nl
  fr
 

Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde

(koninklijk besluit van 23 september 1992)
bijgewerkt tot 3 mei 1999

 

Règlement de navigation de l’Escaut maritime inférieur

(Arrêté royal du 23 septembre 1992)
mis à jour jusqu’au 3 mai 1999

 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Toepassingsgebied
Begripsomschrijvingen
Verantwoordelijkheid
Hoofdstuk II Voorschriften betreffende het uitwijken
Afdeling I Gedrag van de schepen bij elk soort zicht
Toepassing
Uitkijk
Veilige vaart
Gevaar voor aanvaring
Maatregelen ter vermijding van aanvaring
Gedrag in en buiten een vaargeul
Opdraaien en kop vóór nemen
Afdeling II Gedrag van de schepen in zicht van elkaar
Toepassing
Zeilschepen
Oplopen en verbod op gelijke hoogte te blijven varen
Recht tegen elkaar in sturen
Koers kruisen
Maatregelen van het schip dat moet uitwijken
Maatregelen van het schip dat koers moet houden
Voorrangsregels
Afdeling III Gedrag van de schepen bij beperkt zicht
Gedrag bij beperkt zicht
Hoofdstuk III Lichten en dagmerken
Toepassing
Begripsomschrijvingen
Zichtbaarheid van de lichten
Werktuiglijk voortbewogen schepen
Slepen en assisteren
Zeilschepen
Schepen bezig met de uitoefening van de visserij
Onmanoeuvreerbaar, beperkt manoeuvreerbaar schip en bijzondere transporten
Bovenmaatse zeeschepen
Loodsschepen
Ten anker liggende, gemeerde, aan de grond zittende en gezonken schepen en obstakels voor de scheepvaart
Bijzondere lichten en dagmerken
Hoofdstuk IV Geluids- en lichtseinen
Begripsomschrijvingen
Middelen voor geluidsseinen
Manoeuvreer-, waarschuwings- en bijzondere seinen
Geluidsseinen bij beperkt zicht
Aandachts- en waarschuwingsseinen
Noodseinen
Hoofdstuk V Duwvaart
Begripsomschrijvingen
Lichten voor duwstellen
Hoofdstuk VI Bepalingen voor kleine schepen
Toepassing
Lichten en dagmerken
Vaarregels
Hoofdstuk VII Diverse bepalingen
Verplichting tot wacht houden
Meldingsplicht
Bijzondere transporten
Bijzondere gebeurtenissen
Aanwijzigingen, bevelen en berichten van tijdelijke aard
Hoofdstuk VIII Eindbepalingen
Verplichting tot aan boord hebben van reglement en zeekaart
Toezicht op de naleving van het reglement
Opheffingsbepaling
Opheffingsbepaling
Inwerktreding
Uitvoering
   
 
Chapitre I Dispositions générales
Champ d’application
Définitions
Responsabilité
Chapitre II Règles de barre et de route
Section I Conduite des bateaux dans toutes les conditions de visibilité
Application
Veille
Vitesse de sécurité
Risque d’abordage
Manœuvres pour éviter les abordages
Conduite dans un chenal et en dehors de celui-ci
Virer et virer en contre-courant
Section II Conduite des bateaux se trouvant en vue les uns des autres
Champ d’application
Bateaux à voile
Rattrapage et interdiction de naviguer à la même hauteur
Routes directement opposées
Routes qui se croisent
Manœuvres du bateau qui doit s’écarter
Manœuvres du bateau qui doit maintenir le cap
Règles de priorité
Section III Conduite des bateaux par visibilité réduite
Conduite par visibilité réduite
Chapitre III Feux et marques
Application
Définitions
Visibilité des feux
Bateaux à propulsion mécanique
Remorquage et assistance 13
Bateaux à voile
Bateaux en train de pêcher
Bateau qui n’est pas maître de sa manœuvre, bateau à capacité de manœuvre restreinte et transports
exceptionnels
Navires de grandes dimensions
Bateaux-pilotes
Bateaux au mouillage, amarrés, échoués et coulés et obstacles à la navigation
Feux et marques particuliers
Chapitre IV Signaux sonores et lumineux
Définitions
Matériel de signalisation sonore
Signaux de manœuvre, signaux avertisseurs et signaux particuliers
Signaux sonores par visibilité réduite
Signaux d’attention et d’avertissement
Signaux de détresse
Chapitre V Poussage
Définitions
Feux des convois poussées
Chapitre VI Dispositions relatives aux petites embarcations
Application
Feux et marques
Règles de conduite
Chapitre VII Dispositions diverses
Obligations de garde
Devoir d’informer
Transports exceptionnels
Evénements particuliers
Directives, injonctions et avis à caractère temporaire
Chapitre VIII Dispositions finales
Obligation de conserver à bord un exemplaire du règlement ainsi qu’une carte marine
Contrôle sur l’observation du règlement
Disposition abrogatoire
Disposition abrogatoire
Entrée en vigeur
Exécution
   
 
  bron: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer   source: Service public fédéral Mobilité et Transports