U L T R A M A R I N
Caraïbische Oceaan ~ Karibik
Caribbean Sea ~ le Caraïbe
> Oostzee - Ostsee - Baltic Sea - mer Baltique
> Noordzee - Nordsee - North Sea - mer du Nord
> Arctische oceaan - Nordpolarmeer - Arctic ocean - océan Arctique
> Noordatlantische oceaan - Nordatlantik - North Atlantik - Atlantique du N
land
Land
country
pays
plaatsel.code
Ortsschlüssel
location code
code de lieu
plaats
Ort
place
lieu
verkeer
Verkehr
traffic
trafic
monding / water / eiland
Flußmündung / Gewässer / Insel
estuary / water / island
estuaire / eaux / île

binnenvaart
Binnenschiffahrt
inland navigation
navig. intérieure

coöordinaten
Koordinaten
co-ordinates
coordonnées
   

- pagina in opbouw -

- Seite im Aufbau -

- page under construction -

- page en construction -