour la marche simultanée des bateaux
Croisement
Trématage
Virement
Bateau retenu
Réduction de la vitesse
Convois
Accès à bord pour les agents chargés de la surveillance
Section III Passage aux écluses et aux ponts
Ralentir - arrêter - amarrer
Entrer et amarrer
Assistance à la manœuvre
Ordres du personnel de manœuvre
Ordre de passage
Amener les voiles
Règles de manœuvre
Ponts mobiles de chemin de fer
Abaisser les mâts
Passage des piétons et des voitures
Temps dans l'écluse
Chapitre III Transport de poudres et autres matières dangereuses
Autres arrêtés
Transport des liquides combustibles
Chapitre IV Libre passage des bateaux de l’armée
Passage des bateaux de l’armée
Chapitre V Stationnement, chargement, déchargement, port, garage et chômage
Endroits de stationnement
Amarrage
Amarrage
Ordres donnés par les agents de la voie navigable
Stationnement sur plusieurs rangs
Temps de stationnement
Garde
Trains et radeaux
Amarrage des trains et radeaux
Incendie à bord
Temps de crue
Temps de gel
Indemnisation
Chapitre VI Obligations des patrons dont les bateaux sont coulés bas
Obligations du batelier
Propriétaire inconnu
Cargaison du bateau
Chapitre VII Des bateaux faisant un service régulier
Service régulier
Moyens de sauvetage
Dérogations
Embarquement et débarquement
Heures de départ et d’arrivée
Chapitre VIII Des bateaux à moteur et trains de bateaux remorqués
Soumission aux règlements
Article 57
[Abrogé]
Vitesse maximale
Navigation avec une vitesse supérieure
Essais
Arrêt du bateau
Remous gênant
Train de bateaux
Prendre des bateaux à la remorque
Article 64
[Abrogé]
Restes des feux de machines
Signaux sonores
TITRE II Inscription, jaugeage et déchirage des bateaux – droits de navigation
Chapitre I Inscription, jaugeage et déchirage des bateaux
Désignation des experts-jaugeurs
But du jaugeage – renseignements du certificat de jaugeage et du registre d’inscription
Volume à déterminer
Enfoncement moyen – échelles de jauge
Signe de jaugeage
Certificat de jaugeage contesté
Perte du certificat de jaugeage
Rejaugeage
Nouveau propriétaire – nouveau nom
Etat des échelles – tirant d’eau maximal
Déchirage
Excès de charge
Falsification du certificat de jaugeage
Chapitre II Droits de navigation
Application
Application - forme valable pour la Région flamande
Application - forme valable pour la Région bruxelloise
Bateaux naviguant à vide
Bateaux naviguant à vide - forme valable pour la Communauté flamande
Tonnage intervenant dans le calcul des droits de navigation
Radeaux
Remorqueurs et pousseurs
Remorqueurs et pousseurs – forme valable pour la Communauté flamande
Bateaux à passagers
Bateaux à passagers– forme valable pour la Communauté flamande
Services réguliers
Transport exclusivement entre les mêmes ports
Paiement des droits de navigation
Exceptions
TITRE III De la conservation des voies navigables et de leurs dépendances
Ouvrages et plantations
Ouvrages et plantations dans le lit de la voie navigable
Détournement d’eau – Déversement - entraver la circulation sur le chemin de halage
Pêcheurs
Utilisation du chemin de halage
Ponts mobiles
Accès aux ouvrages d’art
Formation de glaces - débordement
Prise d'eau

Police des lavoirs
TITRE IV Pénalités, mesures d’office, procès-verbaux, définitions
Infraction au présent règlement
Personnes chargées de l’exécution
Ordres des fonctionnaires préposés à la surveillance
Dommage aux tiers
Procès-verbal
Administrations communales - gendarmerie
Appel aux décisions des fonctionnaires
Registre de réclamations
Définitions
Champs d’application
Contravention aux droits de navigation
TITRE V Règlement complémentaire pour la région flamande
Droits de navigation de la région flamande
Dispositions complémentaires pour la région de Bruxelles-Capitale
Droits de navigation pour la région bruxelloise
 
  bron: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer   source: Service public fédéral Mobilité et Transports