Belgische wetten / lois belges Binnenvaartwetten | Règlements de navigation intérieure
  Besluit Règlement van
de
bijgewerkt tot
mis à jour jusqu'à
  Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk Règlement général des voies navigables du Royaume 15.10.1935 13.12.2001
  Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas Règlement de la navigation
sur la Meuse mitoyenne
15.03.2002
  Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieure 23.09.1992 03.05.1999
  Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde Règlement de police de l'Escaut maritime inférieur 23.09.1992 21.01.2000
  Scheepvaartreglement voor het kanaal Gent- Terneuzen Règlement de Navigation du Canal de Gand à Terneuzen 23.09.1992 21.01.2000
  Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtingen van Brussel Règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles 18.08.1975 13.12.2001
  Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden Règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, ports et plages du littoral belge 04.08.1981 25.06.2001
  Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comitť voor de binnenscheepvaart (PC 139) de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen. 1.9.2003
  Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een oriŽntatieraad bij de "Office de promotion des voies navigables" (Dienst voor de bevordering van de bevaarbare waterwegen). 3.7.2003
  Wet tot wijziging van de artikelen 1752 en 1762 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekeringen. 24.5.2003
  Ministerieel besluit houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart. 1.1.2003
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de steun voor de binnenvaart. 5.11.2002
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 22.6.2002
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 betreffende het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro. 1.1.2002
  Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten en van de Bijlagen en opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 1976 houdende goedkeuring van de nieuwe tekst van het Reglement betreffende het verlenen van Rijnschipperspatenten. 1.1.1998
  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting. 8.4.2000
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk. 1.1.2000
  Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren. 13.7.1999
  Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en compensaties voor het laden en lossen van schepen uitgevoerd bij nacht, op een zondag of op een wettelijke feestdag. 1.7.1999
  Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting. 1.7.1999
  Koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven der retributies voor prestaties betreffende de meting der binnenvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk. 1.1.1998
  Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een bedrijfsbeŽindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers. 1.11.1997
  Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor de uitbetaling van een bedrijfsbeŽindigingspremie aan zelfstandige binnenschippers. 23.2.1999
  Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer. 1.1.1999
  Ministerieel besluit betreffende de Commissie binnenvaart. 30.11.1998
  Koninklijk besluit houdende invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren. 30.11.1998
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen. *1.6.1998
  Ministerieel besluit tot aanpassing van de vrachten en huurprijzen van toepassing op de door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtings- of huurcontracten met betrekking tot het vervoer of de opslag van goederen. 1.4.1998
  Ministerieel besluit tot indeling in bevrachtingsdistricten van het bevoegdheidsgebied van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart. 1.1.1998
  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk. 1.4.1998
  Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997 1.4.1997
  Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997 1.4.1997
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen. 1.1.1997
  Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de schepen die gebruikt worden voor het vervoer van eigen goederen vrijgesteld zijn van de tussenkomst van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart. 22.11.1996
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. 1.4.1996
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1981 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de contracten voor het vervoer per binnentankschip van ruwe aardoliŽn en vloeibare motorbrandstoffen en stookoliŽn dienen te voldoen. 1.4.1996
  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust. 13.9.1995
  Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren. 1.6.1996
  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 1987 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de bevrachting en de verhuring op termijn van binnenvaartuigen afgesloten door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het vervoer van containers. 1.11.1995
  Collectieve Arbeidsovereenkomst van 21 december 1993 1.1.1994
  Koninklijk besluit tot instelling van een radarbrevet en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1988 betreffende het brevet van schipper ter baggervaart en van het brevet van stuurman voor de baggervaart. 31.1.1994
  Paritair Comitť voor de binnenscheepvaart. 1.4.1993
  Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1993. - Vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden van het varend personeel en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 1.4.1993
  Koninklijk besluit houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde. 1.11.1992
  Besluit van de Vlaamse Executieve houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad van 27 april 1989 betreffende structurele sanering van de binnenvaart en van de Verordening (EEG) nr. 1102/89 van de Commissie van 27 april 1989 ter vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad inzake de structurele sanering van de binnenvaart. 1.1.1990
  Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de resoluties nr. 36 van 5 mei 1988 en nr. 30 van 24 november 1988 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart met betrekking tot het Reglement betreffende het Onderzoek van Rijnschepen. 1.1.1989
  Koninklijk besluit betreffende de scheepsattesten voor binnenschepen. 31.8.1987
  Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting. 16.8.1984
  Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren. 15.9.1976
  Wet op de veiligheid der schepen. 27.10.1972
  Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen. 14.10.1950